Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001491 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1687 (06.10.2017) - Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.).

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 3633 – Β’ 13/10/2017

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001491 ΕΞ 2017/Χ.Π. 1687

Τροποποίηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του π.δ/τος 63/2005, «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π.1302/22.6.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (Β΄ 2048).

6. Την υπ’ αριθμ. 1211/30.6.2017 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Κ.Ε. περί τροποποίησης της υπουργικής απόφασης για τη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε..

7. Την υπ’ αριθμ. 242/29.8.2017 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος «Παροχή σύμφωνης γνώμης της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο σκέλος κάλυψης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4370/2016» με την οποία διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της επί της πρότασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/22.6.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την ετήσια αναθεώρηση των κλάσεων των δεικτών κινδύνου.

8. Τις με αριθμ. EBA/GL/2015/10/22.9.2015 κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

9. Την ανάγκη μεταβολής του εύρους κλάσεων του Δείκτη κάλυψης ρευστότητας, του Δείκτη Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης και του Δείκτη Μη βεβαρημένων Στοιχείων Ενεργητικού.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

1. Ο Πίνακας 3: Συντελεστές Στάθμισης, Κλάσεις και Επιμέρους Βαθμολογίες Κινδύνου ανά Δείκτη του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1302/22.6.2016 (B΄ 2048) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

http://hellastax.gr/Docs/2017/gdop-0001491-ex2017-pinakas.JPG

http://hellastax.gr/Docs/2017/gdop-0001491-ex2017-pinakas-b.JPG

 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000926 ΕΞ 2016/Χ.Π.1302/22.6.2016 (B΄ 2048) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC