Α.Π.: 132052 ΕΞ 2019 (21.11.2019) - «Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θες/νίκης

Ταχ. Κωδ. : 183 46 Μοσχάτο

Αθήνα, 21/11/2019

 

Α.Π.: 132052 ΕΞ 2019

 

Θέμα: «Αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α’ 139/30-7-2018), και ιδίως την παρ. 13 του άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από την περ. η’ του άρθρου 62 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65/24-4-2019), και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α’ 134/9-8-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19-6-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018» (ΦΕΚ Β 2443/20-6-2019) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. (α) 73900 ΕΞ/8-7-2019 (ΦΕΚ 2718/Β/2-7-2019) και (β) 121950 ΕΞ/31-10-2019 (ΦΕΚ 3977/Β/1-11-2019) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119/8-7-2019).

5. Τις διατάξεις του ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α’ 121/9-7-2019).

6. Την υπ' αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (ΦΕΚ Β’ 2902/9-7-2019).

7. Την υπ' αρ. 300/13-8-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας για τον διορισμό μετακλητού Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 592/21-8-2019)

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 122335 ΕΙ 2019/31-10-2019 αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για χρονικό διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων

Δημόσιας Διοίκησης

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC