Αριθμ. 4325/2019 (01.10.2019) - Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρ. 2 και κατάργηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρ. 4 της αριθμ. 635/08.03.2016 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β’ 1708).

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 3877 – Β’ 11/10/2019

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. 4325

Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρ. 2 και κατάργηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρ. 4 της αριθμ. 635/08.03.2016 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β’ 1708).

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 4 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’).

2. Το άρθρ. 70 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’).

3. Την εισηγητική έκθεση του άρθρ. 70 του ν. 3996/2011.

4. Την αριθμ. 635/08.03.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (Β’ 1708), ως ισχύει.

5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών του και

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ,

 

αποφασίζει:

 

1. Την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρ. 2 της αριθμ. 635/08.03.2016 (Β’ 1708) απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

«Η ΕΠΕΚΕΠ εξετάζει σε πρώτο και σε τελευταίο βαθμό τις προσφυγές με τις οποίες προσβάλλονται ατομικές διοικητικές πράξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής αυτών».

2. Την κατάργηση του δεύτερου εδαφίου του άρθρ. 4 της αριθμ. 635/08.03.2016 (Β’ 1708) απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 635/08.03.2016 απόφασή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC