Αριθ. Πρωτ.: A. 1208/2019 (24.05.2019) - Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690)όμοια απόφαση και ισχύει.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ’ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Γκότση, Χ. Ζαχαριάδου,

Γ. Σ. Μπέη

Τηλέφωνο : 210 - 3375868, -5865

Fax : 210 - 3375854

E-Mail : dos.c@aade.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 24 Μαΐου 2019

 

Αριθ. Πρωτ.: A. 1208

 

 

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690)όμοια απόφαση και ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 9, παρ. 5 περίπτ. β’, τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α΄163) ≪Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. Και άλλες διατάξεις≫, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και ιδίως αναφορικά με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σχετικά με την έκδοση καταλόγου Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών έναντι της Ελλάδας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 του ίδιου νόμου.

β) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 4, τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190) ≪Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής≫ αναφορικά με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με την έκδοση καταλόγου Δηλωτέων και Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών έναντι της Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 και 5, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου και ιδίως το Τμήμα 1 περίπτ. η’, Τμήμα 3 παρ. 3 και το Τμήμα 7 παρ. 1 περίπτ. α’ και παρ. 2.1 της κυρωθείσας με το άρθρο αυτό Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ).

γ) Του Παραρτήματος Ι, Τμήμα Vlll, Ενότητα Δ' παρ. 5 περίπτ. β' των Συμφωνιών σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών για τη βελτίωση της διεθνούς Φορολογικής συμμόρφωσης μεταξύ της ΕΕ και του Αγίου Μαρίνου αφενός, και μεταξύ της ΕΕ και του Λιχτενστάιν αφετέρου, όπως τροποποιείται αντίστοιχα με την παρ. 3 του άρθρου 1 των κυρούμενων με το άρθρο πρώτο των ν.4515/2018 (Α' 18) και ν.4516/2018 (Α' 19), αντίστοιχα, Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων, σύμφωνα με την οποία ως ≪Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία≫ σε σχέση με την Ελλάδα νοείται ο Άγιος Μαρίνος και το Λιχτενστάιν, αντίστοιχα.

δ) Του ν.3363/2005 (Α' 159), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (ΕΕ L 385 της 29.12.2004) και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 333 της 19.12.2015) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ' παρ. 5 περίπτ. β΄, όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως ≪Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία≫ σε σχέση με την Ελλάδα νοείται η Ελβετική Συνομοσπονδία.

ε) Του ν.3361/2005 (Α' 157), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας (ΕΕ L 359 της 4.12.2004) και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 268 της 1.10.2016) και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ' παρ. 5 περίπτ. β΄, όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως ≪Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία≫ σε σχέση με την Ελλάδα νοείται η Ανδόρα.

στ) Του ν.3364/2005 (Α' 160), με τον οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό (ΕΕ L 19 της 21.1.2005) και το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο αυτής (ΕΕ L 225 της 19.8.2016), και ιδίως του Παραρτήματος Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ' παρ. 5 περίπτ. β΄, όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 1 αυτού, σύμφωνα με την οποία ως ≪Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία≫ σε σχέση με την Ελλάδα νοείται το Μονακό.

ζ) Της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εφαρμογή, όσον αφορά την κοινότητα του Αγίου Βαρθολομαίου, της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τη Φορολόγηση των αποταμιεύσεων και τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της Φορολογίας (ΕΕ L 330 της 15.11.2014).

η) Του άρθρου 28, παρ. 3 και 6 και του άρθρου 32 παρ. 1 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροποποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4153/2013 (Α' 116) ≪Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α' και Β' σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε Φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής≫.

θ) Του Κεφαλαίου Α' ≪Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων≫ του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α' 94) ≪Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις≫.2. Την αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β' 3293) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ≪Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας≫, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690) και ισχύει.3. Την αριθ. Α.1160/19.4.2019 (Β’ 1477) υπουργική απόφαση με την οποία τροποποιείται η αριθ. ΠΟΛ. 1135/29.8.2017 (Β' 3053) υπουργική απόφαση ≪Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016≫, όπως έχει αντικατασταθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β' 1634) και ισχύει.4. Τον από 30.4.2019 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ("Jurisdictions Participating in the Convention on Mutual Assistance in Tax Matters", βλ. https://www.oecd.org/tax/exchange-of-taxinformation/Status_of_convention.pdf).5. Τον από Νοέμβριο 2018 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) με αναφορά στη δέσμευσή τους ως προς το έτος πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών (“AEOI: Status of Commitments “, βλ. https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf), και τον από 25.4.2019 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ) (“Signatories of the Multilateral Competent Authority Agreement on automatic exchange of financial account information and intended first information exchange date”, βλ. https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-thecrs/MCAA-Signatories.pdf), καθώς και τη σχετική επικοινωνία με τις Αρμόδιες Αρχές Δηλωτέων Δικαιοδοσιών ως προς το έτος αναφορικά με το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες.6. Τον από Απρίλιο 2019 κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με τις Αρμόδιες Αρχές που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ και μεταξύ των οποίων αυτή η Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή (Παράρτημα Ε' της ΠΣΑΑ), όπως δημοσιεύθηκε και αναθεωρήθηκε στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ ("Activated Exchange Relationships for CRS information", βλ. https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-thecrs/exchange-relationships/), σύμφωνα με τις διατάξεις του Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ίδιας Συμφωνίας, σε συνδυασμό με τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 παρ. 1 των άλλων δικαιοδοσιών, όπως γνωστοποιήθηκαν από τον ΟΟΣΑ στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας μέχρι 30.4.2019.7. Τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. β' της ΠΣΑΑ ως προς τις δικαιοδοσίες Ανγκουίλα, Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπελίζε, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Νήσοι Κάιμαν, Κόστα Ρίκα, Κουρασάο, Γρενάδα, Κουβέιτ, Λίβανος, Μακάο, Νήσοι Μάρσαλ, Μοντσεράτ, Ναουρού, Κατάρ, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Σαμόα, Νήσοι Τερκ και Κάικος, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και Βανουάτου, όπως έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου της Σύμβασης και γνωστοποιηθεί στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας έως και 30.4.2019, σύμφωνα με τις οποίες οι εν λόγω δικαιοδοσίες δεν θα λαμβάνουν τις πληροφορίες του Τμήματος 2 παρ. 2 της ΠΣΑΑ.8. Την από 8.3.2018 καταχώριση στον Θεματοφύλακα της Σύμβασης της Δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας ≪Δήλωση ως προς την Ημερομηνία Εφαρμογής για Ανταλλαγές Πληροφοριών βάσει της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών≫, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 28 της Σύμβασης, όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4153/2013 (Α' 116), και τις αντίστοιχες Δηλώσεις άλλων Δικαιοδοσιών που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης έως και 30.4.2019.9. Τα Σχόλια του ΟΟΣΑ επί του ΚΠΑ όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 lουλίου 2014 και ισχύουν.10. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ≪Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)≫.11. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) υπουργική απόφαση ≪Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών≫ και την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β' 2417) υπουργική απόφαση ≪Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών≫, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.12. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ≪Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών≫ (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ ≪Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων≫.13. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν.4170/2013 και κατά το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν.4428/2016.14. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο σημείο 2 της παρούσας απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες Δηλωτέες Δικαιοδοσίες για το έτος 2019 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2018 ή/και του έτους 2017 αναλόγως της περίπτωσης, να τροποποιηθεί ο κατάλογος Συμμετεχουσών Δικαιοδοσιών για το έτος 2018 και να προσδιοριστεί ο αντίστοιχος κατάλογος για το έτος 2019, για την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εφαρμογής του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΆρθρο 1

1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690) στο οποίο προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως ακολούθως:

3. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά το έτος 2019, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII Ενότητα Δ’ παρ. 4 του ν.4428/2016, λογίζονται οι Δικαιοδοσίες των παρ. 1 και 2 αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2018, με την προσθήκη των ακόλουθων Δικαιοδοσιών αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2018 ή/και του έτους 2017, αναλόγως της περίπτωσης:

 

α/α

Ονομασία

Δικαιοδοσίας στην

ελληνική γλώσσα

Ονομασία

Δικαιοδοσίας στην

αγγλική γλώσσα

αναφορικά

με

πληροφορίες

έτους 2017

αναφορικά

με

πληροφορίες

έτους 2018

1

Αντίγκουα και

Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

Χ*

Χ

2

Αζερμπαϊτζάν

Azerbaijan

Χ

Χ

3

Μπαρμπάντος (τα)

Barbados

 

Χ

4

Νήσοι Κουκ

Cook Islands

 

Χ**

5

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Hong Kong, China

 

 

6

Ισραήλ

Israel

Χ

Χ

7

Παναμάς

Panama

Χ

Χ

 

* Η Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας πρόκειται να αποστείλει πληροφορίες στην εν λόγω Δικαιοδοσία αναφορικά με το έτος 2017, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

** Η Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας πρόκειται να αποστείλει πληροφορίες στην εν λόγω Δικαιοδοσία αναφορικά με το έτος 2018, εφόσον η εν λόγω Δικαιοδοσία αναθεωρήσει τη Γνωστοποίηση του Τμήματος 7 παρ. 1 περίπτ. β’ της ΠΣΑΑ, προκειμένου να μεταπέσει σε αμοιβαία σχέση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.2. Τροποποιούμε το άρθρο 2 της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690) ως ακολούθως:

α. Το σημείο Β του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

Β. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2017:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ του παρόντος άρθρου και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:

 

Πίνακας Β’

 

α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα

1

Χιλή

Chile

2

Κουρασάο

Curagao

3

Λίβανος

Lebanon

4

Πακιστάν

Pakistan

5

Παναμάς

Panama

6

Ρωσία

Russian Federation

7

Αγία Λουκία

Saint Lucia

8

Σαουδική Αραβία

Saudi Arabia

 

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Β’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2017.≫

β. Μετά το σημείο Β’ του άρθρου 2 προστίθενται σημεία Γ’ και Δ’ ως εξής:

Γ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2018:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’ και Β’ του παρόντος άρθρου και προστίθενται οι ακόλουθες Δικαιοδοσίες:

Πίνακας Γ’

 

α/α

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα

Ονομασία Δικαιοδοσίας στην αγγλική γλώσσα

1

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

2

Αρούμπα

Aruba

3

Αζερμπαϊτζάν

Azerbaijan

4

Μπαχάμες

Bahamas

5

Μπαχρέιν

Bahrain

6

Γρενάδα

Grenada

7

Χονγκ Κονγκ, Κίνα

Hong Kong, China

8

Ισραήλ

Israel

9

Κουβέιτ

Kuwait

10

Μακάο, Κίνα

Macao, China

11

Νήσοι Μάρσαλ

Marshall Islands

12

Κατάρ

Qatar

13

`Αγιος Χριστόφορος και Νέβις

Saint Kitts and Nevis

14

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

United Arab Emirates

15

Βανουάτου

Vanuatu

 

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Γ’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Δ. Για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας αναφορικά με το έτος 2019:

Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες είναι όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στους Πίνακες Α’, Β’ και Γ’ του παρόντος άρθρου.

Οι Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, όπως ορίζονται στο σημείο Δ’ του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από την 1η Ιανουαρίου 2019.≫

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC