ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ (14.03.2017) - Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα

 

ΕΛΤΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 14/03/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 431 ΕΞ

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ισολογισμός περάτωσης εκκαθάρισης για προσωπικές εταιρείες με απλογραφικό σύστημα

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ποιο είναι το πρότυπο Ισολογισμού Περάτωσης Εκκαθάρισης (τελικός ισολογισμός) για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΕΣ) με απλογραφικό;ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για όλες τις οντότητες και ανεξάρτητα του αν ισχύει η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ή όχι, καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β του ν. 4308/2014. Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

DOC