Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1167733 ΕΞ 2017 (09.11.2017) - Κοινοποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017), με τα οποία αντικαταστάθηκαν διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153) και του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20

Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα

Πληροφορίες : Δ. Κούλου

Τηλέφωνο : 210 3613274

Fax : 210 3635077

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1167733 ΕΞ 2017

 

Θέμα: Κοινοποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017), με τα οποία αντικαταστάθηκαν διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄153) και του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

 

Κοινοποιούνται συνημμένα οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 4491/2017 (Α΄ 152/13-10-2017) «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», με τις οποίες:

α) επήλθαν περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις και διορθώσεις στις διατάξεις των άρθρων 4, 8, 101, 105, 106α, 106γ, 106ε και 171 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα, εφεξής ΠτΚ), όπως είχαν αντικατασταθεί με τον ν. 4446/2016 (Α΄240),

β) καταργήθηκαν ρητά τα άρθρα 85, 86, 87 και 88 ΠτΚ περί της Επιτροπής Πιστωτών, η οποία δεν αποτελεί όργανο της πτώχευσης μετά την αντικατάσταση του άρθρου 52 ΠτΚ με τον ν. 4446/2016 και

γ) αντικαταστάθηκαν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4446/2016, που αφορούν το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 11 του άρθρου 106β ΠτΚ (αναφορικά με τη δυνατότητα άπαξ τροποποίησης ήδη επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων μερών), της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 106γ ΠτΚ (αναφορικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ενημερότητας για τις ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτή) και του άρθρου 156 ΠτΚ (αναφορικά με την κατάταξη απαιτήσεων στην πτώχευση σε περίπτωση συρροής προνομίων).

 

 

Με εντολή Διοικητή

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC