ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αριθμ. απόφ. 18/809/21.2.2018 - Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018.

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 859 – Β’ 12/03/2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. απόφ. 18/809/21.2.2018

Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14/30.1.2018).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137/24.8.1993), όπως ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005),αποφασίζει ομόφωνα:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Πεδίο εφαρμογής - Γενικές αρχέςΆρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις:

(α) Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του του άρθρου 4(1β)του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α’14/30.1.2018),

(β) Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) του άρθρου 87 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α’14/30.1.2018),

(γ) Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ) της περιπτώσεως γ’ του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του ν. 4099/2012 αντιστοίχως (ΦΕΚ Α’ 250),

(δ) Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) του άρθρου 27 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α’ 178),

(ε) Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) της υποπερίπτωσης ββ’ της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (ΦΕΚ A’ 253) οι οποίες διαχειρίζονται Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) το ενεργητικό των οποίων επενδύεται μεταξύ άλλων σε κινητές αξίες και παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς και στις ΑΕΔΟΕΕ οι οποίες παρέχουν επιπροσθέτως υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών, παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 (ΦΕΚ Α’ 253), οι οποίες έχουν λάβει άδεια και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής «Εταιρείες»).Άρθρο 2

1. Οι Εταιρείες κατά την παροχή των υπηρεσιών:

(α) της λήψης και διαβίβασης εντολών,

(β) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών,

(γ) της παροχής επενδυτικών συμβουλών,

(δ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων,

(ε) της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης,

(στ) της διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

(ζ) της εκκαθάρισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων,

απασχολούν μόνον πρόσωπα ή συνεργάζονται μόνον με πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας (στο εξής: «Πιστοποιητικό»), που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 17.

Η ως άνω υποχρέωση αφορά επίσης την, δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 4099/2012, απασχόληση ή συνεργασία με φυσικά πρόσωπα για τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

2. Κάτοχος Πιστοποιητικού, το οποίο έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με σχετική Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται, για την απασχόλησή του σε ή τη συνεργασία του με τις Εταιρείες στην παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1, να αποκτήσει Πιστοποιητικό που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Οι Εταιρείες υιοθετούν κατάλληλους μηχανισμούς και διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ευχερής ταυτοποίηση των απασχολούμενων προσώπων και ο έλεγχος καταλληλότητάς τους από τις ίδιες τις Εταιρείεςαλλά και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Ειδικότερα, οι Εταιρείες μεριμνούν ώστε τα απασχολούμενα σε αυτές πρόσωπα ή / και οι συνεργάτες τους να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας, ακεραιότητας και ήθους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β, καθώς και τις ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ.

4. Υπάλληλοι και στελέχη υποκαταστημάτων ελληνικών ΑΕΠΕΥ σε άλλο κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής του Πιστοποιητικού της παραγράφου 1, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι ισοδύναμου πιστοποιητικού καταλληλότητας που έχει εκδοθεί ή αναγνωριστεί από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο έχει την έδρα του το υποκατάστημα. Το Πιστοποιητικό υποβάλλεται σε επίσημη μετάφραση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής από την οποία προκύπτουν οι υπηρεσίες που επιτρέπεται να παρέχει ο κάτοχός του.

5. Οι Εταιρείες τηρούν ονομαστικό αρχείο των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολούν ή με τα οποία συνεργάζονται, με ένδειξη του χρόνου έκδοσης του Πιστοποιητικού και του χρόνου έναρξης και διακοπής της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Οι Εταιρείες προβαίνουν επίσης σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ανανεώνεται έγκαιρα η ισχύς του Πιστοποιητικού των προσώπων που απασχολούν ή με τα οποία συνεργάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20. Η καταχώρηση απασχολούμενου ή συνεργαζόμενου προσώπου στο αρχείο διατηρείται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από το χρόνο, στον οποίο το ανωτέρω πρόσωπο έχει παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες για λογαριασμό της Εταιρείας.

6. Στην ιστοσελίδα των Εταιρειών τηρείται πίνακας πιστοποιημένων προσώπων, με αναφορά στο είδος του Πιστοποιητικού και το χρόνο κτήσης του, ο οποίος ενημερώνεται περιοδικά.Άρθρο 3

1. Το Πιστοποιητικό, ανάλογα με τον τύπο του, αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ως εξής:

(α1) Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των στοιχείων 1) και 2) του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των στοιχείων 1) έως και 3) του Τμήματος Γ του εν λόγω Παραρτήματος (κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων).

(α2) Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε παράγωγα προϊόντα. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των στοιχείων 1) και 2) του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των στοιχείων 4) έως και 10) του Τμήματος Γ του εν λόγω Παραρτήματος (παράγωγα προϊόντα).

(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της παροχής συμβουλών του στοιχείου 5) του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των στοιχείων 1) έως και 3) του εν λόγω Παραρτήματος (κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων).

(β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της παροχής συμβουλών του στοιχείου 5) του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των στοιχείων 4) έως και 10) του Τμήματος Γ του εν λόγω Παραρτήματος .

(γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων. Το Πιστοποιητικό αφορά στην επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών του στοιχείου 4) του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των στοιχείων 1) έως και 10) του Τμήματος Γ του εν λόγω Παραρτήματος και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου συλλογικών επενδύσεων από τις εταιρείες του άρθρου 1 στοιχεία (γ) ως (ε).

(δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες. Το Πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης του στοιχείου 5) του Τμήματος Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων των στοιχείων 1) έως και 10) του Τμήματος Γ του εν λόγω Παραρτήματος.

(ε) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Το Πιστοποιητικό αφορά στη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

(στ1) Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών. Το Πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία του καθορισμού θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη διενέργεια συναλλαγών επί κινητών αξιών και της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των ρευστών διαθεσίμων ή και των δύο για την κάλυψη της έκθεσης που προκύπτει από τις εν λόγω θέσεις.

(στ2) Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων. Το Πιστοποιητικό αφορά στην υπηρεσία του καθορισμού θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη διενέργεια συναλλαγών επί παραγώγων και της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των ρευστών διαθεσίμων ή και των δύο για την κάλυψη της έκθεσης που προκύπτει από τις εν λόγω θέσεις.

2. Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β), (γ) και (ε). Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1), (β) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α2) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α1) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (ε).Άρθρο 4

1. Πιστοποιητικό χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο:

(α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας,

(β) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας, ακεραιότητας και ήθους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β,

(γ) πληροί τις ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ,

(δ) έχει συμμετάσχει με επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 έως 14 ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης και τη σχετική με αυτό γραπτή εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 ή εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 15 και

(ε) έχει καταβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος Πιστοποίησης που ανέρχεται στο ποσό των εκατό ευρώ (€ 100).

2. Το Πιστοποιητικό που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ισχύ πέντε (5) ετών από την έκδοσή του.

3. Η ισχύς Πιστοποιητικού που έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανανεώνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 20, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανεξάρτητα αν το πιστοποιημένο πρόσωπο, που αιτείται την ανανέωση, απασχολείται σε Εταιρεία του άρθρου 1 κατά το χρόνο ανανέωσης. Για την ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικού χορηγείται νέο Πιστοποιητικό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίαςΆρθρο 5

Δεν χορηγείται Πιστοποιητικό,

Α) εάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα:

(Αα) έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για τα εξής αδικήματα: για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ή

(Αβ) έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή λόγω καταδίκης, ή

(Αγ) έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα των άρθρων 398 ή 406 του Ποινικού Κώδικα ή της νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ν. 4443/2016 και προϊσχύσαντες ν.3340/2005, ν. 1969/1991 άρθρο 71 παρ. 1, ν. 1806/88 άρθρο 33, ν. 3632/1928 άρθρο 34, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης του αδικήματος) και της νομοθεσίας για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την πρόληψη νομιμοποίησης παράνομων εσόδων (ν. 3691/2008, και προϊσχύσας ν. 2331/1995, ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος), ή

(Αδ) έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύμφωνα με τον ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄26΄/2007).

Οι υπό στοιχ. Αα) και Αγ) περιπτώσεις συνιστούν ισόβιο κώλυμα.

Β) στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχει επιβληθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη χρηματικό πρόστιμο μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) και μικρότερο των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€70.000), ποσό που υπολογίζεται ανά περίπτωση και όχι σωρευτικά, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή, για παράβαση:

(Βα) των Κανονισμών και Κωδίκων Δεοντολογίας που αφορούν στον χρηματοοικονομικό τομέα, και ιδίως - εφαρμοζομένων ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της παράβασης - της Υπουργικής Απόφασης 2263/Β.500/24-4-97 «Κώδικας δεοντολογίας επιχειρήσεων παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)» (ΦΕΚ Β’ 340), της Υπουργικής Απόφασης 15/1998 (ΦΕΚ Β’ 1257), και της Απόφασης 2/132/19.5.1998 «Κώδικας Δεοντολογίας Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (AΕΔAΚ) και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕX)» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 615), και όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, και ειδικότερα της 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες Συμπεριφοράς ΑΕΠΕΥ» (ΦΕΚ Β’ 2136), της 1/462/7.2.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ» (ΦΕΚ Β’ 297), της απόφασης 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ Β’ 12/10.1.2013) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 3/791/12.7.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 2758/8.8.2017), της 3/460/10.1.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανονισμός Αναδοχών (ΦΕΚ Β’/ 97) και της Απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 1487), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 1/319/9.2.2004 (ΦΕΚ Β’ 1884/20.12.2004), 3/348/19.7.2005 (ΦΕΚ Β’ 1.8.2005), 7/372/15.2.2006 (ΦΕΚ Β’ 247/27.2.2006), 7/448/11.10.2007 (ΦΕΚ Β’ 2092/29.11.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ( και ισχύει,

(Ββ) των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ν.4443/2016, καθώς και των προϊσχυσάντων ν.3340/2005, ν.1969/1991 άρθρο 72, και του ΠΔ 53/1992, ανάλογα με το χρόνο τέλεσης της παράβασης,

(Βγ) των διατάξεων του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, και του προϊσχύσαντος ν. 2331/1995 ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της παράβασης,

(Βδ) της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του ν.4514/2018 και της προϊσχυσάσης παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3606/2007 και παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2396/1996 ανάλογα με τον χρόνο τέλεσης της παράβασης,

(Βε) των διατάξεων του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 231/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία.

Εάν στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχει επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο ίσο ή μεγαλύτερο των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€70.000) ανά περίπτωση και όχι σωρευτικά, για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που απορρίπτει την προσφυγή, για παράβαση των διατάξεων Βα έως Βε αυτό συνιστά ισόβιο κώλυμα.Άρθρο 6

Οι αρνητικές προϋποθέσεις του άρθρου 5 καλύπτουν και τις περιπτώσεις εκείνες, που η αναφερόμενη ή αντίστοιχη παράβαση έχει λάβει χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις, στις οποίες αρμόδια αρχή ή αρμόδιο όργανο άλλης χώρας έχει αρνηθεί να παράσχει ή έχει ανακαλέσει αντίστοιχο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από ενδιαφερόμενα πρόσωπα για λόγους που συνδέονται με την εν γένει προσωπική αξιοπιστία του ενδιαφερομένου.Άρθρο 7

1. Προς εξέταση της συνδρομής των κωλυμάτων χορήγησης Πιστοποιητικού των άρθρων 5 και 6, η Εταιρεία υποβάλλει βεβαίωση υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ότι διεξήχθη από αυτήν έλεγχος των ελαχίστων προϋποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας των υποψηφίων προς Πιστοποίηση προσώπων, τα οποία απασχολεί ή με τα οποία συνεργάζεται και έλαβε προς τον σκοπό αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και υπεύθυνη δήλωση του κάθε υποψηφίου με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής περί μη ασκήσεως πειθαρχικής δίωξης καθώς και περί μη επιβολής κυρώσεων για οποιαδήποτε διοικητική παράβαση της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 5 ή αντίστοιχης διάταξης εκτός της ελληνικής επικράτειας σε βάρος αυτών των προσώπων.

Τα εν λόγω έγγραφα τηρούνται στο ονομαστικό αρχείο πιστοποιημένων προσώπων της Εταιρείας και τίθενται αμελλητί στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον ζητηθούν.

2. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που απασχολούνται ή συνεργάζονται με Εταιρείες, ως προς τα οποία δεν υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 από τις Εταιρείες, ή φυσικών προσώπων που δεν απασχολούνται ή συνεργάζονται με Εταιρείες, προς εξέταση της συνδρομής των κωλυμάτων του άρθρου 5, υποβάλλονται ατομικά από τα φυσικά πρόσωπα αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής περί μη ασκήσεως πειθαρχικής δίωξης και μη επιβολής κυρώσεων για οποιαδήποτε διοικητική παράβαση της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 5 ή αντίστοιχης διάταξης εκτός της ελληνικής επικράτειας σε βάρος αυτών των προσώπων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις και το Σεμινάριο ΠιστοποίησηςΆρθρο 8

Οι τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα) για τη συμμετοχή των υποψήφιων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11-14, κατά περίπτωση, είναι οι εξής:

1. Για τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (ε), (στ1) και (στ2) του άρθρου 3, οι υποψήφιοι κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου.

2. Για τα Πιστοποιητικά (β1) και (β), οι υποψήφιοι κατέχουν:

(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άλλο εκπαιδευτικό τίτλο ισοδύναμου μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, και

(β) αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής:

(βα) έξι (6) τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, ή εναλλακτικά

(ββ) έξι (6) τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι σε εταιρεία του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ή σε πιστωτικό ίδρυμα, μετά από την απόκτηση του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε.

Εναλλακτικά των προϋποθέσεων (α) και (β) παραπάνω, οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στις Εξετάσεις εφόσον διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία επτά (7) τουλάχιστον ετών σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

3. Για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ) οι υποψήφιοι κατέχουν:

(α) Πτυχίο οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άλλο εκπαιδευτικό τίτλο ισοδύναμου μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης, και

(β) αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως εξής:

(βα) δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών, ή

(ββ) δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι σε εταιρεία του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ή σε πιστωτικό ίδρυμα, μετά από την απόκτηση του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε, ή

(βγ) έξι (6) τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης, ή

(βδ) έξι (6) τουλάχιστον μήνες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή τον αντίστοιχο συνολικά χρόνο σε καθεστώς μερικής απασχόλησης ως ασκούμενοι σε εταιρεία του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ή σε πιστωτικό ίδρυμα, μετά από την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών οικονομικής ή χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης.Άρθρο 9

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης (α1) ή (ε) ή (στ1) ή (στ2) του άρθρου 16 επιτρέπεται εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο διαθέτει Απολυτήριο Λυκείου και προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στην υπηρεσία της «Λήψης Διαβίβασης και Εκτέλεσης Εντολών σε Κινητές Αξίες» ή, αντίστοιχα, στην υπηρεσία «Διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων» ή στην υπηρεσία της «Εκκαθάρισης συναλλαγών επί κινητών αξιών» ή στην υπηρεσία της «Εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.Άρθρο 10

1. Προς επιβεβαίωση των τυπικών προσόντων, η Εταιρεία υποβάλλει βεβαίωση υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι διεξήχθη από αυτή έλεγχος των τυπικών προσόντων των υποψηφίων προς πιστοποίηση προσώπων, τα οποία απασχολεί ή με τα οποία συνεργάζεται και τηρεί προς το σκοπό αυτό:

(α) αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή βεβαίωση συνεργασίας, υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο και το χρονικό διάστημα απασχόλησης ή συνεργασίας του υποψηφίου και αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη,

(β) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το αντίστοιχο ως άνω χρονικό διάστημα από την οποία προκύπτει η σχέση απασχόλησης του υποψήφιου με την εταιρεία που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας ή ο κλάδος απασχόλησης του υποψήφιου σε περίπτωση συνεργασίας,

(γ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, και

(δ) επικυρωμένο αντίγραφο για κάθε τίτλο σπουδών.

Τα εν λόγω έγγραφα τηρούνται στο ονομαστικό αρχείο πιστοποιημένων προσώπων της Εταιρείας και τίθενται αμελλητί στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον ζητηθούν.

2. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που απασχολούνται ή συνεργάζονται με Εταιρείες, ως προς τα οποία δεν υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 από την Εταιρεία, προς επιβεβαίωση των τυπικών προσόντων, υποβάλλονται ατομικά από τα φυσικά πρόσωπα όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.

3. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων που δεν απασχολούνται ή συνεργάζονται με Εταιρείες, προς επιβεβαίωση των τυπικών προσόντων, υποβάλλεται ατομικά από τα φυσικά πρόσωπα όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.

4. Η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προέρχεται από πραγματική απασχόληση ή συνεργασία με τις Εταιρείες του άρθρου 1 ή με πιστωτικό ίδρυμα του ν. 4261/2014 ή με άλλη εταιρεία του χρηματοπιστωτικού τομέα ή από απασχόληση με αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 4 (2) και (3) του ν. 4514/2018 στο Δημόσιο ή σε φορέα του ευρύτερου Δημοσίου τομέα ή σε ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

5 Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5, 6, 8 και 9, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να προβαίνει στις εξής ενέργειες:

(α) ζητεί από την Εταιρεία και το εκάστοτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκρινίσεις,

(β) ζητεί συστατικές επιστολές, και

(γ) επικοινωνεί και ζητεί πληροφορίες από αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Εξετάσεις και Σεμινάριο ΠιστοποίησηςΆρθρο 11

1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης (α1), (α2), (β1), (β), (γ), (δ), (ε), (στ1) και (στ2) διενεργούνται συντονισμένα τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της διενεργεί εξετάσεις ή αναθέτει, βάσει κοινής απόφασης με την Τράπεζα της Ελλάδος, τη διενέργεια των εξετάσεων στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ και σε συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες ή σε Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή σε άλλο ανεξάρτητο – μη συνδεδεμένο με Εταιρεία υποκείμενη στις υποχρεώσεις του άρθρου 93 του ν. 4514/2018 – φορέα αντίστοιχης επάρκειας εφόσον παρέχονται τα εχέγγυα για την ομαλή διεξαγωγή των Εξετάσεων Πιστοποίησης. Προς κρίση της επάρκειας ενδιαφερόμενου για τη διοργάνωση Εξετάσεων Πιστοποίησης φορέα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την υλικοτεχνική υποδομή του και τις εσωτερικές διαδικασίες του που σχετίζονται με τη διοργάνωση εξετάσεων.

3. Φορείς στους οποίους έχει ήδη ανατεθεί η διεξαγωγή Εξετάσεων Πιστοποίησης απαιτείται να υποβάλουν νέο φάκελο αξιολόγησης για τη διενέργεια των εξετάσεων, εφόσον έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον αρχικώς υποβληθέντα φάκελο.Άρθρο 12

1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης περιλαμβάνουν δύο διακριτά τμήματα. Το πρώτο τμήμα φέρει τον τίτλο «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και καλύπτει εξεταστέα ύλη που αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Το δεύτερο τμήμα φέρει τον τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» και καλύπτει εξεταστέα ύλη που περιλαμβάνει ειδικά θέματα σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας, για την οποία χορηγείται το Πιστοποιητικό.

2. Το τμήμα «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και το τμήμα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτελούν αντικείμενο αυτοτελούς εξέτασης.

3. Το τμήμα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτελείται από επιμέρους ενότητες που εξετάζονται αυτοτελώς και αντιστοιχούν σε κάθε Πιστοποιητικό, ως εξής:

- για το Πιστοποιητικό (α1) : ειδικά θέματα (α1),

- για το Πιστοποιητικό (α2): ειδικά θέματα (α1) και ειδικά θέματα (α2),

- για το Πιστοποιητικό (β1): ειδικά θέματα (α1) και ειδικά θέματα (β1),

- για το Πιστοποιητικό (β): ειδικά θέματα (α1), ειδικά θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1) και ειδικά θέματα (β),

- για το Πιστοποιητικό (γ): ειδικά θέματα (α1), ειδικά θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1), ειδικά θέματα (β) και ειδικά θέματα (γ),

- για το Πιστοποιητικό (δ): ειδικά θέματα (α1), ειδικά θέματα (α2), ειδικά θέματα (β1) ειδικά θέματα (β), ειδικά θέματα (γ) και ειδικά θέματα (δ),

- για το Πιστοποιητικό (ε): ειδικά θέματα (ε).

- για το Πιστοποιητικό (στ1): ειδικά θέματα (στ1).

- για το Πιστοποιητικό (στ2): ειδικά θέματα (στ2).

4. Για την απόκτηση Πιστοποιητικού, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις τόσο του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» όσο και όλων των επί μέρους ενοτήτων του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς», που αντιστοιχούν στο προς απόκτηση Πιστοποιητικό και καθορίζονται στην παράγραφο 3.

5. Σε περίπτωση επιτυχίας μόνο στο τμήμα «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» ή σε μερικές ενότητες του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς», το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα, μέσα σε διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων, να συμμετέχει στην εξέταση των υπόλοιπων ενοτήτων που απαιτούνται για την απόκτηση του συγκεκριμένου Πιστοποιητικού. Μετά την παρέλευση των δύο ετών, απαιτείται η εκ νέου συμμετοχή στην εξέταση τόσο του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» όσο και σε όλες τις ενότητες του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» που αντιστοιχούν στο προς απόκτηση Πιστοποιητικό.Άρθρο 13

1. Η εξεταστέα ύλη για το τμήμα με τίτλο «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

(α) θέματα λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, των αγορών, και των εποπτευόμενων εταιρειών,

(β) θέματα διαφάνειας και προστασίας επενδυτών, σύγκρουσης συμφερόντων, και συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,

(γ) θέματα προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και

(δ) θέματα εισαγωγής και διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων και πληροφόρησης επενδυτών.

2. Η εξεταστέα ύλη του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το Πιστοποιητικό.

3. Η εξεταστέα ύλη του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αφορά σε θέματα χρηματοοικονομικής επιστήμης που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 1 του άρθρου 2. Ειδικά για την ενότητα «Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες», η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει και θέματα διάθεσης μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

4. Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 93 του ν. 4514/2018.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναρτά στην ιστοσελίδα της παραδείγματα ερωτήσεων τα οποία επιμελείται η Επιτροπή Εξετάσεων.Άρθρο 14

1. Η διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13 και 16 εποπτεύεται από την τριμελή Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 93 του ν. 4514/2018, που αποτελείται από πρόσωπα με διδακτική εμπειρία στη χρηματοοικονομική επιστήμη και στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος και περιλαμβάνουν ένα μέλος που προτείνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ένα μέλος που προτείνεται από τη Τράπεζα της Ελλάδος και έναν καθηγητή ΑΕΙ με ειδίκευση στη χρηματοοικονομική επιστήμη, ως Πρόεδρο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων είναι διετής. Τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε εκπαιδευτική ή άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με το περιεχόμενο ή τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης.

2. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι γραπτές και έχουν τη μορφή ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις (multiple choice). Ο τρόπος διεξαγωγής των Εξετάσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή των Εξετάσεων και στην αξιολόγηση των συμμετεχόντων σε αυτές, καθορίζονται από την Επιτροπή Εξετάσεων κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των Εξετάσεων καθορίζονται είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Εξετάσεων διαμορφώνει και διατυπώνει τα θέματα των εξετάσεων διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητά τους και επιλαμβάνεται τυχόν διευκρινίσεων επί των θεμάτων καθώς και της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων. Μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων σε αυτές, η Επιτροπή Εξετάσεων ετοιμάζει και υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τυχόν ανακοινώσεις της Επιτροπής Εξετάσεων που αφορούν στη διενέργεια των εξετάσεων καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.Άρθρο 15

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί Πιστοποιητικό σε κατόχους ισοδύναμων Πιστοποιητικών, τα οποία έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από αρμόδιες εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς, που είναι μέλη της IOSCO, εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν επιτυχώς στην εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» και πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β. Το προς αναγνώριση Πιστοποιητικό υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε επίσημη μετάφραση.Άρθρο 16

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της διενεργεί απευθείας ή αναθέτει βάσει κοινής απόφασης με την Τράπεζα της Ελλάδος, τη διενέργεια Σεμιναρίου Πιστοποίησης (α1), (ε), (στ1) και (στ2), τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ και σε συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες, ή σε Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή σε άλλο ανεξάρτητο – μη συνδεδεμένο με Εταιρεία υποκείμενη στις υποχρεώσεις του άρθρου 93 του ν. 4514/2018 – φορέα αντίστοιχης επάρκειας εφόσον παρέχονται τα εχέγγυα για την ομαλή διεξαγωγή του Σεμιναρίου Πιστοποίησης. Προς κρίση της επάρκειας ενδιαφερόμενου για τη διενέργεια Σεμιναρίου Πιστοποίησης φορέα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την υλικοτεχνική υποδομή του, την κατάρτιση και εμπειρία των εισηγητών/εκπαιδευτών του και τις εσωτερικές διαδικασίες του που σχετίζονται με τη διοργάνωση σεμιναρίων και εξετάσεων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για τη διοργάνωση Σεμιναρίου Πιστοποίησης φορείς υποβάλλουν έγκαιρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος φάκελο προς αξιολόγηση.

3. Με κάθε φάκελο Σεμιναρίου Πιστοποίησης που υποβάλλεται προς αξιολόγηση καταβάλλεται τέλος αξιολόγησης που ανέρχεται συνολικά σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000) εξ ημισείας καταβλητέα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Ο υποβαλλόμενος προς αξιολόγηση φάκελος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

(α) περιγραφή του περιεχομένου/ύλης του Σεμιναρίου Πιστοποίησης και τυχόν διαθέσιμο υλικό που θα δίνεται στους συμμετέχοντες,

(β) βιογραφικό σημείωμα των εκπαιδευτών/εισηγητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο,

(γ) ώρες διάρκειας του σεμιναρίου,

(δ) περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών που παρέχουν τα εχέγγυα της καλής διεξαγωγής του σεμιναρίου και διοργάνωσης των σχετικών εξετάσεων.

5. Η αξιολόγηση της επάρκειας των φορέων που δεν αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 1 και του Σεμιναρίου Πιστοποίησης διεξάγεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην αξιολόγηση Σεμιναρίου Πιστοποίησης δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διεξαγωγή τους. Πρόσωπα που συνδέονται με το φορέα που υποβάλλει φάκελο δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου φακέλου.

6. Τυχόν σημαντικές αλλαγές ή προσθήκες για την κάλυψη ύλης και άλλων Πιστοποιητικών σε φάκελο της παραγράφου 2 που έχει υποβάλει φορέας στον οποίο ανατέθηκε η διεξαγωγή Σεμιναρίου υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος προς έγκριση. Για την αξιολόγηση των εν λόγω σημαντικών αλλαγών καταβάλλεται τέλος χιλιών ευρώ (€ 1000), εισπραττόμενο εξ ημισείας από τις εν λόγω εποπτικές αρχές.

7. Φορείς στους οποίους έχει ήδη ανατεθεί η διεξαγωγή Σεμιναρίου Πιστοποίησης, περιλαμβανομένων των σχετικών εξετάσεων, απαιτείται να υποβάλουν νέο φάκελο αξιολόγησης για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Σεμιναρίου, εφόσον έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον αρχικώς υποβληθέντα φάκελο.

8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρούν το δικαίωμα της παρακολούθησης της διεξαγωγής οποιουδήποτε σεμιναρίου, οι δε φορείς διενέργειας σεμιναρίων διευκολύνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή και την Τράπεζα της Ελλάδος προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να διακριβώνεται η τήρηση των προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί.

9. Οι φορείς διενέργειας Σεμιναρίων Πιστοποίησης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, και διατηρούν μέχρι την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου, πληροφορίες για το σεμινάριο, όπως έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή Σεμιναρίων Πιστοποίησης αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Σεμινάριο Πιστοποίησης καλύπτει:

(α) τα θέματα του Τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, και

(β) τα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη της ενότητας που αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1), (ε), (στ1) ή (στ2) αντίστοιχα.

10. Με τη λήξη του Σεμιναρίου Πιστοποίησης, οι συμμετέχοντες υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση που καλύπτει το περιεχόμενο του Σεμιναρίου. Η διεξαγωγή της εξέτασης διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ασκούμενο προσωπικόΆρθρο 17

1. Οι Εταιρείες έχουν τη δυνατότητα, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, να απασχολούν για την παροχή των υπηρεσιών (α) και (δ) έως (ζ) της εν λόγω παραγράφου, ενήλικα πρόσωπα, τα οποία δεν διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό αλλά ενεργούν ως ασκούμενοι υπό την εποπτεία και ευθύνη προσώπων που απασχολούν οι Εταιρείες και τα οποία διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό.

2. Ο αριθμός των ασκούμενων προσώπων που απασχολεί κάθε Εταιρεία δεν υπερβαίνει το τετραπλάσιο του συνολικού αριθμού των πιστοποιημένων προσώπων που απασχολεί η Εταιρεία, ανά ειδικότητα πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και ανά υπηρεσιακή μονάδα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση προς τα άνω. Το κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί η Εταιρεία δεν εποπτεύει περισσότερα από τέσσερα (4) ασκούμενα πρόσωπα.

3. Ειδικά για την παροχή της υπηρεσίας «Λήψη,διαβίβαση και εκτέλεση εντολών σε κινητές αξίες», το κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολείται στην παροχή της εν λόγω υπηρεσίας μπορεί να εποπτεύει μέχρι οκτώ (8) ασκούμενα πρόσωπα.

4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τη δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, να προσδιορίζει διαφορετική αναλογία ασκούμενων προς πιστοποιημένα πρόσωπα Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Εταιρείας, την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος εκπαίδευσης του προσωπικού της και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.Άρθρο 18

1. Οι Εταιρείες διασφαλίζουν ότι τα ασκούμενα πρόσωπα:

(α) πληρούν τα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας, όπως προβλέπονται στο άρθρα 5 και 6 της παρούσας Απόφασης,

(β) παρέχουν την εκάστοτε επενδυτική υπηρεσία υπό τον έλεγχο και εποπτεία πιστοποιημένου ως προς την εν λόγω υπηρεσία προσώπου που απασχολείται στην Εταιρεία, και

(γ) αποκτούν το σχετικό Πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη απασχόλησής τους στην Εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών (α) και (δ) έως (ζ) του άρθρου 2.

2. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης (γ) της προηγούμενης παραγράφου:

(α) ως αφετηρία τίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο το ασκούμενο πρόσωπο άρχισε να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες στην Εταιρεία,

(β) προσμετράται ο χρόνος παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε διαφορετικές περιόδους απασχόλησης στην Εταιρεία,

(γ) προσμετράται ο χρόνος κατά τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε πιστωτικό ίδρυμα ή εταιρεία του ν. 4514/2018 ή του ν. 4099/2012 όπως ισχύει.

3. Οι Εταιρείες τηρούν ονομαστικά για κάθε ασκούμενο πρόσωπο αρχείο, τουλάχιστον επί πέντε (5) έτη από τη λήξη της άσκησης, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το χρόνο έναρξης άσκησης, την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να αποκτηθεί το σχετικό Πιστοποιητικό, καθώς και το όνομα του εποπτεύοντος το ασκούμενο πρόσωπο.

4. Εφόσον το ασκούμενο πρόσωπο δεν καταστεί κάτοχος Πιστοποιητικού εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 1 είτε κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 16 είτε σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 15, οι Εταιρείες διασφαλίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο παύει άμεσα να απασχολείται στην παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας μέχρις ότου αποκτήσει το σχετικό Πιστοποιητικό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Διαδικαστικά ζητήματα – Ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικού – Ανάκληση ΠιστοποιητικούΆρθρο 19

1. Για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14 ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης του άρθρου 16 ή για την απόκτηση Πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 15, υποβάλλονται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συγκεντρωτικά από τις Εταιρείες, για τα υποψήφια προς Πιστοποίηση πρόσωπα τα οποία απασχολούν ή με τα οποία συνεργάζονται, ή ατομικά από τα υποψήφια προς πιστοποίηση φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή/και συνεργάζονται με Εταιρεία, ως προς τα οποία δεν υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 από την Εταιρεία ή ατομικά από τα υποψήφια προς πιστοποίηση φυσικά πρόσωπα που δεν απασχολούνται ή συνεργάζονται με Εταιρείες: α) η σχετική αίτηση, β) το τέλος πιστοποίησης του στοιχείου (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και γ) τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 και στο άρθρο 10 δικαιολογητικά.

2. Οι Εταιρείες συνεργάζονται με τον ενδιαφερόμενο για την εξασφάλιση της ακρίβειας και πληρότητας των πληροφοριών που περιέχονται στην αίτηση. Οι Εταιρείες διαπιστώνουν τη συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων των ενδιαφερομένων προσώπων και διατηρούν την ευθύνη για το σχετικό έλεγχο και την τήρηση αρχείου με τα απαιτούμενα στοιχεία, από τα οποία καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της συνδρομής των εν λόγω προϋποθέσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 10 παρ. 1 αντίστοιχα της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιλαμβάνεται τυχόν ενστάσεων-αντιρρήσεων των υποψηφίων.

3. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές, ανεξάρτητα από το λόγο μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

4. Το κόστος συμμετοχής υποψηφίων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14 ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης του άρθρου 16 ή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης του άρθρου 20 διαμορφώνεται ελεύθερα από τους φορείς στους οποίους ανατίθεται η διενέργεια των Εξετάσεων ή του Σεμιναρίου και καταβάλλεται σε αυτούς είτε από τους υποψήφιους είτε από τις Εταιρείες στις οποίες απασχολούνται οι υποψήφιοι.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει κατάλογο με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στο Σεμινάριο Πιστοποίησης, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων ή του Σεμιναρίου.

6. Οι φορείς διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης και του Σεμιναρίου Πιστοποίησης ενημερώνουν έγκαιρα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων, διασφαλίζουν την ομαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή των εξετάσεων, την επαρκή επιτήρηση και το αδιάβλητο της διεξαγωγής τους. Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το πέρας κάθε εξέτασης, οι φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων συντάσσουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά στοιχεία για την προσέλευση και συμμετοχή υποψηφίων στις εξετάσεις, καθώς και τυχόν επισημάνσεις επί της διαδικασίας των εξετάσεων, περιλαμβανομένων προτάσεων βελτίωσής της.

7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει πίνακα επιτυχόντων με βάση τα αποτελέσματα των Εξετάσεων τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα της.

8. Στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τηρείται πίνακας πιστοποιημένων προσώπων, ο οποίος ενημερώνεται περιοδικά.Άρθρο 20

1. Η ισχύς του Πιστοποιητικού που χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανανεώνεται ανά πέντε έτη είτε μέσω επιτυχούς συμμετοχής σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης με αντικείμενο το νομοθετικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς είτε μέσω επιτυχούς συμμετοχής στην εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» των άρθρων 11 έως 14.

2. Για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης ή στις εξετάσεις στο Τμήμα «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» των άρθρων 11-14, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός της προθεσμίας που αυτή ορίζει:

(i) από τις Εταιρίες συγκεντρωτικά για τα υποψήφια προς Πιστοποίηση πρόσωπα, τα οποία απασχολούν ή με τα οποία συνεργάζονται: α) η σχετική αίτηση, β) τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δικαιολογητικά, και γ) απόδειξη καταβολής του τέλους ανανέωσης ισχύος Πιστοποιητικού, το οποίο ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (€ 30).

(ii) ατομικά από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή/και συνεργάζονται με Εταιρίες, ως προς τα οποία δεν υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (i) από την Εταιρεία, ή από τα φυσικά πρόσωπα που δεν απασχολούνται ή συνεργάζονται με Εταιρεία αλλά συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 4: α) η σχετική αίτηση, β) η υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, και γ) απόδειξη καταβολής του τέλους ανανέωσης ισχύος Πιστοποιητικού το οποίο ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (€ 30).

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει κατάλογο με τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης ή στις εξετάσεις στο Τμήμα «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» των άρθρων 11-14, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του Σεμιναρίου ή των εξετάσεων. Κατά τα λοιπά διαδικαστικά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 19.

4. Για την ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικού μέσω συμμετοχής στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης και τη σχετική ενημέρωση του πίνακα πιστοποιημένων προσώπων της παραγράφου 8 του άρθρου 19, προσκομίζεται η βεβαίωση περαίωσης του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης, που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 21.

5. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές, ανεξάρτητα του λόγου μη εμπρόθεσμης υποβολής τους.

6. Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό το οποίο έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει της παρούσας ή προγενεστέρων Αποφάσεών της, και απασχολούνται ή συνεργάζονται αποκλειστικά με την παροχή μίας των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης για τρία (3), κατ’ ελάχιστον, έτη σε Εταιρείες του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, συνεχόμενα ή αθροιστικά, εντός της τελευταίας πενταετίας, ανανεώνουν την πιστοποίηση που κατέχουν χωρίς τη συμμετοχή τους σε Σεμινάριο Επιμόρφωσης με αντικείμενο το «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» ή την επιτυχή συμμετοχή τους στην εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» των άρθρων 11 έως 14.

7. Για την ανανέωση της πιστοποίησης χωρίς την επιτυχή συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης, ή την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς» των άρθρων 11 έως 14, υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός της προθεσμίας που αυτή ορίζει:

(i) από τις Εταιρίες συγκεντρωτικά για τα υποψήφια προς Πιστοποίηση πρόσωπα, τα οποία απασχολούν ή με τα οποία συνεργάζονται ή (ii) ατομικά από τα φυσικά πρόσωπα:

α) η σχετική αίτηση, β) αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή βεβαίωση συνεργασίας υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο και το χρονικό διάστημα απασχόλησης του υποψηφίου και αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη, γ) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για το αντίστοιχο ως άνω χρονικό διάστημα από την οποία προκύπτει η σχέση απασχόλησης του υποψήφιου με την εταιρεία που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας ή ο κλάδος απασχόλησης του υποψήφιου σε περίπτωση συνεργασίας, δ) τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, παράγραφος 2 δικαιολογητικά και ε) απόδειξη καταβολής του τέλους ανανέωσης ισχύος Πιστοποιητικού το οποίο ανέρχεται στα τριάντα ευρώ (€ 30).

8. Προκειμένου για την ανανέωση ισχύος των Πιστοποιητικών (α1) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ο χρόνος από την έκδοση υπολογίζεται με βάση το πιο πρόσφατα αποκτηθέν Πιστοποιητικό.

9. Η ανανέωση Πιστοποιητικού (α1) έως (δ) συνεπάγεται την ταυτόχρονη ανανέωση του Πιστοποιητικού (ε).

10. Αναφορικά με τα Πιστοποιητικά (α2) και (β1), ειδικότερα, η ανανέωση ισχύος του ενός Πιστοποιητικού συνεπάγεται και την ανανέωση ισχύος του άλλου πιστοποιητικού για το ίδιο χρονικό διάστημα.

11. Η ισχύς πιστοποιητικού το οποίο δεν ανανεώνεται παύει στο τέλος του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται η σχετική πενταετία και το όνομα του κατόχου του Πιστοποιητικού διαγράφεται από τον πίνακα πιστοποιημένων προσώπων των άρθρων 2 και 19.Άρθρο 21

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της διενεργεί απευθείας ή αναθέτει, βάσει κοινής απόφασης με την Τράπεζα της Ελλάδος, τη διενέργεια του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης του άρθρου 20 στο Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ και σε συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες ή σε Τμήμα Χρηματοοικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ ή σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή σε άλλο ανεξάρτητο – μη συνδεδεμένο με Εταιρεία υποκείμενη στις υποχρεώσεις του άρθρου 93 του ν. 4514/2018 – φορέα αντίστοιχης επάρκειας εφόσον παρέχονται εχέγγυα για την ομαλή διεξαγωγή Σεμιναρίου Επιμόρφωσης. Προς κρίση της επάρκειας ενδιαφερόμενου για τη διενέργεια Σεμιναρίου Επιμόρφωσης φορέα, εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η υλικοτεχνική υποδομή του, η κατάρτιση και εμπειρία των εισηγητών/ εκπαιδευτών του και οι εσωτερικές διαδικασίες του που σχετίζονται με τη διοργάνωση σεμιναρίων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για τη διοργάνωση Σεμιναρίου Επιμόρφωσης φορείς υποβάλλουν έγκαιρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος φάκελο προς αξιολόγηση.

3. Με κάθε φάκελο Σεμιναρίου Επιμόρφωσης που υποβάλλεται προς αξιολόγηση καταβάλλεται τέλος αξιολόγησης που ανέρχεται συνολικά σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000) εξ ημισείας καταβλητέα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Ο υποβαλλόμενος προς αξιολόγηση φάκελος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

(α) περιγραφή του περιεχομένου/ύλης του σεμιναρίου επιμόρφωσης και τυχόν διαθέσιμο υλικό που θα δίνεται στους συμμετέχοντες,

(β) βιογραφικό σημείωμα των εκπαιδευτών/εισηγητών,

(γ) ώρες διάρκειας του σεμιναρίου,

(δ) διαδικασία αξιολόγησης της κατανόησης των συμμετεχόντων,

(ε) περιγραφή των εσωτερικών διαδικασιών που παρέχουν τα εχέγγυα της καλής διεξαγωγής του σεμιναρίου.

5. Η αξιολόγηση της επάρκειας των φορέων που δεν αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 1 και του Σεμιναρίου Επιμόρφωσης διεξάγεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην αξιολόγηση σεμιναρίων επιμόρφωσης δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη διεξαγωγή τους. Πρόσωπα που συνδέονται με το φορέα που υποβάλλει νέο φάκελο δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου φακέλου.

6. Τυχόν σημαντικές αλλαγές σε φάκελο της παραγράφου 2 που έχει υποβάλει φορέας στον οποίο ανατέθηκε η διεξαγωγή Σεμιναρίου Επιμόρφωσης υποβάλλονται προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Για την αξιολόγηση των εν λόγω σημαντικών αλλαγών καταβάλλεται τέλος πεντακοσίων ευρώ (€ 500), εισπραττόμενο εξ ημισείας από τις εν λόγω εποπτικές αρχές.

7. Φορείς στους οποίους έχει ήδη ανατεθεί η διεξαγωγή Σεμιναρίου Επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης της κατανόησης των συμμετεχόντων, απαιτείται να υποβάλουν νέο φάκελο αξιολόγησης για τη διενέργεια του συγκεκριμένου Σεμιναρίου, εφόσον έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον αρχικώς υποβληθέντα φάκελο.

8. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρούν το δικαίωμα της παρακολούθησης της διεξαγωγής οποιουδήποτε σεμιναρίου, οι δε φορείς διενέργειας σεμιναρίων διευκολύνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος προς αυτή την κατεύθυνση - προκειμένου να διακριβώνεται η τήρηση των προδιαγραφών που είχαν εγκριθεί.

9. Οι φορείς διενέργειας σεμιναρίων επιμόρφωσης αναρτούν στην ιστοσελίδα τους, και διατηρούν μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου, πληροφορίες για το σεμινάριο, όπως έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης. Πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή Σεμιναρίων Επιμόρφωσης αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

10. Το Σεμινάριο Επιμόρφωσης επικεντρώνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς κατά την τελευταία πενταετία από το έτος διοργάνωσής του. Στους συμμετέχοντες οι οποίοι παρακολουθούν επιτυχώς το σεμινάριο επιμόρφωσης χορηγείται σχετική βεβαίωση περαίωσης του σεμιναρίου.Άρθρο 22

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από κοινού με την Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει και αξιολογεί τις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 14, το Σεμινάριο Πιστοποίησης του άρθρου 16 και το Σεμινάριο Επιμόρφωσης του άρθρου 20 και, αν διαπιστώνει παράβαση νόμου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν ενστάσεως-προσφυγής, μπορεί να αποφασίζει την επανάληψή τους ολικώς ή μερικώς. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες, που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί, αντί επαναλήψεως των Εξετάσεων ή του Σεμιναρίου, να ανατίθεται στην Επιτροπή Εξετάσεων ή στους φορείς διεξαγωγής Εξετάσεων ή των Σεμιναρίων η συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. Σε περίπτωση σοβαρών παραλείψεων ή πλημμελειών, μπορούν να λαμβάνονται μέτρα που περιλαμβάνουν έως και την ακύρωση της ανάθεσης διεξαγωγής Εξετάσεων ή Σεμιναρίου.Άρθρο 23

1. Το χορηγούμενο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πιστοποιητικό αφαιρείται εάν διαπιστωθεί ότι:

(α) δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του εν λόγω Πιστοποιητικού, ιδίως δε αν συντρέχουν οι συνθήκες του άρθρου 5 ή και 6 ή

(β) η χορήγησή του βασίσθηκε σε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την Εταιρεία ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

2. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει τη δυνατότητα σωρευτικής εφαρμογής και άλλων διατάξεων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ιδίως της παραγράφου 8 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 περί υποβολής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Μεταβατικές και Τελικές διατάξειςΆρθρο 24

1. Η πιστοποίηση πωλητή αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 2 και 3 της απόφασης 2/462/7.2.2008 (ΦΕΚ Β’ 297/25.02.2008) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο πλαίσιο του στοιχ.δ) της παραγράφου 2.1 του άρθρου 10 της απόφασης 2/132/19.5.1998 «Κώδικας Δεοντολογίας Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΕΧ)», του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ΦΕΚ Β’/615/18.6.1998), παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 16.4.2018. Εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος, οι κάτοχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης ενεργούν για την απόκτηση του Πιστοποιητικού (ε) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα έχει ισχύ έως 31.12.2022.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στους κατόχους του πιστοποιητικού εκκαθαριστή αξιών ή του πιστοποιητικού εκκαθαριστή παραγώγων, τα οποία έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 11/720/16.7.2015 από το Χρηματιστήριο Αθηνών ή συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών, το Πιστοποιητικό (στ1) ή (στ2), αντίστοιχα, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της αρχικής χορήγησής του από το Χρηματιστήριο Αθηνών ή τις συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες. Η ισχύς του Πιστοποιητικού ανανεώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20.

3. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού, το οποίο έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με προγενέστερες της παρούσας Αποφάσεις και η ισχύς του οποίου έληγε στις 31.12.2017, δύνανται να το ανανεώσουν μέχρι 16.4.2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20. Το νέο Πιστοποιητικό θαι έχει ισχύ έως 31.12.2022.

4. Η από 13.4.2016 κοινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/202/15.4.2016) περί Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια των εξετάσεων παραμένει σε ισχύ.Άρθρο 25

Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την έκδοσή της.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ. 11/720/16.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 1780/19.8.2015).

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΚυβερνήσεωςΟ Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC