Αριθ. Πρωτ.: Ε.2193/2019 (27.11.2019) - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/07.10.2019 (ΦΕΚ 3820/Β/15.10.2019, ΑΔΑ 6ΧΨΒ46ΜΠ3Ζ-34Η) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Σ. Κατσίκα, Ειρ. Γκόνη

E-Mail : d19diadi@otenet.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 27/11/2019

 

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2193

 

 

 

Θέμα: Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/07.10.2019 (ΦΕΚ 3820/Β/15.10.2019, ΑΔΑ 6ΧΨΒ46ΜΠ3Ζ-34Η) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

ΣΧΕΤ.: «Η αριθμ. Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

 

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση την αριθμ. πρωτ. Α. 1377/07.10.2019 (ΦΕΚ 3820/Β/15.10.2019, ΑΔΑ 6ΧΨΒ46ΜΠ3Ζ-34Η) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

Στην παράγραφο 3, του άρθρου 7, του Κεφαλαίου ΣΤ VII:Τελικές Διατάξεις, της ΑΥΟ Τ.636/5020/0019/21-12-89, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:

«Το Τελωνείο Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, πέραν των ανωτέρω, καθίσταται επιπλέον αρμόδιο για τον τελωνισμό των οδικώς αφικνούμενων/εξερχόμενων ταχυδρομικών αντικειμένων».

Η αναγκαιότητα τροποποίησης της Τ.636/5020/0019/1989 ΑΥΟ προέκυψε ως συνέπεια και σε συνάρτηση με την υλοποίηση του BREXIT και αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης ενδεχόμενης περίπτωσης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. Χωρίς συμφωνία (no-deal ΒREXIT).

Με την κοινοποιούμενη απόφαση ανακαθορίζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» με στόχο τη διευκόλυνση λόγω BREXIT (no-deal ΒREXIT) του εμπορίου και συγκεκριμένα των εταιρειών ταχυμεταφοράς που δραστηριοποιούνται στον εκτελωνισμό ταχυδρομικών αντικειμένων και διακινούν ταχυδρομικά αντικείμενα από / προς το Η.Β οδικώς, καθώς στην περίπτωση που υλοποιηθεί το BREXIT, θα απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τις ταχυδρομικές αποστολές που θα διακινούνται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της αριθμ. ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4092/20-12-2016 / ΑΔΑ: 7ΦΖΜΗ-265) ΚΥΑ αρμοδιότητα των τελωνειακών αρχών για τις ταχυδρομικές αποστολές που διακινούνται μέσω του ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ) εξακολουθεί να ισχύει.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC