ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/989 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2017 για τη διόρθωση και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/989 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Ιουνίου 2017

για τη διόρθωση και τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

 

 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(1) (ο κώδικας), και ιδίως τα άρθρα 8, 11, 17, 25, 58, 63, 66, 76, 100, 132, 152, 157, 161, 165, 169, 181, 232, 236, 266, 268, 273 και 276,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Μετά τη δημοσίευση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447(2) της Επιτροπής, διαπιστώθηκαν σφάλματα διαφόρων ειδών, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Η διόρθωση ορισμένων από τα σφάλματα αυτά προϋποθέτει την τροποποίηση διαφόρων άλλων σχετικών διατάξεων του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(2) Η αιτιολογική σκέψη 61 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με ορθό τρόπο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σχετικά με τον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό στο πλαίσιο της επιτροπής τελωνειακού κώδικα, η οποία δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της.

(3) Η διατύπωση των διατάξεων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 που παρατίθενται κατωτέρω θα πρέπει να διορθωθεί, ώστε οι διατάξεις να καταστούν σαφέστερες, χωρίς ωστόσο να εισαχθούν νέα στοιχεία: άρθρο 67 παράγραφος 4, άρθρο 87 (τίτλος), άρθρα 102, 137 και 138, άρθρο 143 παράγραφος 2, άρθρα 214 και 220, άρθρο 230 παράγραφος 2 και παράρτημα 21-01.

(4) Σε διάφορες διατάξεις και παραρτήματα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, οι παραπομπές σε άλλες νομοθετικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής στις διατάξεις του εφαρμοζόμενου κώδικα, θα πρέπει να διορθωθούν ή να διατυπωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια.

(5) Το άρθρο 67 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να διορθωθεί, ώστε να συμπεριληφθούν οι επαναποστολείς ως οικονομικοί φορείς που μπορούν να λάβουν το καθεστώς εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με το άρθρο 69 του εκτελεστικού κανονισμού, το οποίο επιτρέπει στους επαναποστολείς να αντικαθιστούν τις δηλώσεις καταγωγής που έχουν συνταχθεί από εγκεκριμένους εξαγωγείς με αποδεικτικά καταγωγής αντικατάστασης.

(6) Για λόγους συνέπειας με το άρθρο 55 παράγραφοι 4 και 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής(3), το άρθρο 92 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να απαλειφθεί.

(7) Στο άρθρο 110 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, σχετικά με την εκ των υστέρων επαλήθευση των πιστοποιητικών καταγωγής τύπου Α και των δηλώσεων τιμολογίου, η Τουρκία αναφέρεται, μαζί με τη Νορβηγία και την Ελβετία, ως μία από τις χώρες στις οποίες μπορούν να αποστέλλονται αιτήσεις για εκ των υστέρων επαλήθευση. Ωστόσο, δεδομένου ότι μεταξύ της Ένωσης και της Τουρκίας δεν προβλέπεται η χρήση αποδεικτικών καταγωγής αντικατάστασης, δεν θα αποστέλλεται στην Τουρκία καμία αίτηση για εκ των υστέρων επαλήθευση αποδεικτικών καταγωγής αντικατάστασης που εκδίδονται ή συντάσσονται στη συγκεκριμένη χώρα. Ως εκ τούτου, η αναφορά στην Τουρκία θα πρέπει να διαγραφεί.

(8) Το άρθρο 199 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να διορθωθεί ώστε να συμπληρωθεί ο κατάλογος των αποδεκτών μέσων απόδειξης του ενωσιακού χαρακτήρα των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σύμφωνα με την οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου(4), με την προσθήκη αναφοράς στο ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο και στη διαδικασία συνέχειας των δραστηριοτήτων που προβλέπονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 21 και 26 της εν λόγω οδηγίας. Οι εν λόγω αναφορές παραλείφθηκαν εκ παραδρομής.

(9) Το άρθρο 306 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να διορθωθεί. Η διάταξη θα πρέπει να ορίζει ότι ο κύριος αριθμός αναφοράς (MRN) της διασάφησης διαμετακόμισης πρέπει να προσκομίζεται στο τελωνείο προορισμού, και όχι σε κάθε τελωνείο διέλευσης, όπως εσφαλμένα ορίζεται βάσει της τρέχουσας διατύπωσης του άρθρου. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

(10) Τα σφάλματα και οι παραλείψεις που διαπιστώθηκαν στα παραρτήματα Α και Β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 μετά τη δημοσίευσή του θα πρέπει να διορθωθούν.

(11) Το παράρτημα 12-01 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να διορθωθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η χρήση εναρμονισμένου μορφότυπου του ίδιου στοιχείου σε ολόκληρο το εν λόγω παράρτημα.

(12) Μεταξύ των παραρτημάτων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να συμπεριληφθεί το παράρτημα 12-03 για τον καθορισμό του σχεδιασμού των ετικετών που τίθενται στις παραδιδόμενες αποσκευές οι οποίες καταγράφονται σε αερολιμένα της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού αλλά εκ παραδρομής παραλείφθηκε.

(13) Στο παράρτημα 22-13 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να διορθωθεί ένα γραμματικό σφάλμα στο ουγγρικό κείμενο της δήλωσης τιμολογίου.

(14) Επιπλέον των διορθώσεων, ορισμένες διατάξεις πρέπει να τροποποιηθούν λαμβανομένων υπόψη των αλλαγών που επήλθαν στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο μετά την έκδοση του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού. Επομένως, το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να εναρμονιστεί με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, όπως τροποποιήθηκε με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής(5).

(15) Η διαδικασία που προβλέπεται επί του παρόντος στα άρθρα 57, 58 και 59 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 είχε δημιουργηθεί αρχικά το 1989 με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής και εναρμονισμένης εφαρμογής της μη προτιμησιακής δασμολογικής ποσόστωσης που κατανέμεται ανά χώρα. Τα εν λόγω άρθρα αντιστοιχούν ουσιαστικά στα άρθρα 55 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής(6), ο οποίος εφαρμοζόταν έως τις 30 Απριλίου 2016. Διάφοροι κανονισμοί της Ένωσης βάσει των οποίων έχουν ανοιχτεί μη προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις παραπέμπουν στα άρθρα 56 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Κατά συνέπεια, στο άρθρο 57 θα πρέπει να εισαχθεί ένας κανόνας συσχέτισης για τις αναφορές στα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλους κανονισμούς, ώστε να αποφευχθεί η τροποποίηση καθενός από τους εν λόγω κανονισμούς χωριστά.

(16) Το κείμενο του άρθρου 62 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 επιτρέπει επί του παρόντος οι δηλώσεις τακτικού προμηθευτή να καλύπτουν μόνο προγενέστερη ή μεταγενέστερη περίοδο. Η διάταξη θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθεί η δυνατότητα μια ενιαία δήλωση τακτικού προμηθευτή να καλύπτει τόσο τα εμπορεύματα που έχουν ήδη παραδοθεί έως την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης όσο και τα εμπορεύματα που πρόκειται να παραδοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας και ευχερέστερης εφαρμογής του κανόνα, η πρώτη και η τελευταία ημερομηνία έναρξης της περιόδου την οποία καλύπτει η δήλωση τακτικού προμηθευτή θα πρέπει να ορίζονται με σημείο αναφοράς την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω δήλωσης. Συνεπώς, παρότι η μέγιστη περίοδος την οποία καλύπτει μια δήλωση θα πρέπει να ορίζεται στους 24 μήνες, η εν λόγω περίοδος δεν θα πρέπει να εκτείνεται πέραν των 12 προηγούμενων μηνών ούτε να ξεκινά σε ημερομηνία μεταγενέστερη των 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.

(17) Το άρθρο 68 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να καταστεί σαφές ότι, στο πλαίσιο προτιμησιακής συμφωνίας με τρίτη χώρα στην οποία εφαρμόζεται το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (σύστημα ΣΕΕ), οι εξαγωγείς που συμπληρώνουν έγγραφα σχετικά με την καταγωγή αποστολών αξίας άνω των 6 000 EUR θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι εξαγωγείς, εκτός εάν η σχετική προτιμησιακή συμφωνία προσδιορίζει διαφορετικό κατώτατο όριο αξίας. Ωστόσο, έως ότου ο εξαγωγέας εγγραφεί στο σύστημα ΣΕΕ, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, ο εξαγωγέας μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον αριθμό εγκεκριμένου εξαγωγέα στα έγγραφα σχετικά με την καταγωγή, χωρίς να απαιτείται υπογραφή, για συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τρίτες χώρες στο πλαίσιο των οποίων ο εξαγωγέας διαφορετικά θα έπρεπε να είναι εγγεγραμμένος.

(18) Βάσει του ισχύοντος κειμένου του άρθρου 69 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, ο εγγεγραμμένος εξαγωγέας δεν έχει το δικαίωμα να αντικαθιστά με βεβαιώσεις καταγωγής αντικατάστασης άλλα αποδεικτικά καταγωγής πέραν των βεβαιώσεων καταγωγής. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αντικατασταθεί το σύστημα εγκεκριμένων εξαγωγέων με το σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (ΣΕΕ), οι εγγεγραμμένοι εξαγωγείς θα πρέπει να μπορούν να αντικαθιστούν με βεβαιώσεις καταγωγής αντικατάστασης τον ίδιο τύπο αποδεικτικών καταγωγής με τους εγκεκριμένους εξαγωγείς δυνάμει του άρθρου 69 παράγραφος 2 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(19) Στο άρθρο 73 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος 3, η οποία να ορίζει ότι η Επιτροπή υποχρεούται να αποστέλλει στις δικαιούχες χώρες, κατόπιν αιτήματός τους, δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη. Η εν λόγω υποχρέωση είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των κανόνων σχετικά με την περιφερειακή σώρευση.

(20) Το άρθρο 80 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να επιβάλλει στις αρμόδιες αρχές δικαιούχου χώρας ή στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών την υποχρέωση να ενημερώνουν τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα για τυχόν τροποποιήσεις των δεδομένων εγγραφής του σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων.

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται στην Ένωση κατά τη μεταβατική περίοδο έως την εφαρμογή του συστήματος ΣΕΕ, στο άρθρο 85 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να προβλέπεται έως πότε οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο σύστημα ΣΕΕ θα μπορούν να συντάσσουν δηλώσεις τιμολογίου για τους σκοπούς της διμερούς σώρευσης. Η σχετική ημερομηνία θα πρέπει να οριστεί στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία έως την οποία οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 και συνεπώς η ημερομηνία λήξης της εν λόγω μεταβατικής περιόδου.

(22) Σε αντίθεση με τη Νορβηγία και την Ελβετία, η Τουρκία δεν θα εφαρμόσει το σύστημα ΣΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 86 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει ότι η εγγραφή για τους εξαγωγείς στις δικαιούχες χώρες θα ισχύει για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της Τουρκίας μόνον όταν η εν λόγω χώρα αρχίσει να εφαρμόζει το σύστημα ΣΕΕ. Προκειμένου να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό η ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος ΣΕΕ από την Τουρκία, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να δημοσιεύσει την εν λόγω ημερομηνία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(23) Το άρθρο 158 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου συνολικής εγγύησης θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τη βάση για την εφαρμογή της μείωσης των συνολικών εγγυήσεων που καλύπτουν τους εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις. Το άρθρο 158 θα πρέπει να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ της μείωσης που προβλέπεται στο άρθρο 95 παράγραφος 3 του κώδικα για όλους τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς όσον αφορά τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις που έχουν γεννηθεί, και των μειώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 του κώδικα. Οι τελευταίες εφαρμόζονται όσον αφορά τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις που ενδέχεται να γεννηθούν, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.

(24) Για να αποτραπεί η χρήση τίτλου μεμονωμένης εγγύησης μετά την ανάκληση της παρασχεθείσας δήλωσης τριτεγγύησης ή την παραίτηση του τριτεγγυητή από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν απ' αυτήν, στην περίπτωση του εν λόγω τίτλου, στο άρθρο 161 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να προστεθεί διάταξη η οποία θα αναφέρει ότι οι τίτλοι που εκδίδονται πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της ανάκλησης αυτής της δήλωσης τριτεγγύησης ή της παραίτησης του τριτεγγυητή από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν απ' αυτήν, δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούνται για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης.

(25) Όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3 της τελωνειακής σύμβασης περί των διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων διά των δελτίων TIR(7), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επόμενων τροποποιήσεων αυτής (σύμβαση TIR), το άρθρο 163 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 καθορίζει το όριο έως το οποίο κάθε εγγυοδοτικός οργανισμός, εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, μπορεί να καταστεί υπεύθυνος στο πλαίσιο συγκεκριμένης πράξης TIR. Το άρθρο 163 θα πρέπει να τροποποιηθεί λόγω της ανακοίνωσης της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών (ΔΕΟΜ) ότι η διεθνής ασφαλιστική εταιρεία της έχει αυξήσει, για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης TIR, το ύψος της καλυπτόμενης εγγύησης από 60 000 EUR σε 100 000 EUR ανά δελτίο TIR.

(26) Το άρθρο 231 παράγραφος 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να αποσαφηνιστεί ότι μόνον οι συγκεκριμένες ανταλλαγές πληροφοριών για τους ελέγχους που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6 του εν λόγω άρθρου αναστέλλονται έως ότου καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα. Παρότι τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν είναι διαθέσιμα, η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 179 παράγραφοι 4 και 5 του κώδικα όσον αφορά τη διενέργεια των ελέγχων και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με αυτούς θα πρέπει να εκπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

(27) Το άρθρο 329 παράγραφος 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να απαλειφθεί. Το άρθρο αυτό προβλέπει ορισμένες εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα σχετικά με τον προσδιορισμό του τελωνείου εξόδου για την εξαγωγή εμπορευμάτων που υπάγονται στη συνέχεια σε καθεστώς διαμετακόμισης. Λόγω σφάλματος επαναρίθμησης, το άρθρο 329 παράγραφος 8 παραπέμπει εσφαλμένα στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, ωστόσο δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση πρόθεση να προβλεφθεί εξαίρεση για τα εμπορεύματα που φορτώνονται σε πλοίο το οποίο δεν εξυπηρετεί τακτική γραμμή θαλάσσιων μεταφορών. Στον βαθμό που η οδηγία 2008/118/ΕΚ εφαρμόζεται όταν εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τελούν υπό καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόκειται να εξέλθουν από το έδαφος της Ένωσης, το άρθρο 329 παράγραφος 8 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 δεν θα πρέπει να αναφέρεται ούτε σε τέτοιου είδους εμπορεύματα. Τέλος, δεν απαιτείται ειδικός κανόνας για τον προσδιορισμό του τελωνείου εξόδου όταν τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε διατυπώσεις εξαγωγής, με σκοπό τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, παραδίδονται για εξαγωγή και υπάγονται στη συνέχεια σε καθεστώς διαμετακόμισης. Ο λόγος είναι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 189 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, τα εν λόγω εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν μόνο σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, γεγονός που σημαίνει ότι χάνουν τον τελωνειακό τους χαρακτήρα ως ενωσιακών εμπορευμάτων και υπόκεινται πλέον σε αυστηρή τελωνειακή επιτήρηση.

(28) Επί του παρόντος, διαπιστώνονται διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα επιμέρους κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις εξαγωγές που ακολουθούνται από διαμετακόμιση. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η επιβεβαίωση εξόδου παρέχεται άμεσα, κατά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης, ενώ σε άλλα κράτη μέλη η επιβεβαίωση αυτή παρέχεται μόνο μετά την εκκαθάριση του καθεστώτος διαμετακόμισης. Η διαφορά αυτή εντοπίζεται τόσο στις περιπτώσεις εξωτερικής διαμετακόμισης όσο και σε άλλες περιπτώσεις εκτός της εξωτερικής διαμετακόμισης. Σύμφωνα με το άρθρο 333 παράγραφος 7 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, κατά τη μεταβατική περίοδο, έως την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ), το τελωνείο εξόδου μπορεί να ενημερώσει το τελωνείο εξαγωγής για την έξοδο των εμπορευμάτων, όταν τα εν λόγω εμπορεύματα υπάγονται σε καθεστώς διαμετακόμισης εκτός της εξωτερικής διαμετακόμισης, έως την επομένη της ημέρας εκκαθάρισης του καθεστώτος διαμετακόμισης. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να επεκταθεί επίσης στα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, ώστε κατά τη μεταβατική περίοδο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη στα οποία έχουν αυτοματοποιηθεί οι διαδικασίες να συνεχίζουν την πρακτική τους με την έκδοση επιβεβαίωσης εξόδου είτε κατά την υπαγωγή σε καθεστώς διαμετακόμισης είτε κατά την εκκαθάριση του καθεστώτος διαμετακόμισης.

(29) Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα των μορφότυπων και των κωδικών ορισμένων απαιτήσεων περί δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διασαφήσεων και γνωστοποιήσεων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, θα πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτημα Β του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(30) Οι οδηγίες εκτύπωσης του παραρτήματος 22-02 και οι εισαγωγικές σημειώσεις του παραρτήματος 22-14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διευκρινιστεί έως πότε είναι επίσης δυνατή η χρήση των παλαιότερων εκδόσεων των εντύπων. Η χρήση των εν λόγω εκδόσεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διακοπεί μετά την 1η Μαΐου 2019.

(31) Στο παράρτημα 22-06 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, τα πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας που πρέπει να συμπληρώνονται από τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων στη θέση 2 του εντύπου της αίτησης, θα πρέπει να καταστούν προαιρετικά, διότι στη θέση 1 του εντύπου της αίτησης ζητείται ήδη η υποβολή των βασικών στοιχείων επικοινωνίας. Πέραν τούτου, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση επικύρωσης του εντύπου της αίτησης με υπογραφή ή σφραγίδα σε περίπτωση που ο εξαγωγέας και οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν ηλεκτρονικά την επαλήθευση της γνησιότητας της ταυτότητας.

(32) Στα παραρτήματα 32-01, 32-02 και 32-03 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, στο κείμενο της δήλωσης εγγύησης τριτεγγυητή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Σερβίας στη σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης(8) την 1η Φεβρουαρίου 2016. Η Σερβία θα πρέπει επίσης να προστεθεί στον κατάλογο των οικείων χωρών στις αντίστοιχες θέσεις του πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης και του πιστοποιητικού απαλλαγής από την εγγύηση στο παράρτημα 72-04 του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(33) Στο παράρτημα 72-04 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων κατά την εφαρμογή του καθεστώτος ενωσιακής διαμετακόμισης, θα πρέπει να εισαχθούν διάφορες διατάξεις σχετικά με την ισχύ των εγγυήσεων: διάταξη σχετικά με την ισχύ του πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης και του πιστοποιητικού απαλλαγής από την εγγύηση· διάταξη που απαγορεύει τη χρήση πιστοποιητικών σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης ή ανάκλησης και υπαναχώρησης από ανάληψη υποχρέωσης που παρέχεται στην περίπτωση της συνολικής εγγύησης· και διάταξη σχετικά με την κοινοποίηση των μέσων αναγνώρισης των έγκυρων πιστοποιητικών από τα κράτη μέλη.

(34) Οι διορθώσεις και οι τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν νομική αβεβαιότητα όσον αφορά την ορθή εκδοχή των ισχυουσών διατάξεων.

(35) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Διορθώσεις στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 διορθώνεται ως εξής:

1) Η αιτιολογική σκέψη 61 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(61) Η επιτροπή τελωνειακού κώδικα δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της.».

2) Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων για ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, στην περίπτωση που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν ακόμη αρχίσει να λειτουργούν» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341».

3) Στο άρθρο 12 παράγραφος 1, οι λέξεις «άρθρο 22» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 22 παράγραφος 2».

4) Το άρθρο 67 διορθώνεται ως εξής:

α)στην παράγραφο 1, οι λέξεις «οι εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οι εξαγωγείς και οι επαναποστολείς που είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης»·

β) στην παράγραφο 4, οι λέξεις «Πριν από τον αριθμό αδείας του τελωνείου αναγράφεται ο κωδικός» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο αριθμός αδείας του τελωνείου αρχίζει με τον κωδικό»·

γ) στην παράγραφο 6, οι λέξεις «παράρτημα 22-09» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράρτημα 22-13».

5) Το άρθρο 70 διορθώνεται ως εξής:

α) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)·

β) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.Σε περίπτωση που χώρα ή έδαφος έχει διαγραφεί από το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*), οι κανόνες και διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 55 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στα άρθρα 72, 80 και 108 του παρόντος κανονισμού εξακολουθούν να ισχύουν για την εν λόγω χώρα ή έδαφος για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία διαγραφής από το εν λόγω παράρτημα.

-------------

(*)Κανονισμός (EE) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1).».

6) Στο άρθρο 75 παράγραφος 1, οι λέξεις «άρθρο 67 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 71 παράγραφος 2».

7) Στο άρθρο 77 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι λέξεις «του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446» διαγράφονται.

8) Το άρθρο 87 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 87

Σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων: απαίτηση δημοσίευσης (άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα)

Η Επιτροπή δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της την ημερομηνία κατά την οποία οι δικαιούχες χώρες αρχίζουν να εφαρμόζουν το σύστημα ΣΕΕ. Η Επιτροπή επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές.».

9) Στο άρθρο 89, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ανάκληση της εγγραφής».

10) Στο άρθρο 90, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αυτόματη ανάκληση των εγγραφών όταν μια χώρα διαγράφεται από τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών».

11) Στο άρθρο 92 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο απαλείφεται.

12) Το άρθρο 102 διορθώνεται ως εξής:

α) στην παράγραφο 2, η λέξη «ελλιπής» αντικαθίσταται από τη λέξη «απλουστευμένη»·

β) στην παράγραφο 3 στοιχείο β), οι λέξεις «του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446» διαγράφονται.

13) Το άρθρο 110 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.Όταν υποβάλλεται αίτηση για εκ των υστέρων επαλήθευση, η επαλήθευση διενεργείται και τα πορίσματά της γνωστοποιούνται στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών το αργότερο εντός έξι μηνών ή, για τις αιτήσεις που αποστέλλονται στη Νορβηγία ή την Ελβετία για την επαλήθευση αποδεικτικών καταγωγής αντικατάστασης που συντάσσονται στα εδάφη τους βάσει πιστοποιητικού καταγωγής τύπου Α ή δήλωσης τιμολογίου που έχει συνταχθεί σε δικαιούχο χώρα, το αργότερο εντός οκτώ μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία εστάλη η αίτηση. Τα αποτελέσματα αυτά επιτρέπουν να διαπιστωθεί αν το αμφισβητούμενο αποδεικτικό καταγωγής αφορά τα πράγματι εξαχθέντα προϊόντα και αν τα προϊόντα αυτά μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής της δικαιούχου χώρας.».

14) Στο άρθρο 119 παράγραφος 4, οι λέξεις «του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446» διαγράφονται.

15) Το άρθρο 126 διορθώνεται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1, οι λέξεις «Το παρόν υποτμήμα εφαρμόζεται» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Τα υποτμήματα 10 και 11 εφαρμόζονται»·

β) στην παράγραφο 3, οι λέξεις «του παρόντος τμήματος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των υποτμημάτων 10 και 11».

16) Στο άρθρο 137 παράγραφος 4 στοιχείο β), οι λέξεις «άλλο μέσο μεταφοράς» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άλλους τρόπους μεταφοράς».

17) Στο άρθρο 138 παράγραφος 1, οι λέξεις «το ίδιο μεταφορικό μέσο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τον ίδιο τρόπο μεταφοράς».

18) Στο άρθρο 143 παράγραφος 2, οι λέξεις «το επιμερισμένο κόστος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την επιμερισμένη αξία».

19) Στο άρθρο 164, ο υπότιτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«[άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του κώδικα]».

20) Στο άρθρο 186, ο υπότιτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(άρθρο 128 του κώδικα)».

21) Το άρθρο 187 διορθώνεται ως εξής:

α) ο υπότιτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(άρθρο 128 του κώδικα)»·

β) στην παράγραφο 4, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α) υποβάλλεται συνοπτική διασάφηση εισόδου στον πρώτο ενωσιακό λιμένα ή αερολιμένα για το σύνολο των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με το εκάστοτε πλοίο ή αεροσκάφος. Οι τελωνειακές αρχές στον εν λόγω λιμένα ή αερολιμένα διενεργούν την ανάλυση κινδύνων για λόγους ασφάλειας και προστασίας για το σύνολο των εμπορευμάτων που μεταφέρονται με το εκάστοτε πλοίο ή αεροσκάφος. Πρόσθετες αναλύσεις κινδύνου είναι δυνατό να διενεργηθούν για τα εν λόγω εμπορεύματα στον λιμένα ή αερολιμένα εκφόρτωσης·».

22) Στο άρθρο 192 παρεμβάλλεται ο ακόλουθος υπότιτλος:

«(άρθρο 145 του κώδικα)».

23) Στο άρθρο 199 παράγραφος 1, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ζ) τα στοιχεία της δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναφέρονται στα άρθρα 21, 26 και 34 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου(*)·

----------------

(*)Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12).».

24) Το άρθρο 214 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 214

Προϊόντα θαλάσσιας αλιείας και εμπορεύματα που παράγονται από τα προϊόντα αυτά τα οποία μεταφορτώνονται και μεταφέρονται διαμέσου χώρας ή εδάφους που δεν αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης

(άρθρο 153 παράγραφος 2 του κώδικα)

1. Εάν, πριν εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, τα προϊόντα ή εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 έχουν μεταφορτωθεί και μεταφερθεί μέσω χώρας ή εδάφους που δεν αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, προσκομίζεται, για αυτά τα προϊόντα και εμπορεύματα κατά την είσοδό τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, πιστοποίηση της τελωνειακής αρχής της εν λόγω χώρας ή εδάφους ότι τα προϊόντα ή τα εμπορεύματα τελούσαν υπό τελωνειακή επιτήρηση ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή έδαφος και ότι δεν υποβλήθηκαν σε άλλες εργασίες εκτός από εκείνες οι οποίες ήταν αναγκαίες για τη συντήρησή τους.

2. Η πιστοποίηση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλεται επί εκτυπωμένου αντιγράφου του ημερολογίου αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 133 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, το οποίο συνοδεύεται από εκτυπωμένο αντίγραφο της δήλωσης μεταφόρτωσης, κατά περίπτωση.».

25) Ο τίτλος του άρθρου 220 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Αντικείμενα αλληλογραφίας και ταχυδρομική αποστολή εμπορευμάτων».

26) Στο άρθρο 229 παράγραφος 1, οι λέξεις «άρθρο 15» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 14».

27) Το άρθρο 230 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.Η τελωνειακή αρχή που είναι αρμόδια να λάβει απόφαση καθιστά διαθέσιμες όλες τις σχετικές πληροφορίες που διαθέτει στις τελωνειακές αρχές των λοιπών κρατών μελών, όσον αφορά τις δραστηριότητες σχετικά με τελωνειακές συναλλαγές τις οποίες ασκεί ο κάτοχος της άδειας κεντρικού τελωνισμού.».

28) Στο άρθρο 251 παράγραφος 3, οι λέξεις «άρθρο 166 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 166 του κώδικα».

29) Στο άρθρο 277 παράγραφος 1 στοιχείο α), οι λέξεις «άρθρο 268» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 275».

30) Στο άρθρο 280 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «άρθρο 267» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 274».

31) Στο άρθρο 291, ο υπότιτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«[άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β), άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα]».

32) Στο άρθρο 294, ο υπότιτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«[άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχείο α) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κώδικα]».

33) Στο άρθρο 295, ο υπότιτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«[άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κώδικα]».

34) Το άρθρο 306 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.Όσον αφορά την προσκόμιση του MRN της διασάφησης διαμετακόμισης στο τελωνείο προορισμού, εφαρμόζεται το άρθρο 184 δεύτερο εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.».

35) Στο άρθρο 308 παράγραφος 2, οι λέξεις «άρθρο 305» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 312».

36) Στο άρθρο 312 παράγραφος 3, οι λέξεις «άρθρο 300» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 307».

37) Στο άρθρο 313, ο υπότιτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«[άρθρο 233 παράγραφος 4 στοιχεία α), β), γ) και ε) του κώδικα]».

38) Στο άρθρο 314 παράγραφος 2 στοιχείο α), οι λέξεις «άρθρο 291» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 298».

39) Στο άρθρο 319 δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «άρθρο 15» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 14».

40) Στο άρθρο 331, η παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 2.

41) Το άρθρο 345 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ενιαίες άδειες απλουστευμένων διαδικασιών (SASP) που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, και των οποίων η ισχύς δεν έχει λήξει ακόμη την 1η Μαΐου 2016, παραμένουν σε ισχύ έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΚΤΕ και ΑΣΕ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578.».

42) Στο παράρτημα Α, ο τίτλος I «Μορφότυποι των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για αιτήσεις και αποφάσεις» διορθώνεται ως εξής:

α) στη σειρά που αντιστοιχεί στο στοιχείο «2/4 Συνημμένα έγγραφα», η διατύπωση στις στήλες «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)» και «Πληθάριθμος» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Συνολικός αριθμός εγγράφων: n..3 +

1x

Τύπος εγγράφου: an..70 +

Αναγνωριστικό εγγράφου: an..35 +

Ημερομηνία εγγράφου: n8 (εεεεμμηη)

999x»

 

β)στη σειρά που αντιστοιχεί στο στοιχείο «5/3 Ποσότητα εμπορευμάτων», το κείμενο στη στήλη «Πληθάριθμος» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «999x

Για τις αποφάσεις που αφορούν δεσμευτικές πληροφορίες: 1x»·

γ) στη σειρά που αντιστοιχεί στο στοιχείο «7/2 Είδος τελωνειακών καθεστώτων», στη στήλη «Σημειώσεις», προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Σε περίπτωση που η άδεια προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:

κωδικός “XR” για δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου I,

κωδικός “XS” για δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου II,

κωδικός “XU” για ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.».

43) Στο παράρτημα Β, ο τίτλος I «Μορφότυποι και πληθάριθμος των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για διασαφήσεις και γνωστοποιήσεις» διορθώνεται ως εξής:

α) στη σειρά που αντιστοιχεί στο στοιχείο «5/30 Τόπος αποδοχής», το κείμενο στη στήλη «Σημειώσεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν ο τόπος αποδοχής κωδικοποιείται σύμφωνα με τους κωδικούς UN/LOCODE, η πληροφορία έχει τη μορφή του κωδικού UN/LOCODE που ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 5/6 Τελωνείο προορισμού (και χώρα). Εάν ο τόπος αποδοχής δεν κωδικοποιείται σύμφωνα με τους κωδικούς UN/LOCODE, η χώρα στην οποία βρίσκεται ο τόπος αποδοχής προσδιορίζεται με τον κωδικό που ορίζεται στον τίτλο II για το στοιχείο 3/1 Εξαγωγέας.»·

β) στις σειρές που αντιστοιχούν στα στοιχεία «7/9 Ταυτότητα μεταφορικού μέσου κατά την άφιξη», «7/14 Ταυτότητα του ενεργού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα» και «7/16 Ταυτότητα του παθητικού μεταφορικού μέσου που διέρχεται τα σύνορα», το κείμενο στη στήλη «Σημειώσεις» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για το είδος ταυτοποίησης χρησιμοποιούνται οι κωδικοί οι οποίοι ορίζονται στον τίτλο II για το στοιχείο 7/7 Ταυτότητα μεταφορικού μέσου κατά την αναχώρηση.»·

γ) στη σειρά που αντιστοιχεί στο στοιχείο «8/3 Αναφορά εγγύησης», το κείμενο στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/ μήκος)» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«GRN: an..24 +

Κωδικός πρόσβασης: an..4 +

Κωδικός νομίσματος: a3 +

Ποσό εξαγωγικού ή εισαγωγικού δασμού και, εάν εφαρμόζεται το άρθρο 89 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κώδικα, λοιπές επιβαρύνσεις: n..16,2 +

Τελωνείο εγγύησης: an8

Ή

Άλλη αναφορά εγγύησης: an..35+

Κωδικός πρόσβασης: an..4 + Κωδικός νομίσματος: a3 +

Ποσό εξαγωγικού ή εισαγωγικού δασμού και, εάν εφαρμόζεται το άρθρο 89 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κώδικα, λοιπές επιβαρύνσεις: n..16,2 +

Τελωνείο εγγύησης: an8».

44)Στο παράρτημα Β, ο τίτλος II «Κωδικοί που αφορούν τις κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων για διασαφήσεις και γνωστοποιήσεις» διορθώνεται ως εξής:

α) στο στοιχείο «1/1 Είδος διασάφησης», στους κωδικούς «EX» και «IM», η πρώτη πρόταση της περιγραφής αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στο πλαίσιο των συναλλαγών με τις χώρες και τα εδάφη που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.»·

β) το στοιχείο «1/10. Καθεστώς» διορθώνεται ως εξής:

i) στην περιγραφή του κωδικού «68», προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Επεξήγηση: Ο συγκεκριμένος κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται τόσο σε ΦΠΑ όσο και σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στην περίπτωση όπου μόνον μία από τις εν λόγω κατηγορίες φόρων καταβάλλεται όταν τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.»·

ii) η περιγραφή του κωδικού «78» αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη. α)»·

γ) το στοιχείο «1/11. Πρόσθετο καθεστώς» διορθώνεται ως εξής:

i) στο τμήμα «Προσωρινή εισαγωγή», η περιγραφή του κωδικού «D18» στη στήλη «Καθεστώς» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εμπορεύματα που υποβάλλονται σε δοκιμές, πειράματα ή επιδείξεις.»·

ii) στο τμήμα «Προσωρινή εισαγωγή», η περιγραφή του κωδικού «D20» στη στήλη «Καθεστώς» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια δοκιμών, πειραμάτων και επιδείξεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (έξι μήνες).»·

iii) στο τμήμα «Διάφορα», ο κωδικός «F42» στη στήλη «Κωδικός» αντικαθίσταται από τον κωδικό «F44»·

iv) στο τμήμα «Διάφορα», παρεμβάλλονται οι ακόλουθες σειρές μετά τη σειρά που αφορά τον κωδικό «F45»:

«Χρήση της αρχικής δασμολογικής κατάταξης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 86 παράγραφος 2 του κώδικα

F46

Απλούστευση της κατάρτισης των τελωνειακών διασαφήσεων για εμπορεύματα που υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 177 του κώδικα

F47»

 

v) στο τμήμα «Διάφορα», παρεμβάλλεται η ακόλουθη σειρά μετά τη σειρά που αφορά τον κωδικό «F61»:

 

«Απλούστευση της κατάρτισης των τελωνειακών διασαφήσεων για εμπορεύματα που υπάγονται σε διαφορετικές δασμολογικές διακρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 177 του κώδικα

F65»

 

δ) το στοιχείο «4/3. Υπολογισμός επιβαρύνσεων» διορθώνεται ως εξής:

i) το όνομα του στοιχείου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4/3. Υπολογισμός επιβαρύνσεων — Είδος επιβάρυνσης»·

ii) η περιγραφή του κωδικού «A00» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εισαγωγικός δασμός»·

iii) η περιγραφή του κωδικού «C00» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εξαγωγικός δασμός»·

iv) η σειρά που αφορά τον κωδικό «C10» απαλείφεται·

ε) το όνομα του στοιχείου «4/8. Υπολογισμός επιβαρύνσεων» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4/8. Υπολογισμός επιβαρύνσεων — Τρόπος πληρωμής».

45) Στο παράρτημα 12-01, στον τίτλο I «Μορφότυποι των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για την καταχώριση οικονομικών φορέων και άλλων προσώπων», στη σειρά που αντιστοιχεί στο στοιχείο «11 Ημερομηνία σύστασης», στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)», προστίθεται το κείμενο «(εεεεμμηη)».

46) Το παράρτημα 12-03 παρεμβάλλεται όπως ορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

47) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

α) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)·

β) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)·

γ) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)·

δ) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)·

ε) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

48) Το παράρτημα 22-02 διορθώνεται ως εξής:

α) προστίθεται η ακόλουθη οδηγία εκτύπωσης:

«4. Επιτρέπεται επίσης η χρήση παλαιότερων εκδόσεων των εντύπων μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή έως την 1η Μαΐου 2019, αν αυτή προηγηθεί χρονικά.»·

β) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

49) Το παράρτημα 22-06 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

50) Στο παράρτημα 22-07, το πρώτο εδάφιο κάτω από τον τίτλο «Βεβαίωση καταγωγής» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Συντάσσεται πάνω σε κάθε είδους εμπορικό έγγραφο που περιέχει το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση του εξαγωγέα και του παραλήπτη, καθώς και περιγραφή των προϊόντων και ημερομηνία έκδοσης(1).

---------------------

(1)Όταν η βεβαίωση καταγωγής αντικαθιστά άλλη βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφοι 2 και 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, η βεβαίωση καταγωγής αντικατάστασης φέρει την ένδειξη “Replacement statement” ή “Attestation de remplacement” ή “Comunicación de sustitución”. Το έγγραφο αντικατάστασης φέρει επίσης την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής βεβαίωσης και όλα τα άλλα αναγκαία δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.».

51) Το παράρτημα 22-09 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού.

52) Στο παράρτημα 22-13, το ουγγρικό κείμενο της δήλωσης τιμολογίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.».

53) Στο παράρτημα 23-02, ο τίτλος του πίνακα μετά το σημείο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 142 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6».

54) Στο παράρτημα 32-06, μεταξύ του τίτλου «Ενωσιακή/κοινή διαμετακόμιση» και της πρώτης θέσης παρεμβάλλονται οι λέξεις «Πρόσθια όψη».

55) Στο παράρτημα 61-03, το πρώτο εδάφιο και η εισαγωγική περίοδος του δεύτερου εδαφίου αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Για την εφαρμογή του άρθρου 252, το καθαρό βάρος μιας αποστολής νωπών μπανανών προσδιορίζεται από εγκεκριμένους ζυγιστές σε κάθε τόπο εκφόρτωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται κατωτέρω.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος και του άρθρου 252, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:».

56) Στο παράρτημα 62-02, η πρώτη σελίδα του πρωτότυπου και του αντιγράφου του εγγράφου «Έντυπο INF 3 — Δελτίο πληροφοριών επανεισαγόμενων εμπορευμάτων» αντικαθίσταται από το έντυπο που ορίζεται στο παράρτημα IV.Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 τροποποιείται ως εξής:

1) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Μορφότυποι και κωδικοί κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων

(άρθρο 6 παράγραφος 2 του κώδικα)

1. Οι μορφότυποι και οι κωδικοί για τις κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κώδικα και στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που απαιτούνται για τις αιτήσεις και τις αποφάσεις, ορίζονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.

2. Οι μορφότυποι και οι κωδικοί για τις κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του κώδικα και στο άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα, ορίζονται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία έναρξης της πρώτης φάσης της αναβάθμισης του συστήματος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών (“ΔΔΠ”) και του συστήματος Επιτήρηση 2 που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής(*),

δεν εφαρμόζονται οι μορφότυποι και οι κωδικοί που προβλέπονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τις αιτήσεις και αποφάσεις ΔΔΠ, και εφαρμόζονται οι μορφότυποι και οι κωδικοί που ορίζονται στα παραρτήματα 2 έως 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής(**).

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έως την ημερομηνία της αναβάθμισης του συστήματος εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, δεν εφαρμόζονται οι μορφότυποι και οι κωδικοί που προβλέπονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τις αιτήσεις και άδειες AEO, και εφαρμόζονται οι μορφότυποι και οι κωδικοί που ορίζονται στα παραρτήματα 6 και 7 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

-----------------

(*)Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6)."

(**)Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).»."

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και αναφορικά με τα συστήματα ΤΠ που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών συστημάτων ΤΠ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, δεν εφαρμόζονται οι μορφότυποι και οι κωδικοί των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού.

Αναφορικά με τα συστήματα ΤΠ που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας ή αναβάθμισης των σχετικών συστημάτων ΤΠ που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, η ανταλλαγή και αποθήκευση των πληροφοριών που απαιτούνται για διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις και αποδεικτικά τελωνειακού χαρακτήρα υπόκεινται στους μορφότυπους και τους κωδικούς που ορίζονται στο παράρτημα 9 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341.

5. Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να αποφασίζουν ότι σχετικά με τις ακόλουθες αιτήσεις και άδειες ισχύουν μορφότυποι και κωδικοί εναλλακτικοί εκείνων που παρατίθενται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού:

α) αιτήσεις και άδειες που αφορούν την απλούστευση για τον καθορισμό των ποσών που αποτελούν μέρος της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων·

β) αιτήσεις και άδειες που αφορούν συνολικές εγγυήσεις·

γ) αιτήσεις και άδειες για αναβολή πληρωμής·

δ) αιτήσεις και άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 148 του κώδικα·

ε) αιτήσεις και άδειες για τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών·

στ) αιτήσεις και άδειες για εγκεκριμένο εκδότη·

ζ) αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών·

η) αιτήσεις και άδειες για αυτοαξιολόγηση·

θ) αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR·

ι) αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου αποστολέα για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης·

ια) αιτήσεις και άδειες για την ιδιότητα εγκεκριμένου παραλήπτη για το καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης·

ιβ) αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελωνειακών σφραγίδων ειδικού τύπου·

ιγ) αιτήσεις και άδειες για τη χρήση διασάφησης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων·

ιδ) αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς ως τελωνειακής διασάφησης.

6. Έως την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις, οι τελωνειακές αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση των μορφότυπων και των κωδικών των απαιτήσεων περί δεδομένων για αιτήσεις και άδειες που προβλέπονται στο παράρτημα 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341 αντί των απαιτήσεων περί δεδομένων που προβλέπονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού για τις ακόλουθες αιτήσεις και άδειες:

α) αιτήσεις και άδειες για τη χρήση απλουστευμένης διασάφησης·

β) αιτήσεις και άδειες για κεντρικό τελωνισμό·

γ) αιτήσεις και άδειες για εγγραφή δεδομένων στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή·

δ) αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

ε) αιτήσεις και άδειες για τη χρήση τελειοποίησης προς επανεισαγωγή·

στ) αιτήσεις και άδειες για τη χρήση ειδικού προορισμού·

ζ) αιτήσεις και άδειες για τη χρήση προσωρινής εισαγωγής·

η) αιτήσεις και άδειες για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης για τελωνειακή αποταμίευση.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του συστήματος ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ) ή αναβάθμισης των εθνικών συστημάτων εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, στις περιπτώσεις που αίτηση για χορήγηση άδειας βασίζεται σε τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, εφαρμόζονται οι μορφότυποι και οι κωδικοί που ορίζονται στο παράρτημα 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, όσον αφορά τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της εν λόγω αίτησης.

2) Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Αναφορές, στο πλαίσιο ειδικού μη προτιμησιακού καθεστώτος εισαγωγής, σε πιστοποιητικά καταγωγής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 65 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 θεωρούνται αναφορές στα πιστοποιητικών καταγωγής που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.».

3) Το άρθρο 62 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 62

Δήλωση τακτικού προμηθευτή

(άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα)

1. Όταν ένας προμηθευτής προμηθεύει τακτικά έναν εξαγωγέα ή συναλλασσόμενο με αποστολές εμπορευμάτων, και ο χαρακτήρας καταγωγής όλων αυτών των εμπορευμάτων αναμένεται να είναι ο ίδιος, μπορεί να προσκομίζει ενιαία δήλωση προμηθευτή η οποία καλύπτει πολλαπλές αποστολές των εν λόγω εμπορευμάτων (δήλωση τακτικού προμηθευτή).

2. Η δήλωση τακτικού προμηθευτή συντάσσεται για αποστολές εμπορευμάτων που εκτελούνται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και αναγράφει τρεις ημερομηνίες:

α) την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης (ημερομηνία έκδοσης)·

β) την εναρκτήρια ημερομηνία της περιόδου (ημερομηνία έναρξης), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία έκδοσης ή τους 6 μήνες έπειτα από αυτήν·

γ) την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου (ημερομηνία λήξης), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες έπειτα από την ημερομηνία έναρξης.

3. Ο προμηθευτής ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα ή τον συναλλασσόμενο σε περίπτωση που η δήλωση τακτικού προμηθευτή δεν ισχύει σε σχέση με ορισμένες ή όλες τις παρτίδες των εμπορευμάτων που παραδόθηκαν ή πρόκειται να παραδοθούν.».

4) Το άρθρο 68 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 68

Εγγραφή των εξαγωγέων εκτός του πλαισίου του συστήματος ΣΓΠ της Ένωσης

(άρθρο 64 παράγραφος 1 του κώδικα)

1. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Ένωση έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία, βάσει της οποίας ο εξαγωγέας υποχρεούται να συμπληρώσει έγγραφο σχετικά με την καταγωγή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης, το εν λόγω έγγραφο μπορεί να συμπληρωθεί μόνον από εξαγωγέα εγγεγραμμένο προς τον σκοπό αυτό από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους. Τα στοιχεία των εν λόγω εξαγωγέων καταχωρίζονται στο σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων (σύστημα ΣΕΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578. Τα υποτμήματα 2 έως 9 του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται κατ' αναλογία.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και τα άρθρα 16, 17 και 18 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 σχετικά με τους όρους για την παραλαβή αιτήσεων και την αναστολή αποφάσεων και τα άρθρα 10 και 15 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται. Οι αιτήσεις και οι αποφάσεις που σχετίζονται με το παρόν άρθρο δεν ανταλλάσσονται ούτε αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας που καθορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

3. Η Επιτροπή παρέχει στην τρίτη χώρα με την οποία η Ένωση έχει συνάψει προτιμησιακή συμφωνία τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την επαλήθευση εγγράφου σχετικά με την καταγωγή, το οποίο έχει συμπληρωθεί από εγγεγραμμένο εξαγωγέα στην Ένωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, στις περιπτώσεις στις οποίες το ισχύον προτιμησιακό καθεστώς δεν προσδιορίζει το κατώτατο όριο αξίας μέχρι το οποίο ο εξαγωγέας ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος εξαγωγέας μπορεί να συμπληρώνει έγγραφο σχετικά με την καταγωγή, το εν λόγω όριο ανέρχεται σε 6 000 EUR για κάθε αποστολή.

5.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, έγγραφο σχετικά με την καταγωγή επιτρέπεται να συμπληρώνεται από μη εγγεγραμμένο εξαγωγέα, ο οποίος είναι ωστόσο εγκεκριμένος εξαγωγέας στην Ένωση. Το άρθρο 77 παράγραφος 7 εφαρμόζεται αναλόγως.».

5) Το άρθρο 69 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.Στην περίπτωση που το αποδεικτικό καταγωγής που απαιτείται για τους σκοπούς του προτιμησιακού δασμολογικού μέτρου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, άλλο κυβερνητικό πιστοποιητικό καταγωγής, δήλωση καταγωγής ή δήλωση τιμολογίου, το αποδεικτικό καταγωγής που το αντικαθιστά εκδίδεται ή συντάσσεται με τη μορφή ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) δήλωση καταγωγής αντικατάστασης ή δήλωση τιμολογίου αντικατάστασης που συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα ο οποίος αποστέλλει εκ νέου τα εμπορεύματα·

β) δήλωση καταγωγής αντικατάστασης ή δήλωση τιμολογίου αντικατάστασης ή βεβαίωση καταγωγής αντικατάστασης που συντάσσεται από οποιονδήποτε επαναποστολέα των εμπορευμάτων, όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί δεν υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο αξίας·

γ) δήλωση καταγωγής αντικατάστασης ή δήλωση τιμολογίου αντικατάστασης ή βεβαίωση καταγωγής αντικατάστασης που συντάσσεται από οποιονδήποτε επαναποστολέα των εμπορευμάτων, όταν η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αρχικής αποστολής που πρόκειται να κατατμηθεί υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο αξίας, και ο επαναποστολέας επισυνάπτει αντίγραφο του αρχικού αποδεικτικού καταγωγής στη δήλωση καταγωγής αντικατάστασης ή δήλωση τιμολογίου αντικατάστασης ή βεβαίωση καταγωγής αντικατάστασης·

δ) πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 που εκδίδεται από το τελωνείο υπό τον έλεγχο του οποίου τίθενται τα εμπορεύματα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) ο επαναποστολέας δεν είναι εγκεκριμένος εξαγωγέας ούτε εγγεγραμμένος εξαγωγέας και δεν συναινεί να επισυναφθεί αντίγραφο του αρχικού αποδεικτικού καταγωγής στο αποδεικτικό αντικατάστασης·

ii) η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων κατά την αρχική αποστολή υπερβαίνει το εφαρμοστέο κατώτατο όριο αξίας άνω του οποίου ο εξαγωγέας πρέπει να είναι εγκεκριμένος εξαγωγέας ή εγγεγραμμένος εξαγωγέας προκειμένου να εκδώσει αποδεικτικό αντικατάστασης·

ε) βεβαίωση καταγωγής αντικατάστασης που συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα ο οποίος αποστέλλει εκ νέου τα εμπορεύματα.».

6) Στο άρθρο 73, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

«3.Κατόπιν αιτήματος δικαιούχου χώρας, η Επιτροπή αποστέλλει στην εν λόγω δικαιούχο χώρα τα δείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.».

7) Στο άρθρο 80 παράγραφος 4, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:

«Οι αρμόδιες αρχές δικαιούχου χώρας ή οι τελωνειακές αρχές κράτους μέλους τηρούν ενήμερο τον εγγεγραμμένο εξαγωγέα για τις τροποποιήσεις των οικείων δεδομένων εγγραφής.».

8) Το άρθρο 85 τροποποιείται ως εξής:

α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.Από την 1η Ιανουαρίου 2018, οι τελωνειακές αρχές όλων των κρατών μελών παύουν να εκδίδουν πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς παύουν να συντάσσουν δηλώσεις τιμολογίου για τους σκοπούς της σώρευσης βάσει του άρθρου 53 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.»·

β) στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς κρατών μελών οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο σύστημα μπορούν να συντάσσουν δηλώσεις τιμολογίου για τους σκοπούς της σώρευσης βάσει του άρθρου 53 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446.».

9) Το άρθρο 86 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.Για τους σκοπούς της πραγματοποίησης εξαγωγών βάσει των συστημάτων ΣΓΠ της Ένωσης, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας, οι εξαγωγείς υποχρεούνται να εγγράφονται μία μόνον φορά.

Στον εξαγωγέα χορηγείται αριθμός εγγεγραμμένου εξαγωγέα από τις αρμόδιες αρχές της δικαιούχου χώρας με σκοπό την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων ΣΓΠ της Ένωσης, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, στον βαθμό που οι εν λόγω χώρες έχουν αναγνωρίσει τη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η εγγραφή ως δικαιούχο χώρα.

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρμόζονται κατ' αναλογία για τους σκοπούς της πραγματοποίησης εξαγωγών στο πλαίσιο του συστήματος ΣΓΠ της Τουρκίας, αμέσως μετά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος ΣΕΕ στην εν λόγω χώρα. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του εν λόγω συστήματος στην Τουρκία.».

10) Το άρθρο 158 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 158

Επίπεδο συνολικής εγγύησης

(άρθρο 95 παράγραφοι 2 και 3 του κώδικα)

1. Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 84 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, το ποσό της συνολικής εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 του κώδικα μειώνεται στο 50 %, στο 30 % ή στο 0 % του μέρους του ποσού αναφοράς που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 3 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.

2. Το ποσό της συνολικής εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 3 του κώδικα μειώνεται στο 30 % των μερών του ποσού αναφοράς που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 και το άρθρο 155 παράγραφος 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.».

11) Στο άρθρο 161 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Από την ημερομηνία εφαρμογής της ανάκλησης της δήλωσης τριτεγγύησης ή της παραίτησης του τριτεγγυητή από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν απ' αυτήν, δεν επιτρέπεται η χρήση καμίας μεμονωμένης εγγύησης με τη μορφή τίτλων που έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης.».

12) Το άρθρο 163 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 163

Ευθύνη των εγγυοδοτικών οργανισμών για τις πράξεις μεταφοράς με δελτίο TIR

[άρθρο 226 παράγραφος 3 στοιχείο β) και άρθρο 227 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα]

Για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 3 και 4 της τελωνειακής σύμβασης περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων διά των δελτίων TIR, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε επόμενων τροποποιήσεων αυτής (σύμβαση TIR), όταν μία πράξη TIR λαμβάνει χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, κάθε εγγυοδοτικός οργανισμός, εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, μπορεί να καταστεί υπεύθυνος για την πληρωμή του εγγυημένου ποσού που αναλογεί στα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής της πράξης TIR, μέχρι του ποσού των 100 000 EUR, ή ισότιμου ποσού εκφρασμένου σε εθνικό νόμισμα, ανά δελτίο TIR.».

13) Το άρθρο 231 παράγραφος 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «11.Έως τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΑΣΕ και ΕΤΚ — Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή (ΚΤΕ) που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 5 και 6 του παρόντος άρθρου.».

14) Στο άρθρο 329, η παράγραφος 8 απαλείφεται.

15) Το άρθρο 333 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ), έως τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας του ΑΣΕ που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/578, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 329 παράγραφοι 5 και 6, η προθεσμία εντός της οποίας το τελωνείο εξόδου ενημερώνει το τελωνείο εξαγωγής για την έξοδο των εμπορευμάτων είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα που τα εμπορεύματα υπάγονται στο καθεστώς διαμετακόμισης ή εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εκκαθαρίζεται το καθεστώς διαμετακόμισης.».

16) Στο παράρτημα Β, ο τίτλος I «Μορφότυποι και πληθάριθμος των κοινών απαιτήσεων περί δεδομένων για διασαφήσεις και γνωστοποιήσεις» τροποποιείται ως εξής:

α) στη σειρά που αντιστοιχεί στο στοιχείο «2/1 Απλουστευμένη διασάφηση/Προηγούμενα έγγραφα», στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)», το κείμενο «Κατηγορία εγγράφου: a1+» διαγράφεται·

β) στη σειρά που αντιστοιχεί στο στοιχείο «4/4 Υπολογισμός των επιβαρύνσεων — Βάση επιβάρυνσης», στη στήλη «Μορφότυπος στοιχείου (Είδος/μήκος)», προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Ή

Ποσό: n..16,2»·

γ) στη σειρά που αντιστοιχεί στο στοιχείο «5/8 Κωδικός χώρας προορισμού», στη στήλη «Σημειώσεις» προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Στο πλαίσιο των πράξεων διαμετακόμισης, χρησιμοποιείται ο κωδικός χώρας ISO 3166 alpha-2.».

17) Στο παράρτημα Β, ο τίτλος II «Κωδικοί που αφορούν τις κοινές απαιτήσεις περί δεδομένων για διασαφήσεις και γνωστοποιήσεις» τροποποιείται ως εξής:

α) το στοιχείο «2/1. Απλουστευμένη διασάφηση/Προηγούμενο έγγραφο» τροποποιείται ως εξής:

i) το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελείται από αλφαριθμητικούς κωδικούς.

Κάθε κωδικός περιλαμβάνει τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο (an..3) το οποίο αποτελείται από συνδυασμό αριθμών και/ή γραμμάτων, χρησιμεύει για τον καθορισμό του τύπου του εγγράφου. Το δεύτερο στοιχείο (an..35) υποδηλώνει τα στοιχεία του εν λόγω εγγράφου που είναι απαραίτητα για την αναγνώρισή του, δηλαδή τον αριθμό αναγνώρισης αυτού ή άλλο αναγνωρίσιμο στοιχείο αναφοράς. Το τρίτο στοιχείο (an..5) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του είδους του προηγούμενου εγγράφου στο οποίο γίνεται αναφορά.

Όταν κατατίθεται έντυπη τελωνειακή διασάφηση, τα τρία στοιχεία χωρίζονται με παύλες (-).»·

ii) το τμήμα που ξεκινά με τη διατύπωση «1. Το πρώτο στοιχείο (α1):» απαλείφεται·

iii) η επικεφαλίδα «2. Το δεύτερο στοιχείο (an..3):» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Το πρώτο στοιχείο (an..3)»·

iv) η επικεφαλίδα «3. Το τρίτο στοιχείο (an..35):» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Το δεύτερο στοιχείο (an..35)»·

v) η επικεφαλίδα «4. Το τέταρτο στοιχείο (an..5):» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Το τρίτο στοιχείο (n..5)»·

vi)οι δύο περιπτώσεις του τμήματος «Παραδείγματα» υπό την επικεφαλίδα «4. Το τέταρτο στοιχείο (an..5)» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«— Το σχετικό είδος της διασάφησης ήταν το πέμπτο είδος στο έγγραφο διαμετακόμισης T1 (προηγούμενο έγγραφο), στο οποίο το τελωνείο απέδωσε τον αριθμό “238 544”. Ο κωδικός συνεπώς θα είναι “821- 238544-5”. [“821” για το καθεστώς διαμετακόμισης, “238544” για τον αριθμό καταχώρισης του παραστατικού (ή ο MRN για τις πράξεις στο πλαίσιο του ΝΜΣΔ) και “5” για τον αριθμό είδους].

Τα εμπορεύματα δηλώθηκαν με απλουστευμένη διασάφηση. Αποδόθηκε ο MRN “16DE9876AB889012R1”. Στη συμπληρωματική διασάφηση, συνεπώς, ο κωδικός θα είναι “SDE-16DE9876AB889012R1”. (“SDE” για την απλουστευμένη διασάφηση, “16DE9876AB889012R1” για τον MRN του εγγράφου).»·

β) το στοιχείο «2/2. Ειδική μνεία» τροποποιείται ως εξής:

i) στον πίνακα του τμήματος «Γενική κατηγορία — Κωδικός 0xxxx», η τελευταία σειρά απαλείφεται·

ii) στον πίνακα του τμήματος «Κατά την εισαγωγή: Κωδικός 1xxxx», η τελευταία σειρά απαλείφεται·

iii) στον πίνακα του τμήματος «Κατά την εξαγωγή: Κωδικός 3xxxx», στην τρίτη σειρά, η νομική βάση που αφορά τον κωδικό «30 500» αντικαθίσταται από το κείμενο «Άρθρο 329 παράγραφος 7».

18) Στο παράρτημα 22-14, προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική σημείωση:

«7. Επιτρέπεται επίσης η χρήση πιστοποιητικών που φέρουν τυπωμένο στην άνω δεξιά θέση το κείμενο της παλαιότερης έκδοσης “ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ για την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα” και στη θέση “Σημειώσεις” το κείμενο της παλαιότερης έκδοσης, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων ή έως την 1η Μαΐου 2019, αν αυτή προηγηθεί χρονικά.».

19) Το παράρτημα 22-16 τροποποιείται ως εξής:

α) το κείμενο της υποσημείωσης 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(7) Αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Το χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.»·

β) το κείμενο της υποσημείωσης 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(8) Τόπος και ημερομηνία έκδοσης.».

20) Το παράρτημα 22-18 τροποποιείται ως εξής:

α) το κείμενο της υποσημείωσης 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(8) Αναγράφονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Το χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.»·

β) το κείμενο της υποσημείωσης 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(9) Τόπος και ημερομηνία έκδοσης.».

21) Το παράρτημα 32-01 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VII του παρόντος κανονισμού.

22) Το παράρτημα 32-02 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VIII του παρόντος κανονισμού.

23) Το παράρτημα 32-03 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IX του παρόντος κανονισμού.

24) Το παράρτημα 72-04 τροποποιείται ως εξής:

α) το μέρος I τροποποιείται ως εξής:

i) στα σημεία 2.1. και 2.2. του κεφαλαίου I «Γενικές διατάξεις», οι λέξεις «παράρτημα B-01» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράρτημα B-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446»·

ii) στο σημείο 3.1. του κεφαλαίου II «Κανόνες εφαρμογής», οι λέξεις «παράρτημα B-01» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παράρτημα B-01 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446»·

iii) στο σημείο 9 του κεφαλαίου III «Τρόπος εφαρμογής της διαδικασίας», οι λέξεις «άρθρου 300» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρου 302»·

iv) στο κεφάλαιο III «Τρόπος εφαρμογής της διαδικασίας», μετά το σημείο 19.2. παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία:

«19.3. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού συνολικής εγγύησης ή του πιστοποιητικού απαλλαγής από την υποχρέωση σύστασης εγγύησης περιορίζεται σε δύο έτη. Ωστόσο, το τελωνείο εγγύησης έχει τη δυνατότητα να παρατείνει το διάστημα αυτό άπαξ κατά δύο έτη το πολύ.

19.4. Από την πραγματική ημερομηνία εφαρμογής της ανάκλησης άδειας για τη χρήση συνολικής εγγύησης ή της ανάκλησης και υπαναχώρησης από ανάληψη υποχρέωσης που παρέχεται στην περίπτωση συνολικής εγγύησης, κανένα εκδοθέν πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης και επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση στο τελωνείο εγγύησης από τον δικαιούχο του καθεστώτος.

Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η αναγνώριση των ισχυόντων πιστοποιητικών που δεν έχουν ακόμη επιστραφεί ή που έχουν δηλωθεί ως κλαπέντα, απολεσθέντα ή παραποιηθέντα. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα λοιπά κράτη μέλη.»·

β) το μέρος II τροποποιείται ως εξής:

i) στο κεφάλαιο VI «Πιστοποιητικό συνολικής εγγύησης», το έντυπο TC 31 — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ αντικαθίσταται από το έντυπο που ορίζεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού·

ii) στο κεφάλαιο VII «Πιστοποιητικό απαλλαγής από την εγγύηση», το έντυπο TC 33 — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ αντικαθίσταται από το έντυπο που ορίζεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΒρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER---------------------------------

(1)ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(3)Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1)

(4)Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 12).

(5)Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία, και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).

(6)Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(7)ΕΕ L 252 της 14.9.1978, σ. 2.

(8)Σύμβαση περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης (ΕΕ L 226 της 13.8.1987, σ. 2).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC