Ε.Φ.Κ.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2018 (07.03.2018) - ''Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016''.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΚΑ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 Τ.Κ 10671

FAX : 210-3666010

e-mai: d.sintaxeon@efka.gov.gr

Αθήνα, 07/03/2018

Αρ. Πρωτ: 334264

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11

 

 

 

Θέμα: ''Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν.4387/2016''.

 

ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 27/2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε το αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58),στο οποίο περιλαμβάνονται οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 17 παρ.2 και 36 παρ. 3 και 4 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12.05.2016 τ.Α΄), για ασφαλισμένους που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση..

Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα στην ενότητα Ε της κοινοποιούμενης υπό στοιχείο γ' εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ, δεδομένου ότι αναφέρεται σε προθεσμία (31.03.2018) προς ενέργεια εκ μέρους των ασφαλισμένων οι οποίοι μέχρι 31.12.2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο φορέων κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο για την ίδια απασχόληση και κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης από 13.05.2016 μέχρι 31.12.2017.

Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων που υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση δύο φορέων ή το Δημόσιο για διαφορετική επαγγελματική δραστηριότητα, αναμένονται οδηγίες από το ΥΠΕΚΑΑ.

 

Συν: α) Το με αρ. πρωτ. Φ.10043/οικ.58770/1442/19.12.2016 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ)

β) Το με αρ. πρωτ. Φ.10043/οικ.14224/430/31.03.2017 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)

γ) Το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 έγγραφο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58)

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ι. ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC