ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ιούλιος 2017)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, Ιούλιος 2017

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Σύνταξη Περιεχομένου:

1. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.):

α ) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας

β ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου

γ ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας

δ ) Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.)

ε ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης

στ) Διεύθυνση Εισπράξεων

2. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.)

- Επιμέλεια έκδοσης:

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση Οργάνωσης

Τμήμα Δ’ – Υποθέσεων Πολιτών

 

 

Ιστορικό Εκδόσεων

 

 

1η έκδοση

Αρχική

Απρίλιος 2017

2η έκδοση

σελ. 124-138

Μάιος 2017

3η έκδοση

ως προς τις σελ. 59-86, 97-98

Ιούλιος 2017

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Δ.Ε.Δ.)

 

Κατεβάστε το εγχειρίδιο από εδώ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

DOWNLOADS

PDF