Αριθμ. 1604/266804 (18.10.2019) - Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α΄160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239).

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 3975 – Β’ 31/10/2019

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. 1604/266804

Τροποποίηση της 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 (Α΄160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄1239).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α΄160).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

γ) Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

δ) Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

στ) Του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α' 134) «Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων κ.λπ».

ζ) Της 340/18-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β΄ 3051).

η) Της 3668/29-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα (Β΄ 3134).

2. Την 109/04.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

3. Την αριθμ. 1019/256427/10-10-2019 εισήγηση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Η 425/42522/20-5-2013 (1239Β΄/22-05-2013) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε ,συμπληρώθηκε και ισχύει με τις 915/91988/1-8-2013 (1957Β’/12-08-2013), 384/52287/17-4-2014 (1031Β'/25-04-2014), 603/83797/27-6-2014 (1731Β'/27-06-2014), 706/96129/6-8-2014 (2258Β΄/20-08-2014), 2042/29553/29-5-2015 (1065Β΄/05-06-2015), 6655/82133/23-7-2015 (1572Β΄/27-07-2015), 5435/72617/24-6-2016 (1931Β΄/29-06-2016), 4332/48587/23-5-2017 (1916Β΄/01-06-2017), 7852/88393/22-08-2017 (2960Β΄/29-08-2017), 1117/52284/05-04-2018 (1327Β΄/18-04-2018), 1441/80504/07-06-2018 (2180Β΄/12-06-2018), 2063/108562/03-08-2018 (3425Β΄/17-08-2018), 3139/138938/12-10-2018 (4705Β΄/22-10-2018), 452/79088/12-04-2019 (1418Β΄/24-04-2019), 1106/125833/31-05-2019 (2296Β΄/12-06-2019), 1444/204642/12-08-2019 (3371Β΄/31-08-2019) αποφάσεις, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. 6 του άρθρου 6, τροποποιείται όσον αφορά το χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2018, σε 08-11-2019.Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC