Αριθ. Πρωτ.: Ε.2191/2019 (21.11.2019) - «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1421/12.11.2019 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Σωκράτης Νικόπουλος

Τηλέφωνο : 2106987429

Fax : 2106987408, 2106987424

E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

 

Αριθ. Πρωτ.:Ε.2191

 

 

 

Θέμα: «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1421/12.11.2019 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού».

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή την ανωτέρω με αρ.πρωτ. Α.1421/12.11.2019 Α.Υ.Ο., με ΑΔΑ: ΨΨΚΔ46ΜΠ3Ζ-ΡΨ6, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4215/Β΄/19.11.2019, για την καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ.212/Α΄/18.12.2018), επήλθε τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου του ν.4411/2016 (Α΄ 142) και συγκεκριμένα προστέθηκε νέα παράγραφος 3, σύμφωνα με την οποία «Τα αποθέματα παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού, τα οποία δεν διατέθηκαν έως τις 31.1.2017, καταστρέφονται με έξοδα του Δημοσίου, εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου, από επιτροπές οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία καταστροφής των αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού σύμφωνα με την ανωτέρω Α.Υ.Ο., προκειμένου να πραγματοποιηθεί μέσα στα καθορισμένα χρονικά περιθώρια του ως άνω νόμου.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC