Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2019 (06.09.2019) - «Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019.»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

e-mail : gd.sintaxeon@efka.gov.gr,

gd.paroxon@efka.gov.gr

Αθήνα, 06/09/2019

Αριθ. Πρωτ. Σ60/41/1052229

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44

 

 

 

Θέμα: «Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 134Α΄/9.8.2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματαδημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019 (περιλαμβάνονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ν. 4387/2016), σχετικά με τον προσδιορισμό του ακαθάριστου συνολικού ποσού κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι έχει δημοσιευτεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η σχετική αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Aρ. πρ.: Φ.80000/οικ.36531/129/20.08.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΒΞ465Θ1Ω-Τ5Ω), προς ενημέρωση και εφαρμογή.

Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα πρέπει ενυπογράφως να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εν λόγω διατάξεων και των οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC