Αριθ. Πρωτ.:Ε. 2119/2019 (27.06.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Τηλέφωνο:210 3375317

Fax: 210 3375001

E-mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

 

Αριθ. Πρωτ.:Ε. 2119

 

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις».Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του δωδέκατου άρθρου του ν.4618/2019 ( Α΄89), με τις οποίες καταργούνται τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του ν.4472/2017 (Α΄74). Ειδικότερα, και σε ό,τι αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, καταργείται το άρθρο 10 του ν.4472/2017, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με την προβλεπόμενη μείωση φόρου εισοδήματος λόγω οικογενειακής κατάστασης, με έναρξη ισχύος από την 1.1.2020. Καταργούνται, επίσης, τα αντίμετρα που θεσπίσθηκαν με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4472/2017, τα οποία αφορούσαν σε τροποποιήσεις των άρθρων 15 (κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων) και 43Α (ειδική εισφορά αλληλεγγύης) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, λόγω της ως άνω κατάργησης.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC