Αριθμ. 128799 (23.11.2017) - Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής και έγκρισης μεταβολής στοιχείων επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 4191 – Β’ 30/11/2017

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. 128799

Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής και έγκρισης μεταβολής στοιχείων επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 4399/2016, 3908/2011 και 3299/2004.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ειδικότερα την παράγραφο 6 του άρθρου 17 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, και ειδικότερα την παράγραφο ΣΤ΄ αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν. 4479/2017 (Α΄94).

4. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α΄ 261), όπως ισχύει.

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98).

6. Την υπ' αριθ. 17301/19-4-2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Β΄ 653).

7. Την υπ' αριθ. 8355/3-3-2005 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3299/2004» (Β΄ 337).

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. πρωτ. 22576/27.05.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα» (Β΄ 1340), η οποία μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει για τα επενδυτικά σχέδια που ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

11. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β΄ 3722), όπως ισχύει.

13. Την υπ' αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

1. Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 4399/2016, καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησής τους και μέχρι την υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου, καθώς και της έγκρισης μεταβολής στοιχείων, μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσής των και τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος μακροχρόνιων υποχρεώσεων, συναρτάται με το συνολικό κόστος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται ως ακολούθως:

- για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής, το ένα τρίτο (1/3) του αρχικώς καταβληθέντος παραβόλου (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αντίστοιχου επενδυτικού νόμου),

- για την υποβολή, μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης, αιτημάτων έγκρισης μεταβολής στοιχείων και τα οποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του διαστήματος μακροχρόνιων υποχρεώσεων, το ένα πέμπτο (1/5) του αρχικώς καταβληθέντος παραβόλου (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αντίστοιχου επενδυτικού νόμου).

2. Το ύψος του χρηματικού ποσού (παραβόλου) που καταβάλλεται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14Β στην παράγραφο ΣΤ΄ του ν. 3908/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νόμου 4479/2017), συναρτάται με το συνολικό κόστος του υπαχθέντος επενδυτικού σχεδίου και ορίζεται στο ένα τρίτο (1/3) του αρχικώς καταβληθέντος παραβόλου (ήτοι του παραβόλου που καταβλήθηκε κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αντίστοιχου επενδυτικού νόμου).

3. Η καταβολή του παραβόλου βεβαιώνεται με αποδεικτικό κατάθεσης σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), το οποίο συνυποβάλλεται με τα αιτήματα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού του παραβόλου (e-παράβολο), η καταβολή του βεβαιώνεται με την προσκόμιση του παραβόλου καθώς και του αποδεικτικού πληρωμής αυτού, τα οποία συνυποβάλλονται με τα αιτήματα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και παύει η ισχύς της υπ' αριθ. πρωτ. 22576/27.05.2013 κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC