Ο.Α.Ε.Δ. Αριθ. απόφ. 130/02/16.01.2018 - Συμπλήρωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β/1708) .

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 413 – Β’ 13/02/2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθ. απόφ. 130/02/16.01.2018

Συμπλήρωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (Β/1708) .

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΈχοντας υπόψη:

1. Τα αρθρ. 64 και 70 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α’ 170).

2. Την εισηγητική έκθεση του αρθρ. 70 του ν. 3996/2011.

3. Την παρ. 6 του αρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), όπως προσετέθη με το αρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

4. Την υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (Β’ 1708), ως ισχύει.

5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών του και

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ,αποφασίζει:Τη συμπλήρωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (Β’1708), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

«Στο τέλος της παρ. 2 του αρθρ. 2 της υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 (Β’ 1708) απόφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιθ’ ως εξής: “ιθ’) επιβολή προστίμου του εδ. β της παρ.6 του αρθρ. 7 του ν. 1545/1985, όπως προσετέθη με το αρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’137)“».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 635/08.03.2016 απόφασή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC