Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1004815 ΕΞ 2018 (09.01.2018) - Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017/18.12.2017 (ΦΕΚ 4604/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ”».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Ε΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Μυλωνά

Τηλέφωνο : 210.69.87.502/423/407

Fax : 210.69.87.506

E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 9/1/2018

 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1004815 ΕΞ 2018Θέμα: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017/18.12.2017 (ΦΕΚ 4604/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) “Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ”».Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την με αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1189221 ΕΞ 2017/18.12.2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 4604 Τεύχος Β΄, με ΑΔΑ: 66Σ446ΜΠ3Ζ-ΤΜ7 και ισχύει από 28-12-2017. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1 της κοινοποιούμενης Απόφασης παρατείνονται το αργότερο μέχρι 31.12.2018 και 31.12.2019 αντίστοιχα, οι προθεσμίες που είχαν οριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ2016/1-12-2016 Απόφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 3976/Β΄) για την μετατροπή των υπαρχουσών Δεξαμενών Ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου σε Φορολογικές Αποθήκες και την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για σύσταση Φορολογικών Αποθηκών αεροπορικού καυσίμου. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση των ως άνω προθεσμιών παύει αυτοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών αδειών δεξαμενών ανεφοδιασμού 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC