ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1036 ΕΞ (19.06.2017) - Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 19/06/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1036 ΕΞ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ (ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ) του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αναφέρεται ότι το Σχέδιο Λογαριασμών του Παραρτήματος αυτού χρησιμοποιείται από τις οντότητες που υπόκεινται στον εν λόγω νόμο.

Επίσης, στην παραγράφο 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 αναγράφεται ότι «κάθε οντότητα που υπόκειται στο σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014»

Είναι προφανές, ότι την 31η Δεκεμβρίου 2014 ίσχυε το Σχέδιο Λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Ν. 1041/1980 και Π.Δ. 1123/1980), αφού η ισχύς των διατάξεων του ν. 4308/2014 αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου αυτού.

Συνεπώς, οι οντότητες, που την 31/12/2014 εφάρμοζαν το Σχέδιο Λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980, μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυτό και μετά την ημερομηνία αυτή.

Παρακαλούμε, να έχουμε τη γραπτή επιβεβαίωσή σας στην παραπάνω διατυπούμενη άποψη.ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το σχέδιο λογαριασμών του Π.Δ. 1123/1980 μπορεί να χρησιμοποιείται από τις οντότητες βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, με την υποχρέωση υλοποίησης των απαραίτητων προσαρμογών για τη διευκόλυνση της ασφαλούς εφαρμογής των ΕΛΠ. Σημειώνεται ότι όλες οι λοιπές ρυθμίσεις του Π.Δ. 1123/1980, πλην των κωδικών του σχεδίου λογαριασμών, έχουν ρητά καταργηθεί.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

DOC