Αριθ.Πρωτ.: 14369 (24.01.2018) - «Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζόμενων συνταξιούχων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ.»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. - Ν.Π.Δ.Δ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληροφορίες: Σαρακινιώτη Αικ.

Σταδίου 24, 10559 Αθήνα

Τηλ.: 2103357814

E-mail: t.asf-par@eteaep.gov.gr

Αθήνα, 24/1/2018

Αριθ.Πρωτ.: 14369

 

 

Θέμα: «Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζόμενων συνταξιούχων - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ.»

 

Σχετ.: Το με υπ' αριθμ. πρωτ. 106679/19.7.2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ.

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, θα θέλαμε να τροποποιήσουμε τις οδηγίες που δίνονται σχετικά με την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων του τ.ΕΤΕΑΜ. Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ.ΕΤΕΑΜ δεν προβλεπόταν η ασφάλιση των εργαζόμενων συνταξιούχων. Με τις διατάξεις του αρθ.44 του ν. 3996/2011 προβλέφθηκε ότι στην ασφάλιση του τ.ΕΤΕΑΜ υπάγονται πλέον εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Περαιτέρω δε ορίστηκε ότι. ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο τ. ΕΤΕΑΜ και ήταν ακυρωτέος αλλά μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3996/2011 δεν είχε εκδοθεί απόφαση ακύρωσής του, παραμένει ισχυρός.

Δεδομένου ότι το καταστατικό του τ.ΕΤΕΑΜ δεν προβλέπει την προσαύξηση της σύνταξης μετά από εργασία συνταξιούχου και επίσης και ότι οι διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 995/1980 ορίζουν ότι: «.......... Η εκάστοτε διέπουσα το Ι.Κ.Α. νομοθεσία ως προς την διάρκειαν και λήξιν τον συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την αναστολήν της συντάξεως, τον σννυπολογισμόν των μετά την συνταξιοδότησα πραγματοποιηθεισών ημερών ασφαλίσεως, την εξόφλησιν, την ειδικήν προστασίαν και παραγραφήν των συντάξεων, τας στερήσεις και εκπτώσεις εκ των παροχών και παν έτερον συναφή θέμα, μη ρυθμιζόμενον άλλως υπό του ιδρυτικού νόμου του Ταμείου και του παρόντος, εφαρμόζεται αναλόγως ».

Συνεπώς, για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης του εργαζόμενου συνταξιούχου του τ. ΕΤΕΑΜ θα πρέπει να εφαρμοστεί η νομοθεσία του κύριου φορέα, του τ.ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, δηλαδή ότι ορίζεται από στο άρθρο 16 του ν. 3996/2011, που αντικατέστησε το άρθρο 63 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει.

Τέλος, σας θέτουμε υπόψη ότι για τους εργαζόμενους συνταξιούχους από 13/5/2016 ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

ΚΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

DOC