Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1153115 ΕΞ 2017 (13.10.2017) - Μεταβίβαση ακινήτων για εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς. - «Απάντηση σε ερώτηση»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ A", Β'

Ταχ. Δ/νση Καρ.Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα

Πληροφορίες Δ.Πολίτου, Α. Βοντετσιάνου,φ. Μαντζούνη

Τηλέφωνο 210 3630573, 3605159

Fax 210 3635077

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. A 1153115 ΕΞ 2017

 

Σχετ.: ΑΤΚΕ 0010857 ΕΞ 2017 / 27 (Φ.24)

 

Θέμα: Μεταβίβαση ακινήτων για εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς. - «Απάντηση σε ερώτηση»Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0010857 ΕΞ 2017/27 και από 06/10/2017 υπηρεσιακού σημειώματος σας, με το οποίο μας αποστείλατε συνημμένα φωτοαντίγραφο της με αριθ. πρωτ. 125/04.10.2017 ερώτησης του Βουλευτή κ. Σπ.- Αδ. Γεωργιάδη με θέμα. «Μεταβίβαση ακινήτων για την εξόφληση μέρους ή συνόλου οφειλόμενου φορου» σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα.

Η εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1819/1951 «περί τρόπου διεξαγωγής πάσης φύσεως συναλλαγών του δημοσίου» (Α 149), του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.», του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Α'170, εφεξής Κ.Φ.Δ., όπως ισχύει), καθώς και των σχετικών με το θέμα κανονιστικών Αποφάσεων (ΠΟΛ 1062/2016, ΠΟΛ 1212/2012, ΠΟΛ 1110/2013, ΠΟΛ 1276/2013) και διενεργείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής και κατ' εξαίρεση στις Δ.Ο.Υ., με άμεση πληρωμή από τους οφειλέτες, (μετρητά, επιταγές ή πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες), με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη, ή με κατάθεση χρημάτων που εισπράχθηκαν για διάφορες αιτίες από άλλες υπηρεσίες, αρχές ή πρόσωπα (όπως απόδοση παρακρατηθέντων ποσών από αποδεικτικό ενημερότητας/βεβαίωση οφειλής - π.χ. κατά την μεταβίβαση ακινήτου λόγω πώλησης - άρθρο 12 Κ.Φ.Δ., απόδοση προϊόντος κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, απόδοση πλειστηριάσματος κ.λπ.).

Κατ' εξαίρεση, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την παρ. 9 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 καθώς και με την παρ. 15 του άρθρου 52 του ν. 4276/2014 (Α' 155) προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης ακινήτου υπό τους περιοριστικούς όρους των σχετικών διατάξεων, οι οποίες προϋποθέτουν επιπλέον την έκδοση κανονιστικής πράξης (απόφασης Υπουργού Οικονομικών) και εφαρμόζεται περιοριστικά μόνο σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του αιτούντος για εξόφληση του φόρου κληρονομιάς με μετρητά και όχι σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης φόρου από οποιαδήποτε άλλη αιτία, και η εφαρμογή αυτή είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Με την επικείμενη έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, θα καθοριστούν, μεταξύ άλλων, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο φορολογούμενος και να συγκεντρώσει ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. παραλαβής της αίτησης, καθώς και το όργανο στο οποίο θα αποσταλεί ο φάκελος της υπόθεσης, συμπληρωμένος καταλλήλως, προκειμένου να αποφασίσει για την αποδοχή του αιτήματος, προκειμένου να δρομολογηθεί η διεκπεραίωση των αιτημάτων.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α107), στις διατάξεις ρύθμισης του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - ΚΦΔ, (ν.4174/2013 - Α’170), όπως ισχύουν, καθώς και στις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1112/2013, 1277/2013, όπως ισχύουν, (σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ 1172/2013, 1189/2014, 1226/2015).

Αναφορικά με την ποινική ευθύνη των κληρονόμων για μη καταβολή του φόρου κληρονομιάς , επισημαίνουμε ότι με το άρθρο 25 του ν. 1882/1990, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του αρ. 71 του Ν.4337/2015, έχει θεσπιστεί ως ποινικό αδίκημα η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, συνολικού ποσού άνω των 100.000,00 €. Με την υπαγωγή των χρεών στις ανωτέρω ρυθμίσεις και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται κατά περίπτωση η ποινική διαδικασία ή αναβάλλεται η εκτέλεση τυχόν καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση αυτής.

Η υποβολή αίτησης ποινική δίωξης από τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Αρχής , στον οποίο ανήκει η αρμοδιότητα είσπραξης της οφειλής κατά των ποινικώς υπευθύνων στον αρμόδιο

Εισαγγελέα είναι υποχρεωτική, καθόσον το συγκεκριμένο αδίκημα διώκεται αυτεπαγγέλτως, ο οποίος κρίνει για την κίνηση ή μη της ποινικής διαδικασίας , καθώς και για την μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, αναστολή αυτής και οποιαδήποτε ένσταση δύναται να προβληθεί μόνο ενώπιον της δικαστικής αρχής. 

Με εντολή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε

Ο Προϊστάμενος ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔIΟΙΚΗΣΗΣ Ε. ΣΑΪΤΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC