Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50788/1174 (31.10.2017) - Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137, Α΄, 13-09-2017). - Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.μεΑ.

ΤΜΗΜΑ Α΄

Tαχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Tαχ. Kώδικας:101 10

Πληροφορίες : Ειρήνη Κωστογλάνη

Τηλέφωνο : 210-5281119

Fax : 210-5281113

Email : ekostoglani@ypakp.gr

Αθήνα, 31/10/2017

 

Αρ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.50788/1174

 

Θέμα: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137, Α΄, 13-09-2017).

 

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. Δ24α/Φ32/Γ.Π.οικ.7921/178 εγκύκλιος (ΑΔΑ:6ΑΦ5465Θ1Ω-ΓΘΨ)

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4488/2017 αντικαθίσταται εκ νέου το άρθρο 66 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88, Α΄, 18-04-2013), ως εξής:

«Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι (6) μήνες, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, εφόσον κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν κριθεί από την υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ότι αυτοί δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο.

Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει αναδρομικά από 1.7.2017».

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC