Αριθμ. Φ 14/02/184780/899 (18.12.2017) - Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 4588 – Β’ 27/12/2017

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. Φ 14/02/184780/899

Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Το π.δ. 70/2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Μετονομασία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας......».

3. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)»

5. Το ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23.10.2014) «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.

6. Το ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ’ αριθμ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».

9. Το π.δ. 420/1987 (ΦΕΚ Α' 187/20.10.1987) «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Το ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α'167/03.11.2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

11. Τη με αριθμό C (2014) 10160 final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά.

12. Την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμ. 173729/12.12.2014 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9).

13. Την υπ’ αριθμ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29-08-2016 (Β'2733) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β'1540) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β' 1577) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν».

14. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ Β' 3521/01.11.2016) του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"».

15. Την με Α.Π. οικ 7507/22.06.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΚ8465ΧΙ8-Ξ6Τ) Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας (Κωδικός πρόσκλησης 10.4e.16.3.5).

16. Το ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Το ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α' 252/6.12.1995) «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.».

18. Την υπ' αριθμ. Δ3/Α'/οικ.6598/20.03.2012 (ΦΕΚ Β' 976/28.3.2012) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar».

19. Την υπουργική απόφαση αριθ. πρωτ. οικ.: 189533/2011 - Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού (ΦΕΚ 2654 Β/9.11.2011).

20. Την υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 (ΦΕΚ Β' 2367/12.07.2017) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

21. Την υπ’ αριθμ. 589/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 487/21.02.2017) σχετικά με την Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.8 του ν. 4001/2011.

22. Τη με αρ. πρωτ. οικ 9665/08.09.2017 (ΑΔΑ: 7ΧΞ2465ΧΙ8-ΠΡΧ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες» με κωδικό MIS 5009562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του σημείου 15 του σκεπτικού.

23. Το με Α.Π. 101295/ΕΥΚΕ 6349/21.09.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα «Διατύπωση γνώμης περί ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης για την υπό αξιολόγηση πράξη με τίτλο "Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες", με MIS 5009562, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό 10.4e. 16.3.5 "Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες"».

24. Την με α.π. 270153871/8-12-2017 επιστολή ΕΔΑ Αττικής ΑΕ με θέμα «Συμμετοχή στη Δράση "Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες" που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από αυτή που έχει εγκριθεί με την, υπό στοιχείο 22 του σκεπτικού, απόφαση ένταξης,

 

αποφασίζουμε:

 

Την προκήρυξη της δράσης με τίτλο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικασίες και όρους.Άρθρο 1

Αντικείμενο της Δράσης/Δικαιούχος

Η παρούσα δράση αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών και την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές.

Δικαιούχος της Δράσης, κατά την έννοια του ν. 4314/2014, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.Άρθρο 2

Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης με φυσικό αέριο σε οικιακά συστήματα θέρμανσης και της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές της Αττικής με χαμηλή τιμή ζώνης και χαμηλή διείσδυση φυσικού αερίου και των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.Άρθρο 3

Ορισμοί - Επιλέξιμες κατοικίες - Ωφελούμενοι

Για τις ανάγκες της δράσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μονοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτιρίων μικτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου/ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).

2. Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτιριακές μονάδες - ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτιρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου/ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).

3. Διαμέρισμα: κτιριακή μονάδα - ιδιοκτησία εντός κτιρίου με χρήση πολυκατοικίας.

4. Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις κατοικιών: η τεχνική διάταξη που περιλαμβάνει τον καυστήρα, το λέβητα, τις σωληνώσεις, τις βάνες, τις θυρίδες αερισμού, τις συνδέσεις, την καπνοδόχο, καθώς και τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα και κατασκευές που αφορούν σε μέτρα ασφαλείας (π.χ. αερισμός με ανεμιστήρα ή/και ανιχνευτής φυσικού αερίου) καθώς και οι εργασίες και τα υλικά μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

5. Ωφελούμενοι της δράσης: Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη δράση.

6. Ανάδοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής) που προμηθεύει εξοπλισμό ή/και υλικά, ή/και παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου καθώς και της επιθεώρησης του προς αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης και εκδίδει τα παραστατικά του άρθρου 8, παρ. 7, τα οποία υποβάλλονται στον φορέα πιστοποίησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 8.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης,

γ) είναι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,

δ) κατοικούν στην επιλέξιμη κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριότητα/ επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα την εξασφάλιση της συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων/ επικαρπωτών, με τη δήλωση του Παραρτήματος Ι.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.

- Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.200 €/τ.μ., όπως πιστοποιείται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8, παρ 2.

- Βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής, σε σημεία με δίκτυο χαμηλής πίεσης φυσικού αερίου και διείσδυση φυσικού αερίου σε επίπεδο δήμου έως 15% κατά το χρόνο προκήρυξης της δράσης, και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής ΑΕ.

- Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.

- Διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου εν λειτουργία.

Στην περίπτωση αλλαγής κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία, όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν είναι επιλέξιμοι συμμετέχουν στη δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια κεφάλαια.Άρθρο 4

Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της αντικατάστασης των συστημάτων θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 4.705.000 €.

Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014 - 2020. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός της Δράσης συμπληρώνεται από πόρους της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ που επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου με σύστημα Φυσικού Αερίου.Άρθρο 5

Προθεσμίες Υλοποίησης της Δράσης

5.1 - Υποβολή αίτησης επιχορήγησης

Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 31η Μαΐου 2018, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας πρόσκλησης. Σημειώνονται τα εξής:

Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης επιχορήγησης,

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία.

5.2 - Διάρκεια υλοποίησης της Δράσης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης, βάσει του άρθρου 8, παρ. 6, δύναται να υποβληθούν στο φορέα πιστοποίησης, το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2018. Η υποβολή δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης μετά από την ημερομηνία αυτή δεν θεμελιώνει δικαίωμα καταβολής οποιαδήποτε μορφής επιχορήγησης από την παρούσα πρόσκληση.Άρθρο 6

Έναρξη επιλεξιμότητας - Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

εμπίπτουν στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών που παρουσιάζονται στη συνέχεια

είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου

πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου

είναι νόμιμες και κανονικές

διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας

τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και

λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εξής:

1. Εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης.

2. α) Επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και β) έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου.

3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).

6. Σωληνώσεις φυσικού αερίου και καμινάδα.

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα - Λέβητα.

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.

Υπογραμμίζεται ότι:

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη

Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του ανώτατου επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, του πίνακα του άρθρου 7. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.

Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500 €. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ιδία συμμετοχή.

Οι πόροι της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των δαπανών 1 έως και 5.

Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. Επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος με νέο σύστημα καυστήρα - λέβητα με ενεργειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την παρούσα πρόσκληση οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ) καθώς και κάθε άλλη παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστασης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.Άρθρο 7

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται με ποσοστό 100% του συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού (ΕΕΠ) της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, όπως αυτός καθορίζεται από τα παραστατικά του άρθρου 8, παρ. 7 και σύμφωνα με τα ακόλουθα ανώτατα όρια ανά κατηγορία σύνδεσης/εγκατεστημένη ισχύ λέβητα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τις δαπάνες του άρθρου 6.

 

Α/Α

Κατηγορία Σύνδεσης

Εγκατεστημένη ισχύς συστήματος καυστήρα - λέβητα Ρ (kW)

Δημόσια Δαπάνη (€)

Πόροι ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ (€)

Ανώτατος Επιλέξιμος Επιχορηγούμενος Π/Υ (με ΦΠΑ) (€)

1

α) Αυτόνομη θέρμανση σε πολυκατοικία ή

β) μονοκατοικία με ισχύ ≤35kW

 

4.140

360 €

4.500 €

2

α) Μονοκατοικία ή β) κεντρική θέρμανση

35<Ρ≤70

6.900

1.100 €

8.000 €

3

Κεντρική Θέρμανση

70<Ρ≤140

11.900

1.100 €

13.000 €

4

Κεντρική Θέρμανση

140<Ρ≤200

15.500

1.500 €

17.000 €

5

Κεντρική Θέρμανση

200<Ρ≤233

14.750

2.250 €

17.000 €

6

Κεντρική Θέρμανση

Ρ>233

19.000

3.000 €

22.000 €

 

Οι πόροι της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ παρουσιάζονται στον πίνακα ως ελάχιστη συμμετοχή στη δράση. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού προγράμματος της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ οι εν λόγω πόροι αυξηθούν, θα μειωθεί αντίστοιχα η καταβαλλόμενη δημόσια δαπάνη, διατηρούμενου σταθερού του ανώτατου επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Επισημαίνονται τα εξής:

Οι πόροι της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των δαπανών 1 έως και 5 του άρθρου 6.

Στην περίπτωση που το συνολικό τελικό κόστος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου είναι υψηλότερο από τον ανώτατο επιλέξιμο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό, οι επιπλέον δαπάνες θα καλύπτονται με ιδία συμμετοχή.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας: α) Ο Επιλέξιμος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (ΕΕΠ) προκύπτει ως το γινόμενο των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (ΣΕΔ) της πολυκατοικίας επί το λόγο του πλήθους των επιλέξιμων θερμαινόμενων κατοικιών (ΕΘΚ) προς το πλήθος των θερμαινόμενων, από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ιδιοκτησιών (ΣΘΙ), ήτοι ΕΕΠ=ΣΕΔ*(ΕΘΚ/ΣΘΙ), β) το ποσό της επιχορήγησης (ΠΕ) που αναλογεί σε κάθε ιδιοκτήτη που είναι ωφελούμενος της δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 3, προκύπτει ως ο λόγος του Επιλέξιμου Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού της πολυκατοικίας προς το πλήθος των Επιλέξιμων Θερμαινόμενων Κατοικιών (ΠΕ=ΕΕΠ/ΕΘΚ).

Το ποσό επιχορήγησης που προκύπτει για κάθε ωφελούμενο καταβάλλεται εφόσον η αίτηση συμμετοχής του στη δράση κριθεί ορθή και πλήρης βάσει του άρθρου 8. Όσοι από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων δεν είναι ωφελούμενοι της δράσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, συμμετέχουν στη δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης με ίδια κεφάλαια.

Το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στους δημόσιους πόρους θα αποδοθεί, από το φορέα πιστοποίησης (ΕΔΑ Αττικής ΑΕ), στους αναδόχους (στη βάση σχετικής εξουσιοδότησης του ωφελούμενου) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.Άρθρο 8

Διαδικασίες εφαρμογής της δράσης

Ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης ορίζεται η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης Αττικής (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 και Σερρών, 14123 Λυκόβρυση), η οποία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2364/1995 (ΦΕΚ Α' 252/6.12.1995) «Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.» και το ν. 4001/2011, (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4336/2015, το ν. 4414/2016 και το ν. 4425/2016, είναι διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Αττικής.

8.1 Προκαταρκτικές ενέργειες - έλεγχος επιλεξιμότητας γεωγραφικής περιοχής και συνδεσιμότητας

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες/συναινέσεις συγκυρίων ή/και συνιδιοκτητών (περίπτωση πολυκατοικίας), απευθύνεται στην ΕΔΑ Αττικής ΑΕ για να ελέγξει εάν η κατοικία του ανήκει σε περιοχή όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μικρότερη ή ίση του 15% κατά το χρόνο προκήρυξης της δράσης και επίσης εάν η κατοικία μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου (ενεργό δίκτυο, τεχνικά εφικτή σύνδεση).

8.2 Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη Δράση - Δικαιολογητικά - Έκθεση Επιθεώρησης Συστήματος Θέρμανσης

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων (ΕΔΑ Αττικής ΑΕ):

1. Αίτηση συμμετοχής πολυκατοικίας/μονοκατοικίας/διαμερίσματος, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση πολυκατοικίας η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο όλων των ιδιοκτητών των θερμαινόμενων -από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης- κατοικιών, οι οποίοι τον ορίζουν εκπρόσωπό τους, βάσει του Υποδείγματος του Παραρτήματος Ι, για να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες εφαρμογής της δράσης. Ως εκπρόσωπος δύναται να οριστεί μόνο φυσικό πρόσωπο και συγκεκριμένα ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ένας εκ των ιδιοκτητών που αιτείται επιχορήγηση.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του/των ιδιοκτητών που αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση.

3. Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/των αιτούντος/ων, από την οποία προκύπτει η χρήση κατοικίας.

4. Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) του/των αιτούντος/ων.

5. Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 1/7/2017) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, με τον οποίο πιστοποιείται η τιμή ζώνης και ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, υποβάλλονται αντίγραφα λογαριασμών για όλες τις προς επιχορήγηση θερμαινόμενες κατοικίες.

6. Υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση και τη συναίνεση για την αποστολή των στοιχείων του προς διασταύρωση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). Η υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης συμμετοχής στη δράση, και στην περίπτωση πολυκατοικίας υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτη θερμαινόμενης -από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης- κατοικίας που αιτείται επιχορήγηση.

7. Για πολυκατοικίες:

α) αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο επιπρόσθετα προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δηλώνονται οι ιδιοκτησίες που θερμαίνονται από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης καθώς και οι ιδιοκτησίες που αφορούν σε κατοικία,

β) υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι αποδέχεται τους όρους της δράσης και ότι θα προσκομίσει τα παραστατικά δαπάνης και την εξόφληση αυτών και για το μέρος που δεν επιχορηγείται από τη δράση (Παράρτημα Ι).

8. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή/και άλλο αντίστοιχο ή πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο από όπου να προκύπτει ότι η κατοικία υφίσταται νόμιμα.

9. Έκθεση επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, συνοδευόμενη από φύλλο ανάλυσης καύσης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, σε περίπτωση που αυτό έχει εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

10. Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), υπογεγραμμένο από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο των αιτούντων (περίπτωση πολυκατοικίας) και τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.

11. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, που απαιτούνται ή τυχόν ζητηθούν από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του για τον έλεγχο των αιτήσεων του άρθρου 8, παρ. 3, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης εφόσον έχει προσκομιστεί το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών.

Ειδικά τα δικαιολογητικά 8 και 9 μπορούν να υποβληθούν στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων κατά το στάδιο προσκόμισης της σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου (παράγραφος 8.4).

Επισημαίνεται ότι η έκθεση επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης εκδίδεται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Στην έκθεση, πέραν των όσων προβλέπονται στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει:

α) Να αναφέρεται ρητά: αα) ότι το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης πετρελαίου (λέβητας - καυστήρας) είναι σε λειτουργία και β) ο βαθμός απόδοσης αυτού και η αντιστοίχισή του με την ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου (nse) και της ωφέλιμης απόδοσης σε πλήρες φορτίο.

β) Να περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος Καυστήρα - Λέβητα (ισχύς, ωφέλιμη απόδοση σε πλήρες φορτίο και σε φορτίο 30% για συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 70 kW ή ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου για τα υπόλοιπα, κ.λπ.).

γ) Να διαπιστώνεται κατόπιν αιτιολόγησης η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α' 167/03.11.2017).

δ) Να βεβαιώνεται ότι το προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων.

ε) Να αναφέρεται το είδος της επιλέξιμης κατοικίας βάσει των ορισμών (μονοκατοικία/πολυκατοικία/ διαμέρισμα) του άρθρου 3 και σε περίπτωση πολυκατοικίας το πλήθος των ιδιοκτησιών που θερμαίνονται από το προς αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Όσα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν αναφέρονται στα πεδία του τυποποιημένου εντύπου έκθεσης επιθεώρησης αναγράφονται από τον ενεργειακό επιθεωρητή στο πεδίο των σχολίων.

8.3 Έλεγχος αιτήσεων από τον φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων

Ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο αιτών ως προς την ορθότητα και την πληρότητά τους και ακολούθως ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα εάν είναι ή μη κατ' αρχήν επιλέξιμος για επιχορήγηση, δεσμεύοντας ταυτόχρονα, στην πρώτη περίπτωση, και το σχετικό ποσό επιχορήγησης, όπως αυτό προκύπτει με βάση την οικονομική προσφορά της παραγράφου 8.2 και τα όρια δαπανών των άρθρων 6 και 7.

8.4 Σύμβαση σύνδεσης - Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης

Μετά την ενημέρωση του από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ότι η αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε είναι πλήρης και ορθή, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει στην ΕΔΑ Αττικής ΑΕ υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου καθώς και τα τυχόν ελλείποντα από το φάκελο της αίτησης δικαιολογητικά 8 και 9, της παραγράφου 8.2, το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του. Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για το γεγονός ότι η σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου δεν προσκομίστηκε εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παρούσα και αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης.

Η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ υπογράφει τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου και προβαίνει στην κατασκευή του σημείου παροχής και την τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Δεν καταβάλλονται τέλη σύνδεσης από τους ωφελούμενους της Δράσης.

Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης της σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου ή αδυναμίας τοποθέτησης μετρητή (π.χ. λόγω τεχνικών προβλημάτων στην κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής, αδυναμίας λήψης αδειών από τρίτους, κ.λπ.), η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα τεκμηριώνοντας τη μη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος του και αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επιχορήγησης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, από πλευράς του, ενεργειών, ο αιτών ζητά από τον ανάδοχο να καταθέσει μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για έλεγχο και έγκριση από την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ.

Μετά την έγκριση της μελέτης και την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης, ο αιτών δύναται να προβεί στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Στην περίπτωση που, από τη μελέτη ή την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, προκύψει ότι το κόστος κατασκευής είναι διαφορετικό από αυτό που υποβλήθηκε αρχικά με το έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 8.2, ο ωφελούμενος οφείλει να υποβάλει έντυπο τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς (με βάση το κατάλληλο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι) και, εάν το κόστος κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε αναγραφεί στο έντυπο οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε με την αίτηση συμμετοχής στη δράση, να ζητήσει από το φορέα υποδοχής αιτήσεων να τον ενημερώσει εκ νέου για τη διαθεσιμότητα του ποσού επιχορήγησης.

Ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων, επικαιροποιεί το ποσό επιχορήγησης που έχει δεσμευτεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 8.3 και ενημερώνει εγγράφως τον ωφελούμενο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας επιπλέον ποσού επιχορήγησης, ο ωφελούμενος ενημερώνεται εγγράφως και δύναται, είτε να αποσύρει την αίτηση συμμετοχής στη δράση, είτε να αποδεχθεί εγγράφως τη λήψη επιχορήγησης μέσω της δράσης, σύμφωνα με το ύψος της αρχικής οικονομικής προσφοράς.

Σε περίπτωση που η διαφορά στη συνολική αξία μεταξύ παραστατικών λιανικών συναλλαγών και οικονομικής προσφοράς είναι μικρότερη του 2% του συνολικού ποσού της προσφοράς, δεν απαιτείται η ενημέρωση του ωφελούμενου και η προσκόμιση εντύπου τροποποιημένης οικονομικής προσφοράς.

8.5 Έλεγχος φυσικού αντικειμένου και έκδοση άδειας χρήσης

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής οι ανάδοχοι υποβάλλουν στο φορέα πιστοποίησης τα απαιτούμενα έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό (υπ' αριθμ. Δ3/Α'/οικ.6598/20.03.2012, ΦΕΚ Β' 976/28.3.2012 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar») καθώς και τον έλεγχο φυσικού αντικειμένου.

Μετά από σχετικό αίτημα, η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ πραγματοποιεί τους ανωτέρω ελέγχους και εκδίδει την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, βάσει των διαδικασιών της.

8.6 Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολή της επιχορήγησης

8.6.1 Διαδικασία πιστοποίησης και καταβολής επιχορήγησης.

Ως φορέας πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολής της επιχορήγησης ορίζεται η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής Α.Ε.

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει:

1. Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 8.6.2

2. Επικοινωνία με τον αιτούντα και τους αναδόχους για τη συμπλήρωση των πιθανών ελλείψεων των δικαιολογητικών.

3. Πιστοποίηση, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου έχει κατασκευαστεί σε επιλέξιμη περιοχή, με επιλέξιμη τιμή ζώνης, σε νόμιμη οικία και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.

4. Πιστοποίηση της εγκατάστασης εξοπλισμού/υλικών και της πραγματοποίησης των εργασιών σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς (αρχικό ή επικαιροποιημένο βάσει τροποποιήσεων), τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης, την άδεια χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, την έκθεση επιθεώρησης και τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών).

5. Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να εισπράξουν οι ανάδοχοι, στο πλαίσιο της δράσης και έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα III).

6. Έλεγχο του φυσικού αντικειμένου, ήτοι της κατασκευής της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου βάσει της εγκεκριμένης μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης, της έκθεσης επιθεώρησης και των εκδοθέντων παραστατικών λιανικών συναλλαγών.

Η διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης του Παραρτήματος ΙΙ.

Με βάση το αποτέλεσμα της διαδικασίας πιστοποίησης και μετά την έκδοση του Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης, ο φορέας πιστοποίησης ζητά από τους ωφελούμενους που έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στη δράση να υποβάλουν εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολής της επιχορήγησης προς τους αναδόχους. Η καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Σε περίπτωση που, κατά την πιστοποίηση, διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτούμενες διαδικασίες/αποτελέσματα εφαρμογής της δράσης (ενδεικτικά, σοβαρές ελλείψεις ή λάθη στα δικαιολογητικά, αντικρουόμενα στοιχεία μεταξύ των δικαιολογητικών, μη τήρηση των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, κ.λπ.), ο φορέας πιστοποίησης δεν προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Αν από έλεγχο, ο οποίος θα διενεργηθεί μετά την καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους, προκύψει απαίτηση επιστροφής ποσού από την επιχορήγηση, ενημερώνεται ο αιτών ή/και ανάδοχος/οι για την επιστροφή του ποσού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, εφόσον δεν ανταποκριθεί/θούν, αναζητείται εντόκως το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η διαδικασία και οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τους φορείς πιστοποίησης και καταβολής επιχορήγησης καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/23.10.2014).

8.6.2 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου

Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσει ο φορέας πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης, είναι:

1. Αίτηση συμμετοχής στη δράση.

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/των ιδιοκτήτη/ών που αιτούνται επιχορήγηση από τη δράση.

3. Φωτοαντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του αιτούντος.

4. Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) του αιτούντος.

5. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της 1/7/2017) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου, με τον οποίο πιστοποιείται η τιμή ζώνης και ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία και όχι σε επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκατοικίας, απαιτούνται αντίγραφα λογαριασμών για όλες τις προς επιχορήγηση θερμαινόμενες κατοικίες.

6. Υπεύθυνη/ες δήλωση/εις για την αποδοχή των όρων συμμετοχής στη δράση και τη συναίνεση για την αποστολή των στοιχείων του/τους προς διασταύρωση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε.).

7. Φωτοαντίγραφο του πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού αερίου και Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή ότι αποδέχεται τους όρους της δράσης και ότι θα προσκομίσει τα παραστατικά δαπάνης και την εξόφληση αυτών και για το μέρος που δεν επιχορηγείται από τη δράση (σε περίπτωση πολυκατοικίας).

8. Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλου αντίστοιχου ή πρόσθετου νομιμοποιητικού εγγράφου.

9. Έκθεση επιθεώρησης του συστήματος θέρμανσης πετρελαίου συνοδευόμενη από το φύλλο ανάλυσης καύσης του συστήματος θέρμανσης πετρελαίου, σε περίπτωση που αυτό έχει εκδοθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

10. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά που απαιτούνται στο πλαίσιο της πιστοποίησης του Άρθρου 8, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Έντυπο οικονομικής προσφοράς για το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (αρχικό και, κατά περίπτωση, τροποποιημένο).

12. Δελτίο προϊόντος από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για το σύστημα καυστήρα - λέβητα, στη βάση της ωφέλιμης απόδοσης ή, για ισχύ μικρότερη των 70 kW, της ενεργειακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου. Στην περίπτωση χωριστής προμήθειας καυστήρα και λέβητα, προσκομίζεται και βεβαίωση του ενεργειακού επιθεωρητή για την κάλυψη των απαιτήσεων του προηγούμενου εδαφίου.

13. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλισμού/υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών για τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη), βάσει της οικονομικής προσφοράς και του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών η/και προμήθειας υλικών επ' ονόματι της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ, για το τμήμα των δαπανών που καλύπτεται από πόρους της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ.

14. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό των αναδόχων, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που τυχόν έχει καταβάλει ο ωφελούμενος.

15. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που καταβάλλει η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ.

16. Υπεύθυνες δηλώσεις - Εξουσιοδοτήσεις για την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ανάδοχους.

17. Φωτοαντίγραφο της εγκεκριμένης από την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης (το τμήμα που αφορά στην τεχνική περιγραφή).

18. Φωτοαντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου.

19. Φωτοαντίγραφο της άδειας χρήσης για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου.

20. Φωτοαντίγραφο του φύλλου ανάλυσης καύσης του συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

21. Έντυπο ελέγχου φυσικού αντικειμένου.

Επισημαίνεται ότι:

Τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο στάδιο της αίτησης δεν επανυποβάλλονται στο στάδιο της πιστοποίησης.

Τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδουν οι ανάδοχοι θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τους.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης, η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ εξασφαλίζει επαρκή διαδρομή ελέγχου για τα ποσά που καταβάλλει από δικούς της πόρους.

8.7 Έκδοση παραστατικών από τους αναδόχους - Εξόφληση

Για τη μελέτη και την κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (προμήθεια εξοπλισμού/υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά λιανικών συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Υποπαράγραφος Ε.1, Παράγραφος Ε, Άρθρο 1 του ν. 4093/2012, ΦΕΚ Α'222, 12/11/2012), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά:

Α. Για τις δαπάνες που καλύπτονται από πόρους της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ (δαπάνες 1 ως 5 του άρθρου 6):

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών η/και προμήθειας υλικών επ' ονόματι της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ για λογαριασμό του ωφελούμενου. Στα παραστατικά αυτά αναγράφεται ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), το είδος της παροχής υπηρεσίας και η αξία των υπηρεσιών αυτών, καθώς και το είδος των υλικών και η αξία αυτών.

Β. Για τις δαπάνες που καλύπτονται από πόρους δημοσίας δαπάνης (δαπάνες 1 έως 8 του άρθρου 6):

- Απόδειξη λιανικής πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει, για την προμήθεια εξοπλισμού/υλικών στο όνομα του ωφελούμενου/ εκπροσώπου πολυκατοικίας. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

- Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου/ διαχειριστή, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της επιλέξιμης κατοικίας,

- η λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου [αναλυτική περιγραφή είδους (π.χ. σωληνογραμμή, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, λοιπά υλικά, εξαρτήματα, αυτοματισμοί, κ.λπ.), τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα κ.λπ..), ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία],

- ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ).

- Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει, για τις μελέτες, υπηρεσίες, ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

- Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου/ διαχειριστή, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης που πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της επιλέξιμης κατοικίας,

- το είδος της παροχής υπηρεσίας που προσέφεραν αναλυτικά (εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης, μελέτη, επίβλεψη, κ.λπ..) και η αξία των υπηρεσιών αυτών,

- ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, για κάθε σχετική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών θα πρέπει στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του τιμολογίου να υπάρχει η ένδειξη «ιδιώτης» (παρ. 7, αρ. 12, ν. 4308/2014, ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014).

Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων ταμειακής μηχανής όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, ο ανάδοχος προσκομίζει επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία. Υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται και σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων απαιτούμενων στοιχείων στα προσκομιζόμενα παραστατικά λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. αναγραφή προϊόντων με κωδικοποίηση).

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, τα ανωτέρω παραστατικά εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά περίπτωση είτε επ' ονόματι της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε, είτε στο όνομα του εκπροσώπου των ωφελουμένων, όπως αυτός έχει οριστεί στην αίτηση συμμετοχής στη δράση, είτε στη Διαχείριση της πολυκατοικίας (με αναγραφή του ΑΦΜ εφόσον υπάρχει).

Επιλέξιμα στη δράση είναι τα παραστατικά που φέρουν ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία επιλεξιμότητας (ημερομηνία προκήρυξης της δράσης). Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στην επιχορηγούμενη από τη δράση εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με τη δράση).

Σε περίπτωση υπέρβασης του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ή/και τυχόν ύπαρξης μη επιλέξιμων δαπανών, ο ωφελούμενος καταβάλλει στον/στους ανάδοχο/ους τη διαφορά με ίδια κεφάλαια.

Ο ωφελούμενος (ή ο εκπρόσωπος των ωφελουμένων), προκειμένου να διασφαλίσει την ορθότητα του ποσού που τυχόν πρέπει να καταβάλλει στους ανάδοχους, οφείλει, πριν την καταβολή ιδίων κεφαλαίων, να επιβεβαιώσει, με τον αρμόδιο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης, το ύψος της επιχορήγησης που δικαιούται να λάβει μέσω της δράσης βάσει των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Για το σκοπό αυτό, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης εκδίδει το Έντυπο Καταβολής Επιχορήγησης (Παράρτημα III), στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των επιλέξιμων παραστατικών ανά αίτηση, το τυχόν ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ωφελούμενος σε κάθε ανάδοχο και το ποσό επιχορήγησης που θα καταβληθεί από το φορέα πιστοποίησης σε κάθε ανάδοχο, βάσει της διαδικασίας του παρόντος άρθρου. Στο εν λόγω έντυπο, το ποσό προς καταβολή υπολογίζεται αναλογικά προς κάθε ανάδοχο και προτείνεται η εξόφληση των αναδόχων βάσει του συγκεκριμένου εντύπου.

Εφόσον απαιτείται χρήση ιδίων κεφαλαίων, η εξόφληση του αναλογούντος ποσού των παραστατικών πιστοποιείται με την προσκόμιση φωτοαντίγραφου παραστατικού/ων τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς του/των αναδόχου/ων, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), από το/τα οποίο/α να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος στους αναδόχους.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος, με δική του ευθύνη, έχει ήδη προβεί σε πληρωμή προς τους αναδόχους, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης συμπληρώνει το Έντυπο Καταβολής Επιχορήγησης με βάση τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συναλλαγών ή/και των ανωτέρω αναφερόμενων υπεύθυνων δηλώσεων, καθώς και των παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής, και το αποστέλλει στον ωφελούμενο προκειμένου να προσκομίσει την/τις υπεύθυνη/ες δήλωση/εις - εξουσιοδότηση/εις του Παραρτήματος Ι. Αν από τον έλεγχο των παραστατικών λιανικών συναλλαγών και των παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης διαπιστώσει ότι ο ωφελούμενος έχει προβεί σε πληρωμές προς τον/τους ανάδοχο/αναδόχους ποσών που, είτε δεν είναι επιλέξιμα, είτε υπερβαίνουν το ποσό της διαφοράς της συνολικής δαπάνης από το ανώτατο επιλέξιμο επιχορηγούμενο ποσό με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 7, ο φορέας ενημερώνει τον ωφελούμενο σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ώστε να καταβληθεί ορθά το σύνολο της δημόσιας δαπάνης.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης να καταβάλει την επιχορήγηση στους αναδόχους, θα πρέπει:

ο ωφελούμενος (ή για την περίπτωση πολυκατοικίας το σύνολο των επιλέξιμων αιτούντων), μαζί με τα φωτοαντίγραφα παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων στον/στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς του/των αναδόχου/αναδόχων, αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας), να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση - εξουσιοδότηση του Παραρτήματος Ι (για την καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/ους) και • Η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ να έχει καταβάλει την επιχορήγηση στους αναδόχους από τους δικούς της πόρους και να έχει διαβιβάσει τα αντίστοιχα παραστατικά συναλλαγής στο αρμόδιο τμήμα για την Πιστοποίηση και Καταβολή Επιχορήγησης της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ.

Για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη θα πρέπει η έκδοση παραστατικού και η εξόφληση του να πληροί τις διατάξεις των ν. 3842/2010, ν. 4093/2012 (ΚΦΑΣ) και ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Επιπρόσθετα, η καταβολή ποσού που υπερβαίνει το ανώτατο επιχορηγούμενο ποσό από τον ωφελούμενο προς τον εκάστοτε ανάδοχο, πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος, ανεξαρτήτως ποσού. Εξόφληση παραστατικών που δεν γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα προκήρυξη δεν γίνεται αποδεκτή κατά τη διαδικασία πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου και καταβολής της επιχορήγησης.

Δεν γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

Πληρωμές που διενεργεί ο ωφελούμενος, με εξαίρεση την καταβολή του ποσού που υπερβαίνει το ανώτατο επιχορηγούμενο ποσό.

Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.

Η εξόφληση δαπανών με μετρητά ή με τη χρήση επιταγών τρίτων.

Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.

Τα παραστατικά δαπανών που δε θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.Άρθρο 9

Υποχρεώσεις ωφελουμένων

Κατά το διάστημα υλοποίησης της πράξης τους και για τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών με δημόσιους πόρους, οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον δικαιούχο και την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων.

Οι ωφελούμενοι ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε δείγμα διενέργειας έρευνας για την αξιολόγηση/αποτίμηση της παρούσας Δράσης στην οποία συμμετείχαν και στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτήθηκαν παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία.

9.1 Κατά την υλοποίηση της πράξης

Οι ωφελούμενοι των οποίων οι επιλέξιμες κατοικίες θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση, μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης μεταξύ αυτών και της ΕΔΑ Αττικής ΑΕ και μέχρι και την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης σε αυτούς, οφείλουν να τηρούν τους όρους της παρούσας δράσης, της σύμβασης σύνδεσης καθώς και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.

Ειδικότερα οι ωφελούμενοι, οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες υποχρεώσεις:

i. να τηρούν τους όρους της επιχορήγησης, όπως αυτοί προκύπτουν από την παρούσα πρόσκληση και την σύμβαση σύνδεσης,

ii. να μη μεταβιβάζουν και να μην εκμισθώνουν την επιλέξιμη κατοικία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι οι όροι υλοποίησης της πράξης όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση καθώς και στη σύμβαση σύνδεσης είναι ουσιώδεις και οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον ωφελούμενο χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον δικαιούχο ή και την ΕΔΑ Αττικής ΑΕ συνιστά βάσιμη αιτία διακοπής επιχορήγησης της πράξης.

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται συνεπεία αυτής της αλλαγής δεν είναι επιλέξιμες μέχρι την αναγνώριση τους από τον δικαιούχο/ΕΔΑ Αττικής ΑΕ.

9.2 Μετά την ολοκλήρωση της πράξης (μακροχρόνιες υποχρεώσεις)

Ο ωφελούμενος πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, υποχρεούται για τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών με δημόσιους πόρους, να εφαρμόζει τα ακόλουθα:

α) Να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της επιλέξιμης κατοικίας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δικαιούχου.

β) Να διατηρεί τον εξοπλισμό που έχει επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτός έχει αντικατασταθεί από άλλο τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος.

Για τον έλεγχο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, οι ωφελούμενοι της ενίσχυσης, πρέπει να αποστέλλουν στο Δικαιούχο όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται να υποβληθούν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτών, επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.Άρθρο 10

Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΝ και την ιστοσελίδα του φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης (ΕΔΑ Αττικής ΑΕ) του άρθρου 8.

Η ΕΔΑ Αττικής ΑΕ αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα της ανακοίνωση για τους Δήμους της Αττικής με διείσδυση φυσικού αερίου έως και 15%, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (https://edaattikis.gr/gr/press).

Οι εμπλεκόμενοι στη δράση (φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης του άρθρου 8, ανάδοχοι), σε περίπτωση που θέλουν να προβούν σε ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν στη δράση, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέρωσης και δημοσιότητας.Άρθρο 11

Φορέας ελέγχου της Δράσης

Φορέας ελέγχου της δράσης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ως δικαιούχος αυτής. Ο Φορέας ελέγχου διενεργεί συστημικούς και δειγματοληπτικούς ελέγχους για:

1) την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της δράσης από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολής της επιχορήγησης του άρθρου 8,

2) την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που δηλώνονται, καθώς και

3) την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 12.

Ο φορέας ελέγχου δύναται να διενεργεί ελέγχους στους ωφελούμενους για να επιβεβαιώσει την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης. Τόσο οι ωφελούμενοι, όσο και οι φορείς του Άρθρου 8 που εμπλέκονται στη διαδικασία κατασκευής της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σε περίπτωση που επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλουν και να επιδείξουν κάθε παραστατικό και στοιχείο που, κατά την κρίση του φορέα ελέγχου, συμβάλλει στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την τήρηση των υποχρεώσεων τους. Η παράλειψη/άρνηση υποβολής/επίδειξης των παραπάνω στοιχείων ή η ανακριβής δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επιπρόσθετα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας δύναται να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες προς το φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης σχετικά με την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων διαδικασιών.Άρθρο 12

Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης

Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του ως άνω φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης συνάπτεται σύμβαση εκχώρησης ειδικών δικαιωμάτων πληρώντας τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 224 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, τους όρους της παρούσας απόφασης και τους όρους της κοινής υπουργικής απόφασης που μνημονεύεται στο Άρθρο 8, παρ. 6.1.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή

περιγραφή των αναλαμβανόμενων αρμοδιοτήτων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις τυχόν προβλεπόμενες εγγυήσεις, τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωμής και τις ποινικές ρήτρες.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΗ ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC