Ν. 4387/2016 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4520/2018]

 

 

Κωδικοποιημένος μέχρι και το Ν. 4520/2018.

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4387 - Α’ 85 - 12/5/2016

 

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ − ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Άρθρο 1 - Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

 

Άρθρο 2 - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

 

Άρθρο 3 - Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

 

Άρθρο 4- Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των στρατιωτικών

 

Άρθρο 5 - Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου

 

Άρθρο 6 - Ειδικές − Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου

 

Άρθρο 7 - Εθνική Σύνταξη

 

Άρθρο 8 - Ανταποδοτική σύνταξη

 

Άρθρο 9 - Προσωρινή σύνταξη

 

Άρθρο 10 - Οικογενειακή παροχή − προσαύξηση σύνταξης

 

Άρθρο 11 - Σύνταξη αναπηρίας

 

Άρθρο 12 - Σύνταξη λόγω θανάτου

 

Άρθρο 13 - Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

 

Άρθρο 14 - Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

 

Άρθρο 15 - Χρόνος ασφάλισης

 

Άρθρο 16 - Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης

 

Άρθρο 17 - Παράλληλη ασφάλιση

 

Άρθρο 18 - Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

 

Άρθρο 19 - Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης

 

Άρθρο 20 - Απασχόληση συνταξιούχων

 

Άρθρο 21 - Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων − Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Άρθρο 22 - Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 169/2007

 

Άρθρο 23 - Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων

 

Άρθρο 24 - Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ.

 

Άρθρο 25 - Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)

 

Άρθρο 26 - Έκταση Εφαρμογής

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Άρθρο 27 - Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα

 

Άρθρο 28 - Ανταποδοτική σύνταξη

 

Άρθρο 29 - Προσωρινή σύνταξη

 

Άρθρο 29Α - Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

 

Άρθρο 30 - Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές

 

Άρθρο 31 - Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας

 

Άρθρο 32 - Παροχές ασθένειας σε χρήμα

 

Άρθρο 33 - Αναπροσαρμογή συντάξεων−προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

 

Άρθρο 34 - Χρόνος ασφάλισης

 

Άρθρο 35 - Εφάπαξ παροχή

 

Άρθρο 36 - Παράλληλη ασφάλιση

 

Άρθρο 37 - Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ − ΠΟΡΟΙ − ΑΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Άρθρο 38 - Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών

 

Άρθρο 39 - Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

 

Άρθρο 40 - Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

 

Άρθρο 41 - Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

 

Άρθρο 42 - Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών

 

Άρθρο 43 - Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

 

Άρθρο 44 - Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων

 

Άρθρο 45 - Κοινό μητρώο εισφορών και φόρου εισοδήματος

 

Άρθρο 46 - Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών

 

Άρθρο 47 - Μετοχικά Ταμεία

 

Άρθρο 48 - Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.

 

Άρθρο 49 - Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος

 

Άρθρο 50

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Άρθρο 51 - Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Σύσταση − Σκοπός

 

Άρθρο 52 - Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α.

 

Άρθρο 53 - Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α.

 

Άρθρο 54 - Κ.Ε.Α.Ο.

 

Άρθρο 55 - Ασφαλιστέα πρόσωπα

 

Άρθρο 56 - Πόροι

 

Άρθρο 57 - Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α.

 

Άρθρο 58 - Συμβουλευτικές Επιτροπές

 

Άρθρο 59 - Αρμοδιότητες Διοικητή

 

Άρθρο 60 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

Άρθρο 61 - Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών

 

Άρθρο 62 - Διοικητική Οργάνωση

 

Άρθρο 63 - Τμήμα Γραμματείας Διοικητή

 

Άρθρο 64 - Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητών

 

Άρθρο 65 - Διεύθυνση Ειδικού Προγράμματος

 

Άρθρο 66 - Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων

 

Άρθρο 66Α

 

Άρθρο 67 - Γενικές Διευθύνσεις

 

Άρθρο 67Α - Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων

 

Άρθρο 68 - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης

 

Άρθρο 68Α - Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων

 

Άρθρο 68Β - Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας

 

Άρθρο 68Γ - Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης

 

Άρθρο 68Δ - Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Άρθρο 68Ε - Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

 

Άρθρο 69 - Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας

 

Άρθρο 69Α - Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

 

Άρθρο 69Β - Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην ΟΑΕΕ

 

Άρθρο 69Γ - Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ

 

Άρθρο 69Δ - Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

 

Άρθρο 69Ε - Περιφερειακές Υπηρεσίες του πρώην Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Υγειονομικών

 

Άρθρο 69ΣΤ - Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

 

Άρθρο 69Ζ - Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

 

Άρθρο 69Η - Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ

 

Άρθρο 69Θ - Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Ε.Τ.Α.Α.

 

Άρθρο 69Ι - Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

 

Άρθρο 69ΙΑ - Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ

 

Άρθρο 69ΙΒ - Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων

 

Άρθρο 70 - Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία

 

Άρθρο 71 - Θέματα προσωπικού

 

Άρθρο 72 - Θέματα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

 

Άρθρο 72Α - Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δημοσίου

 

Άρθρο 73 - Διατάξεις Ν.Α.Τ. και Ο.Γ.Α.

 

Άρθρο 73Α - Αναπροσαρμογή των προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών του τ. ΕΤΑΤ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ε.Τ.Ε.Α. ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 74 - Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.»)

 

Άρθρο 75 - Ένταξη Ταμείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 76 - Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 77 - Πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 78 - Οικονομικό Σύστημα Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 79 - Χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 80 - Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 81 - Θέματα οργάνωσης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 82 - Θέματα οικονομικής λειτουργίας Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 83 - Θέματα προσωπικού εντασσομένων νομικών προσώπων

 

Άρθρο 84 - Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 85 - Ειδικά Οικονομικά Θέματα Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

 

Άρθρο 86 - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 87 - Διοίκηση Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 88 - Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 89 - Θέματα Προσωπικού Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

 

Άρθρο 90 - Έναρξη ισχύος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

 

Άρθρο 91 - Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων

 

Άρθρο 92 - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

 

Άρθρο 93 - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

Άρθρο 94 - Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών

 

Άρθρο 95 - Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α. − Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων− Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Άρθρο 96 - Παροχές Ε.Τ.Ε.Α. – Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων

 

Άρθρο 97 - Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

 

Άρθρο 98 - Μεταβατική ρύθμιση – εισφορές αυταπασχολούμενων προερχόμενων από το Ε.Τ.Α.Α.

 

Άρθρο 99 - Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές παροχές ασφαλιζομένων στον ΟΓΑ

 

Άρθρο 100 - Γενικές μεταβατικές διατάξεις Ε.Φ.Κ.Α.

 

Άρθρο 100Α

 

Άρθρο 101 - Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού Ε.Φ.Κ.Α.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Άρθρο 102 - Εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων

 

Άρθρο 103 - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

 

Άρθρο 104 - Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθεισών εισφορών

 

Άρθρο 105 - Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΑΣ

 

Άρθρο 106 - Θωράκιση ελεγκτικών μηχανισμών αγοράς εργασίας

 

Άρθρο 107 Πρόσβαση ΚΕΑΟ στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

 

Άρθρο 108 - Διάκριση ασφαλιστικών οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης

 

Άρθρο 109 - Διαγραφή οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Άρθρο 110 - Τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.δ. 370/1987

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

Άρθρο 111 - Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

 

Άρθρο 112 - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

 

Άρθρο 113 - Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων

 

Άρθρο 114

 

Άρθρο 115

 

Άρθρο 116

 

Άρθρο 117

 

Άρθρο 118 - Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Άρθρο 119 - Ρύθμιση οφειλών προς Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. των πτωχών οφειλετών και άλλα θέματα Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.

 

Άρθρο 120

 

Άρθρο 121

 

Άρθρο 122 - Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

 


Σχετικά έγγραφα

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4174 ΦΕΚ Α' 170 (2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4223 ΦΕΚ Α' 287 (2013) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2017 Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΦΜΜ/26/87160 (20.1.2017) - «Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1064 (30.5.2016) - Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Σ50/12 (30.5.2016) - «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν.3863/2010.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (1.6.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 και της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του ν.4389/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922 (1.6.2016) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.23619/Δ15.426 (7.6.2016) - «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387/2016 (Α΄85)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4393 ΦΕΚ Α' 106 (6.6.2016) - Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας ..............
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 25908/469 (7.6.2016) - Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 23123/785 (7.6.2016) - Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. οικ. 25909/470 (7.6.2016) - Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/οικ.26066/1065 (8.6.2016) - Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. οικ.26334/894 (8.6.2016) - Συμπλήρωση της αριθ. 25908/469/7-6-2016 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/Β/1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 16 (9.6.2016) - Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 66134 (3.6.2016) - Καθορισμός δείγματος ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Διενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα κατά το έτος 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αρ. Πρ.: οικ.27677/1541 (17.6.2016) - «Ορισμός εργάσιμης ημέρας καταβολής μηνιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ.».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17 (15.6.2016) - «Ασφαλιστική τακτοποίηση ασφαλισμένων του τ. Ταμείου Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του Ν.4277/2014»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1083 (23.6.2016) - «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/12-5-2016 (85 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΓΔΕ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1087 (23.6.2016) - Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 14/2016 (28.6.2016) - «Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 18/2016 (28.6.2016) - «Περί νομικής προστασίας και δικαιώματος αποζημίωσης υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑ,».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.28939/1153 (30.6.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α’ 94). (Παροχή δικαιώματος στους συνταξιούχους που παύουν να είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.Α.Σ., μέχρι την οριστική κατάργησή του, το δικαίωμα να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.1902/1990 (Α΄138), ήτοι να συνεχίσουν να καταβάλλουν μειωμένο ποσοστό συμμετοχής 10% στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ. 29713/779 (30.6.2016) - «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016». (Ειδικές ρυθμίσεις για θέματα παροχών, και ειδικότερα για την υπαγωγή των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης στο προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1091 (23.6.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 53,55,56 και 57 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 113 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) ««Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:Φ.10321/οικ. 24881/1025 (30.6.2016) - «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4387/2016». «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:Φ.10321/οικ.24883/1026 (30.6.2016) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4387/2016 (Α΄,85)». «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.26034/1064 (30.6.2016) - Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 10 και της παρ. 3 του αρ. 27 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85). Καταβολή οικογενειακής παροχής, επιδομάτων τέκνων και προσαύξησης της σύνταξης λόγω συζύγου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ. Φ10034/οικ.22544/625 (29.6.2016) - Γνωστοποίηση δημοσίευσης και εφαρμογής του άρθρου 93 του ν. 4387/2016 σχετικά με την καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ29336/1164 (30.6.2016) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) «Προσωρινή σύνταξη»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ22104/Δ15.405 (30.6.2016) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 97 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016), σχετικά με τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ80020/οικ.26308/Δ15.476 (30.6.2016) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ.29753/Δ15.53 (30.6.2016) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1092 (30.6.2016) - Παράταση προθεσμιών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, λόγω τροποποίησης της ημερομηνίας καταβολής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ48/48 (29.6.2016) - Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2016. Έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για το από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016 χρονικό διάστημα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ.80000/οικ.23638/978 (1.7.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85). Ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αναφερομένων προσώπων στο άρθρο 40 του ν. 4387/2016, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2016 έως 31/12/2019.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 20/2016 (6.7.2016) - «Ενημέρωση περί των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 21/2016 (6.7.2016) - «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αρ.Πρωτ: 100984 (7.7.2016) - Εφαρμογή διατάξεων του άρθ. 97 του Ν. 4387/12-5/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 22/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (6.7.2016) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 23/2016 (12.7.2016) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης και παροχή οδηγιών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ:1540 ΑΤΚΕ 1092199 ΕΞ 2016 (10.6.2016) - Η με αριθμ. πρωτ. 5022/21-4-2016 ερώτηση - Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ ακίνητων λόγω του σεισμού της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα με βάση το νόμο 4286/2014 που εφαρμόστηκε στην Κεφαλλονιά
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1094 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (12.7.2016) - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας, σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/284 (19.7.2016) - «Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αριθμ. Πρωτ.: 106679 (19.7.2016) - Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1107 (18.7.2016) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 26/2016 (20.7.2016) - Εφαρμογή των διατάξεων των περ.1 και 3 της υποπαρ. Ε2, και της περ.3 της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 για θέματα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αριθ.Πρωτ.: ΓΒ4Γ/26781 (26.7.2016) - «Σχετικά με την καταβολή μειωμένης συμμετοχής (10%) από τους δικαιούχους ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους για όλα τα φάρμακα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.26392/1075 (21.7.2016) - Εισφορά υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του αρ. 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Σ32/15 (22.7.2016) - «Κρίση περί ασφαλιστικής αναπηρίας στη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έλεγχος ασφαλιστικής αναπηρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99, όπως ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010 για συνταξιούχους που έχει διαπιστωθεί ότι εργάστηκαν ή συνέχισαν εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4387/20161.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 18/2016 (8.8.2016) - «Οδηγίες για την υπαγωγή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων - ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους - στον τρόπο υπολογισμού: α) Του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως 31/12/2014. β) Του νομοθετικού πλαισίου Ν. 4387/16».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Π15/21 (1.8.2016) - Ανακαθορισμός του ετήσιου ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος για την υπαγωγή ωφελούμενων στο πρόγραμμα Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ10034/24237/655 (29.7.2016) - Καθορισμός δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4411 ΦΕΚ Α' 142 (3.8.2016) - Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της,
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4411 ΦΕΚ Α' 142 (3.8.2016) - Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της,
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 20/2016 (4.8.2016) - Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις νέες διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ.10070/οικ.23637/977 (8.8.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.36222/1398 (8.8.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4411/2016 (Α’142) (απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όσοι στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ80000/οικ. 35384/1276 (1.8.2016) - Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του Ν. 4387/2016, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.5/72729/2016 (23.8.2016) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατικών Πλοίων, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 29/2016 (30.8.2016) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4415 ΦΕΚ Α' 159 (6.9.2016) - Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.22103/Δ15.404 (7.9.2016) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.40124/8516 (7.9.2016) - Αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης Ε.Κ.Α.Σ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αριθμ. Πρωτ.: 139307 (15.9.2016) - Αναπροσαρμογή συντάξεων σύμφωνα με το Ν. 4387/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 31/2016 (16.9.2016) - Α. ΕΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/7/2016. Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/1/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2016. Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ στον τέως Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (τ. Ο.Π.Α.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.40108/1544 (20.9.2016) - Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.42490/1486 (20.9.2016) - «Εγκύκλιος σε εφαρμογή της αρ. Φ80000/οικ.35384/1276/1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 33/2016 (20.9.2016) - «Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/οικ.31994/838 922:9:20160 - «Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Σ81/41 (21.9.2016) - «Τύπος εύρεσης του χρέους για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 34/2016 (26.9.2016) - «Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. ΤΟ1/652/130 (27.9.2016) - Αναπροσαρμογή συντάξεων ETEA σύμφωνα με τον Ν. 4387/16
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ1500/34154/1764 (26.9.2016) - «Χρόνος ασφάλισης που υπολογίζεται για την απόκτηση της αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 26/2016 (28.9.2016) - Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης με τις διατάξεις αρθρ. 29 ν. 4387/2016 σε ασφαλισμένους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 24/2016 (26.9.2016) - «Συνταξιοδότηση δικαιοδόχων μελών, λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 26/2016 (28.9.2016) - Συμπληρωματικές οδηγίες για την χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης με τις διατάξεις αρθρ. 29 ν. 4387/2016 σε ασφαλισμένους οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4425 ΦΕΚ Α' 185 (30.9.2016) - Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ.41697/Δ15.708 (3.10.2016) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 41 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 35/2016 (5.10.2016) - «Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την εκκαθάριση αρχείων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0008020 ΕΞ 2016/2140 (5.10.2016) - Φορολογία εισοδήματος αγροτών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.45763/1607 (7.10.2016) - «Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 38/2016 (14.10.2016) - ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10042/25013/667 (20.10.2016) - «Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/30188/792 (20.10.2016) - «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/30190/793 (20.10.2016) - «Χορήγηση εξόδων κηδείας μετά την ισχύ του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ80020/44112/Δ15.745 (20.10.2016) - Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) στους ασφαλισμένους του ν. 103/1975 (Α΄ 167)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ81/50 (21.10.2016) - «Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, οι οποίες αναζητούνται σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4387/2016.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747 (20.10.2016) - Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.43434/Δ15.734 (7.11.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρ.Φ.80020/οικ.44251/Δ15.750 (7.11.2016) - «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 74 έως 79 και 84 του ν.4387/2016 (Α΄85) - Μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) - Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ.10070/50569/1937 (8.11.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) – Απαλλαγή από την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος των συνταξιούχων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10034/οικ.52210/1299 (11.11.2016) - «Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου μετά την ισχύ του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/48596/1863 (11.11.2016) - Συντάξεις λόγω θανάτου
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 39/2016 (14.11.2016) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - «Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθ. 7 και του άρθ. 12 του ν. 4387/2016. Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, που απεβίωσε από 13/5/2016 και μετά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης ή μέχρι την έκδοση απόφασης χορήγησης προσωρινής σύνταξης του άρθ. 29 του ν. 4387/2016.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. 110974/0092 (17.10.2016) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 41/2016 (18.11.2016) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4411/2016 και της με αρ. 40124/8516 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1164 (18.11.2016) - Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ.52802/Δ15.915 (23.11.2016) «Εφαρμογή των περ. β και γ της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 (Α΄ 85)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Σ81/54 (18.11.2016) «Προσδιορισμός τοκοχρεωλυσίου για 800 δόσεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. 31/2016 (25.11.2016) «Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου μετά την 13.05.2016 (μεταβίβαση), ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13.05.2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Φ. 21250/51971/1847 (28.11.2016) - Καθορισμός ημερομηνίας καταβολής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2017 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αριθμ. Πρωτ: 175199 (18.11.2016) - «Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 43/2016 (29.11.2016) «Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπερ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-1-2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.48653/1865 (30.11.2016) «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄) και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α. Αρ. Πρωτ. 175226 (18.11.2016) «Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 45/2016 (6.12.2016) - Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.. Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.. Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο.Γ.Α. ΑΡΙΘ. 8/2016 (6.12.2016) - «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Α.Α. Αριθμ. Πρωτ.:156861 (7.12.2016) - Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Β εξαμήνου 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 6.15107/5.12840 (7.12.2016) - Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 46/2016 (13.12.2016) «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4325/2015 αναφορικά με την Υπαγωγή, από 1-06-2015, των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ειδικού λογ/μού ‘Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού Ε.Β.Ζ.’ του ΤΑΥΕΒΖ στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.ΕΤΕΑΜ)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 111482/0092 (30.11.2016) - Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/51852/1841 (7.12.2016) - Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντάξεων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 142036/0092 (19.12.2016) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 146834/0092 (19.12.2016) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/οικ.58770/1442 (19.12.2016) «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 124456/0092 (13.12.2016) - Μεταφορά αρμοδιότητας πληρωμής συντάξεων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/51600/1975 (14.12.2016) - Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ.59590/Δ15.1006 (21.12.2016) - Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ.10070/οικ.59667/2173 (20.12.2016) - Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α΄183)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 48/2016 (21.12.2016) - «Αντικατάσταση των στοιχείων επικοινωνίας των εγγράφων και των λογότυπων με τα νέα στοιχεία και το νέο λογότυπο του ΕΦΚΑ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.59606/2172 (23.12.2016) - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για το έτος 2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60258/1471 (23.12.2016) «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.60271/2195 (23.12.2016) - «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387/2016 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60272/2196 (23.12.2016) «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 και 16 του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.60273/2197 (23.12.2016) «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 7, 27 παρ. 2 α & β του ν. 4387/2016 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ. 56714/Δ15.1008 (23.12.2016) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 26 του ν. 4445/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/55949/14809 (27.12.2016) Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οικ.58192/2153 (22.12.2016) - Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ.)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 49/2016 (28.12.2016) «Κατασκευή νέων υπηρεσιακών σφραγίδων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οίκ.61362/16406 (28.12.2016) - Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT) (ΝΠΔΔ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ι.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ78/48 (27.12.2016) - «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ. 11321/οικ.61134/2205 (29.12.2016) - Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.59522/2205 (29.12.2016) Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.61327/1484 (30.12.2016) - «Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 – Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.61676/2213 (30.12.2016) «Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών – εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) (30.12.2016) - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.61691/2216 (30.12.2016) «Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017 ».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 49426/1751 (30.12.2016) - Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οίκ.60871/16291 (2.1.2017) - Παύση από 1-1-2017 της λειτουργίας των εντασσομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ80000/οικ.61647/2212 (11.1.2017) - Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α΄236).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ11321/οικ.45947/1757 (19.12.2016) - Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106 (20.1.2017) - Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οικ.60298/1472 (23.12.2016) - Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.: Γ.Δ.5οικ.2961-10 (24.1.2017) - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2017 (25.1.2017) - Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2017 (25.1.2017) - Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 11/3/20-1-2017 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.671/Δ15.12 (31.1.2017) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 28 και 56 του ν. 4445/2016 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις του νόμου 4387/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017 (2.2.2017) - «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 - Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.:ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892 (6.2.2017) - Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών - Ειδοποιητήριο πληρωμής - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 5547/248 (7.2.2017) - Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2017 (8.2.2017) - «Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΡ. ΠΡ.: οικ. 226 (10.2.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α'/25-11-2011).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2017 (14.2.2017) - «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.:153726/2016/0092 (10.2.2017) - Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν. 4387/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 153731/2016/0092 (10.2.2017) - « ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 4387/2016 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:153734/2016/0092 (10.2.2017) - «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ11321/59554/2170 (22.12.2016) - Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: οικ.8539/475 (23.2.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4455 ΦΕΚ Α' 22 (22.2.2017) - Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4455 ΦΕΚ Α' 22 (22.2.2017) - Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2017 (28.2.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2017 (28.2.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80020/55164/Δ.15.957 (22.2.2017) - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3455) “Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία”.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2017 (7.3.2017) - Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ40/13 (6.3.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2017 (15.3.2017) - «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2017 (16.3.2017) - «Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Αριθμ. Πρωτ: 26102 (23.2.2017) - «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ.Τ01/652/6 (16.3.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/16 και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1043 (22.3.2017) - Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/οικ.14226/431 (24.3.2017) - «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2017 (24.3.2017) - «Διαβίβαση του Πίνακα Α΄»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2017 (28.3.2017) - «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων,που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών -Δ.Π.Υ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2017 (28.3.2017) - «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2017 (28.3.2017) - «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ. 40021/οικ.15545/668 (31.3.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 95 του ν.4461/2017 (Α΄ 38)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ:2/24112/ΔΕΠ (31.3.20127) - “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/οικ.14224/430 (31.3.2017) - «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: οικ. 15726/605 (5.4.2017) - Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ: Φ80000/οικ.17002/739 (7.4.2017) - «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.7789/343 (11.4.2017) - Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών για τις Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ48/34 (13.4.2017) «Μηχανογραφική τακτοποίηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/5/2016.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4389 ΦΕΚ Α' 94 (27.5.2016) - Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.10034/18282/566 (20.4.2017) - Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 13097/661 (13.4.2017) - Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β 1065927 ΕΞ 2017 (3.5.2017) - Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 11863/3809 (13.3.2017) - Καθορισμός υπηρεσιών ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2017 (15.5.2017) - «Σχετικά με τη χρήση του προγράμματος Διαύγεια»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΑΠ: Φ.10035/47467/1094 (6.3.2017) - Σχετικά με το αν το Βοήθημα ανεργίας των διατάξεων του Ν.3986/2011, όπως ισχύει, μπορεί να θεωρηθεί τακτική επιδοτούμενη ανεργία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: οικ. 20680/814 (15.05.2017) - Οδηγίες υπολογισμού προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών βάσει του κατά κεφαλήν κοινωνικού πόρου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2017 (15.5.2017) - «Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την υποχρέωση αποστολής δειγμάτων υπογραφής των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, στα πλαίσια της Σύμβασης της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 22528/430 (17.5.2017) - Καθιέρωση της υποχρεωτικής καταβολής από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ. 80000/οικ.21628/936 (17.5.2017) - Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861 (16.5.2017) - Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2017 (22.5.2017) - «Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2014) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ25/οικ.22052/25 (15.5.25017) - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με α.π. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135/2016 Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας (ΦΕΚ 854/Β/30-3-2016).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ. οικ. 2/40112/ΔΕΠ (26.5.2017) - «Παροχή οδηγιών» Αύξηση της ωριαίας αποζημίωσης σε ποσοστό του ωρομισθίου κατά τη νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών και νυκτερινής και ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1080615 ΕΞ 2017 (25.5.2017) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 74Α΄/19.5.2017) αναφορικά με πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 1 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις Δημοσίου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 2 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4472/2017 (19/05/2017) - Άρθρο 58
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043/19893/606 (30.5.2017) - «Ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών με διακοπή άσκησης μη μισθωτής απασχόλησης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Α.Π. Φ.80000/οικ.Δ13/22702/966 (30.5.2017) - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 41756 οικ. (26.5.2017) - Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 41756 οικ. (26.5.2017) - Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Δ 1085193 ΕΞ 2017 (31.05.2017) - Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 68 του ν.4472/2017 – Κατάργηση επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ισοπροπυλική Αλκοόλη
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 25599/1453 (2.6.2017) - Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 61502/3399 (30.12.2016) - Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 25598/1452 (2.6.2017) - Τροποποίηση της 61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4330) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 61501/3398 (30.12.2016) - Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4475/2017 (12/06/2017) - Άρθρο τρίτο - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 46904 οικ. (12.06.2017) - Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 41756οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη «Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/2017 (15.6.2017) - «Παράλληλη ασφάλιση κατ’ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/οικ.7262/Δ15.110 (16.6.2017) - Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5β του άρθρου 42 του ν.4052/2012 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 96 του ν.4387/2016 για τον καθορισμό του ποσού της επικουρικής σύνταξης του ΕΤΕΑΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/45578/Δ15.780 (16.6.2017) - «Προσδιορισμός των ασφαλιστέων αποδοχών, από την 1.1.2017, υπέρ επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του ν.4354/15 (νέο ενιαίο μισθολόγιο).»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: Φ.10043/οικ. /27751/824 (16.6.2017) - «Διευκρινίσεις αναφορικά με τη συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων στον πρ. ΟΓΑ, μετά την ισχύ του ν.4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2017 (20.06.2017) - Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ατομική Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 139/2017 Συμμετοχή του ΕΦΚΑ σε συμφωνία εξυγίανσης οφειλέτη, με οφειλές μόνο προς το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) και τον ίδιο τον ΕΦΚΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.29479/464 (26.0.62017) - Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 55932/1016/2.12.2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β΄ 3888) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. οικ. 56914/1033/08-12-2016 (Β΄ 3942) όμοιά της.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 1289/70109 (28.6.2017) - Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης και την τήρηση λογιστικών βιβλίων για τον χαρακτηρισμό του επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2017 (30.06.2017) - «Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: Φ.10043/οικ.30720/873 (30.6.2017) - «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 60 του ν.4449/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 152/2017 - Συμβατότητα των άρθρων 1 του Κεφαλαίου Α΄ και 2 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4472/2017, με το ισχύον Σύνταγμα, το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε..
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 75812 -06/07/2017 - Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 52331/1861 (30.6.2017) - Συμπλήρωση της αριθ. 26083/887/7-6-2016 (Β΄1605) υπουργικής απόφασης «Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. οικ. 26083/887 (7.6.2016) - Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ.: 2/56489/0026 (21.7.2017) - «Παροχή οδηγιών για την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2017 (24.07.2017) - «Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει – Ορθή επανακοινοποίηση »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 28119/1583 (21.07.2017) - Απόδοση Εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 7.6901 (24.07.2017) - Τροποποίηση της με αριθμό 6.15107/5.12840 (ΦΕΚ Β 3975/12-12-2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 19 - Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4387/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 34 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4484/2017 (01/08/2017) - Άρθρο 39 - Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 80/2016
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/34576/Δ15.537 (07.08.2017) - «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38).» (Τι ισχύει από 1/1/2017 για τις κρατήσεις υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ και την βάση υπολογισμού τους)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016 (28.08.2017) - «Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1129 (23.08.2017) - Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α' 83).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.1681/119 (19.09.2017) - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Aριθ. Πρωτ.: Φ.60000/18191/976 (19.09.2017) - Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (αρθρ. 7, παρ. 2) για την Εθνική Σύνταξη. Υπολογισμός της Εθνικής Σύνταξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α..
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2017 (19.09.2017) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ.: Γ36/518 (22.09.2017) - «Καθορισμός λεπτομερειών της διαδικασίας που εφαρμόζεται στο ΚΕΑΟ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ.: Φ80020/οικ. 26004/Δ15.403 (26.09.2017) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 94 του ν. 4461/2017 (Α΄38) με τις οποίες τροποποιήθηκαν αντίστοιχα το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της υποπερ. αα (μισθωτοί) και το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφιο της υποπερ. ββ (αυτοτελώς απασχολούμενοι) της περ. α της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 (Α΄ 85)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.40461/1743 (19.09.2017) - «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του αρ. 31 του ν. 4186/2013.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.πρωτ.:77088/3-10-2017 - Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σύμφωνα με το ν.4488/2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ.90380/οικ.44867/1857 (06.10.2017) - Σύσταση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (άρθρο 54 του ν.4488/2017 (Α’137)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.44869/1858 (06.10.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4488/2017 (Α’137) (Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας και σύνταξης λόγω θανάτου, όταν η αναπηρία ή ο θάνατος αντίστοιχα οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση, χωρίς προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης.)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 45857/772 (04.10.2017) - Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1158 (28.0.92017) - Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/2011.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/2017 (18.10.2017) - « Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/2017 (19.10.2017) - «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903 (06.10.2017) - Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρωτ. 73666 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 14/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 40.000 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ.1094/1433479 (02.11.2017) - «Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 2242.5-1.11/77057/2017 (27.10.2017) - Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.46325/1905 (14.11.2017) - «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.4387/2016 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.4488/2017»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ.45933/1891 (06.10.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α’137)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270 (15.11.2017) - «Ασφαλιστική ενημερότητα »
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4498/2017 ΦΕΚ Α’ 172 (16.11.2017) - Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.49618/Δ15.831 (20.11.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4488/2017, σχετικά με την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4499/2017 (21.11.2017) - Άρθρο 1 - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4499/2017 (21.11.2017) - Άρθρο 2 - Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 2/85835 (24.11.2017) - «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.Φ80020/οικ.46266/Δ15.760 (28.11.2017) - «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4488/2017, Α΄137.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.1279/1595212 (07.12.2017) «Επικουρική Ασφάλιση των Καταστηματαρχών Κρεοπωλών και των λοιπών κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων του τ. Ε.Τ.Ε.Α»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2017 (07.12.2017) - «Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 130/2017 - Φύση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2017 (15.12.2017) - «Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4488/2017.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: 2/92119 (19.12.2017) - «Καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων διανομής ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος έτους 2017 σε μόνιμους κατοίκους νησιωτικών περιοχών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.11321/οικ.58524/71 (18.12.2017) - Αναπροσαρμογή ποσού και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2017 (22.12.2017) - «Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 »
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1218 (22.12.2017) - «Περί της επιβολής ή μη του προστίμου της παρ.4 του άρθρου 117 του ν.4387/2016(85 Α΄)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17 (29.12.2017) - Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017 - Σύνταξη λόγω θανάτου
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17 (29.12.2017) - «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ. 80000/45219/1864 (18.12.2017) - Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/οικ.61057/170/Δ29.17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (02.01.2018) - «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2018».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.44542/1850 (29.12.2017) - «Εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ.10053/61051/3304 (29.12.2017) - Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης εορτών Χριστουγέννων 2017 σε μη επιδοτούμενους ανέργους ασφαλισμένους της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΦ.Κ.Α-Α' Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 202862 (08.12.2017) - «Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/1 (08.01.2018) - Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. Λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/2 (11.01.2018) - Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 62233/1664 (28.12.2017) - Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Πάσχα 2016 των Εφημεριδοπωλών όλης της Χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 03/2018 (22.01.2018) - Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 04/2018 (22.01.2018) - «Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ.32026/500 (07.07.2017) - Τροποποίηση της αριθ. οικ. 55932/1016/02-12-2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών - Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως ισχύει και πλέον ονομάζεται «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’205), όπως ισχύει».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128 (29.01.2018) - «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 13/2018 - Αν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ υπάγεται στην έννοια των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει συνάψει η Ελλάδα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 06/2018 (05.02.2018) - «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 14369 (24.01.2018) - «Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζόμενων συνταξιούχων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. πρωτ.: Σ50/8/203632/9.2.2018 (08.02.2018) - «Ένταξη των τέκνων που φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: Φ.10035/οικ.9242/189 (06.02.2018) - Απασχόληση συνταξιούχων εικαστικών καλλιτεχνών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ: 11750/0092 (13.02.2018) - “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8, 28, 35 και 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) & του άρθρου 16 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές αφορούν την αναζήτηση στοιχείων ως προς τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, του μερίσματος του ΜΠΤΥ και της εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων - λειτουργών.”
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.9187/183 (14.02.2018) - «Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ/οικ. 3376/73 (14.02.2018) - «Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ/οικ.9290/183 (14.02.2018) - «Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 07/2018 (16.02.2018) - «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. Φ.80000/οικ.10568/222 (16.02.2018) - «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που είναι παράλληλα και δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/οικ.10572/223 (16.02.2018) - «Παροχή οδηγιών σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 28 του ν.4387/2016».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 52246/3173 (26.01.2018) - Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Φ. 80000/60247/Δ.16.1012 (14.02.2018) - Καταβολή εφάπαξ παροχής κατά προτεραιότητα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 613/22.02.2018 - Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: 287025 (28.02.2018) - «Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έτους 2018»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 40021/οικ. 11259/571 (28.02.2018) - Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4387 (12.5.2016) - Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 09/2018 (05.03.2018) - Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293 (01.03.2018) - Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10/2018 (07.03.2018) - «Εθνική σύνταξη. α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4488/2017, β) Προσδιορισμός της διάρκειας μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2018 (07.03.2018) - ''Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016''.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2018 (08.03.2018) - «Παράταση του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας πρώην εργαζομένων της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.(Ε.Β.Ζ. Α.Ε.)»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2018 (08.03.2018) - «Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ78/10/348217 (09.03.2018) - «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που κατέχουν πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ.Πρωτ: Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001 (13.03.2018) - Καθορισμός των αποδοχών για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1-1-1993 ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2018 (16.03.2018) - «Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ– ΤΑΝ (δικηγόρων) από την ιδιότητα»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.12151/274 (19.03.2018) - «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4529/2018 ΦΕΚ Α’ 56 (23.03.2018) - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/18056/419 (28.03.2018) - «Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2018 (02.04.2018) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν.4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ: 84395 (30.03.2018) - Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.4387/2016 για την χορήγηση παροχών του ΕΤΕΑΕΠ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/34 (10.04.2018) - Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1072/2018 (16.04.2018) - Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ/619/15 (13.04.2018) - «Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 20999/336 (05.04.2018) - Καταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου - απασχολουμένων ως μισθωτών και αυτοτελώς απασχολουμένων .
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αρ. Πρ. Φ. 40021/οικ.18530/1001 (30.03.2018) - Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A’56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20/2018 (26.04.2018) - «Γνωστοποίηση των διατάξεων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A’56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2018 (18.04.2018) - Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2018 (27.04.2018) - Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2018 (27.04.2018) - «Ασφάλιση των απασχολούμενων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και των ιδιοκτητών αυτών στον Ε.Φ.Κ.Α., μετά την εφαρμογή της διάταξης του αρ. 20 του ν.4498/2017».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αρ. Πρωτ: 569143 (02.05.2018) - ''Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016''.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 13/2018 - Αν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ υπάγεται στην έννοια των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει συνάψει η Ελλάδα
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1099/2018 (23.05.2018) - Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1100/2018 (23.05.2018) - Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4172 ΦΕΚ Α' 167 (2013) Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1124/2018 (02.07.2018) - Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4520/2018 (Α΄30).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2018 (16.05.2018) - Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τις διατάξεων που αφορούν στην «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4446/2016 και το άρθρο 14 του Ν.4491/2017
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25/2018 (05.06.2018) - «Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης- Λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες - Διαγραφή οφειλών - Κοινοποίηση διατάξεων- Υπενθύμιση οδηγιών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2018 (08.06.2018) - Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2018 (29.06.2018) - Τροποποίηση της εγκυκλίου 14/2018 περί μείωσης εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. Αριθ. Πρωτ. Σ40/35/568570 (30.04.2018) - «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4499/2017 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Φ11221/50890/159 (20.03.2018) - «Συρροή δικαιωμάτων αιτίας συνταξιοδότησης»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 29845/2423 (13.07.2018) - Τροποποίηση της αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32/2018 (24.07.2018) - Εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τ. Ο.Γ.Α. με καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ.15/Δ'/20097/522 (02.05.2018) - Διαδικασία καταβολής εισφοράς εξαγοράς στον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου πρόσθετης ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2018 (25.07.2018) - «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους, εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. οικ. 39391/838 (16.07.2018) - Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α' 138 - 26/7/2018 (2018) - Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 63577 (13.06.2018) - Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC