Ν. 4490/2017 ΦΕΚ Α’ 150 (11.10.2017) - Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4490 - Α’ 150 - 11/10/2017

 

Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Άρθρο πρώτο

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

 

Άρθρο δεύτερο - Επιπρόσθετοι Ορισμοί

 

 

Άρθρο τρίτο - Υποχρέωση υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα

 

 

Άρθρο τέταρτο - Γνωστοποιήσεις

 

 

Άρθρο πέμπτο - Έκθεση ανά Χώρα

 

 

Άρθρο έκτο - Χρόνος υποβολής στοιχείων

 

 

Άρθρο έβδομο - Εμπιστευτικότητα

 

 

Άρθρο όγδοο - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

Άρθρο ένατο - Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4144/2013

 

 

Άρθρο δέκατο - Μισθολογικές ρυθμίσεις

 

 

Άρθρο ενδέκατο - Ρύθμιση ζητημάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

 

Άρθρο δωδέκατο

 

 

Άρθρο δέκατο τρίτο - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4484/2017 (Α΄ 110)

 

 

Άρθρο δέκατο τέταρτο - Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης

 

 

Άρθρο δέκατο πέμπτο - Έναρξη ισχύος

 

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣΘεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 


Σχετικά έγγραφα

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο πρώτο
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο δεύτερο - Επιπρόσθετοι Ορισμοί
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο τρίτο - Υποχρέωση υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο τέταρτο - Γνωστοποιήσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο πέμπτο - Έκθεση ανά Χώρα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο έκτο - Χρόνος υποβολής στοιχείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο έβδομο - Εμπιστευτικότητα
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) -Άρθρο όγδοο - Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο ένατο - Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4144/2013
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο δέκατο - Μισθολογικές ρυθμίσεις
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο ενδέκατο - Ρύθμιση ζητημάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο δωδέκατο
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο δέκατο τρίτο - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4484/2017 (Α΄ 110)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο δέκατο τέταρτο - Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν. 4490/2017 (11/10/2017) - Άρθρο δέκατο πέμπτο - Έναρξη ισχύος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC