Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ΄/44797/1191 (25.11.2019) - «Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)

ΤΜΗΜΑ : Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ. Κώδικας : 10110 – Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Ράπτη

Τηλέφωνο : 210 – 3368109

FAX : 210 – 3368116

Αθήνα, 25/11/2019

 

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ΄/44797/1191

 

 

Θέμα: «Υπαγωγή υγειονομικών που αμείβονται με ΔΠΥ στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016»

 

Ως προς την υπαγωγή των υγειονομικών που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ) στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, και σε συνέχεια των οδηγιών που σας έχουν δοθεί μέχρι σήμερα με προγενέστερες εγκυκλίους και έγγραφα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, όπως ισχύει με το άρθρο 1 του ν.4578/2018, στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών (ΔΠΥ), και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων δόθηκαν οδηγίες με την αριθ. Φ80000/οικ.5547/248/7-2-2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ).

2. Για τους υγειονομικούς, ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ, που αμείβονται με ΔΠΥ, με το αριθ. Φ.10042/52063/1273/7-11-2017 έγγραφό μας και την αριθ. Δ.15/Δ΄/οικ.61080/1692/5-12-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ), σας είχαμε γνωρίσει ότι η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, αλλά εξακολουθεί να υπάγεται στις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (άρθρο 4 του ν.982/1979).

Με βάση την ανωτέρω καταστατική διάταξη του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, για τους υγειονομικούς που αμείβονται με ΔΠΥ προβλέπεται υποχρεωτικός επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, χωρίς προϋποθέσεις ως προς τον αριθμό των αντισυμβαλλόμενων και την ύπαρξη ή μη εισοδήματος από άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας (για παράδειγμα από την ύπαρξη ιδιωτικού ιατρείου).

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 ρυθμίστηκε με ενιαίο τρόπο από 1/1/2017, για το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ) και των αυτοαπασχολούμενων (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ), το καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που αμείβονται με ΔΠΥ.

Η ανωτέρω διάταξη, ως νεότερη ειδική που ρυθμίζει το θέμα των αμειβόμενων με ΔΠΥ κατισχύει κάθε άλλης προγενέστερης ρύθμισης που ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα, συνεπώς και των καταστατικών διατάξεων του ΤΣΑΥ που αφορούν τους υγειονομικούς που αμείβονται με ΔΠΥ.

Συνεπώς, οι υγειονομικοί που αμείβονται με ΔΠΥ, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ρητή εξαίρεσή τους από το άρθρο 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης. Ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται ως προς τις ασφαλιστικές τους εισφορές όπως και οι λοιπές κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, και είναι δυνατός ο επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ υγειονομικού και αντισυμβαλλόμενου εφόσον πληρούνται και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει η ρύθμιση ως προς τον αριθμό των αντισυμβαλλόμενων και την παράλληλη άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ως εκ τούτου, η υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.61080/1692/5-12-2018 εγκύκλιος μας (ΑΔΑ : 6Ρ5Ι465Θ1Ω-ΙΞΒ) στο μέτρο που είναι αντίθετη με την παρούσα και συγκεκριμένα ως προς το Κεφάλαιο Γ΄ αυτής ανακαλείται. Κατ’ εφαρμογή, ωστόσο, των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και προκειμένου να υπάρξει ένα εύλογο διάστημα προσαρμογής, για όσες περιπτώσεις εφάρμοσαν την ως άνω εγκύκλιο, η ισχύς των οδηγιών που δίδονται με την παρούσα θα ξεκινήσει την 1/1/2020.

 

 

Ο Υφυπουργός Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων

Π. Μηταράκης

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC