Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017 (25.10.2017) - Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/13/3-6-2003 (Β’ 816) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Δ ΄ - Φορολογίας Αυτοκινήτων και Λοιπών Φορολογιών

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 - Αθήνα

Πληροφορίες : Γ. Θανάσας

Τηλέφωνο : 210 6987406

Fax : 210 6987408

E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017

 

 

ΦΕΚ: Β΄ 3862/ 02-11-2017

 

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/13/3-6-2003 (Β’ 816) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 3 του άρθρου 134 του ν.2960/2001 (Α΄265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίσει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας φορολογικών αποθηκών, τη διαδικασία παραλαβής και αποστολής οχημάτων από φορολογικές αποθήκες, τους όρους αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης οχημάτων, τον τρόπο παρακολούθησης οχημάτων και της άσκησης ελέγχου αυτών, το χρόνο διάρκειας της λειτουργίας των αποθηκών αυτών και τους λόγους ανάκλησης της άδειας αυτής πριν από το χρόνο λήξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

γ) των άρθρων 120, 121, 128, 129, 130, 133 και 134 του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

δ) τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της αριθ. Φ.31/13/03 (Β’ 816) Α.Υ.Ο.Ο.

ε) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. (Β΄968) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

3. Την αριθ. 1 της 20/01/2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016.

4. Την ανάγκη επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της προσωρινής εξαγωγής οχημάτων από φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων, σε ορισμένα σημεία.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

 

Αποφασίζουμε

 

Άρθρο 1

1. Αντικαθιστούμε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της αριθ. Φ.31/13/03 (Β’ 813) Α.Υ.Ο.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

«Οι περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για νέου τύπου οχήματα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του ενδιαφερόμενου αποθηκευτή εισαγωγέα και δεν μπορεί ο αριθμός τους να ξεπερνά τα τρία (3) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή αντιπρόσωπο. Εφόσον ο αριθμός τους ξεπερνά τα τρία (3) τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για συγκεκριμένο αποθηκευτή αντιπρόσωπο, απαιτείται εισήγηση του Τελωνείου Ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης και έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., πριν από τη χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Ομοίως, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια εξόδου από τη φορολογική αποθήκη με διάρκεια παραμονής, επιπλέον σαράντα πέντε (45) ημερών, από τη διάρκεια όπως καθορίζεται με την ως άνω περίπτωση β΄ και μόνο για σκοπούς δοκιμής (test drive) της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1.»

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC