Ν. 4514/2018 ΦΕΚ Α’ 14 (30.01.2018) - Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4514 - Α’ 14 - 30/01/2018

 

 

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.


Σχετικά έγγραφα

Ν.2859 ΦΕΚ Α' 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4514/2018]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2960 ΦΕΚ Α' 265 (2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4514/2018]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2960 ΦΕΚ Α' 265 (2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2960 ΦΕΚ Α' 265 (2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.4174 ΦΕΚ Α' 170 (2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

N.4174 ΦΕΚ Α' 170 (2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. [Τελευταία κωδικοποίηση με τον 4514/2018]
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2859 ΦΕΚ Α' 248 (2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
ΑΝΟΙΓΜΑ

Ν.2960 ΦΕΚ Α' 265 (2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1015/2018 (30.01.2018) - Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄94).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1025/2018 (12.02.2018) - Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1027358 ΕΞ 2018 (13.02.2018) - Κοινοποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α΄/30-01-2018) σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧΕ οχημάτων που τελούν υπό το ανασταλτικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής καθώς και την τελωνειακή τακτοποίηση – αποδέσμευση αναπηρικών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων συνεπεία κληρονομικής διαδοχής αντίστοιχα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF