Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/18056/419 (28.03.2018) - «Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Βρέκου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131516791

Αθήνα, 28/3/2018

 

Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/18056/419

 

Θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες-παράταση προθεσμίας».

 

Σχετ.: Η α.π. Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

 

 

Σε απάντηση του Α.Π. 417336/23.3.2016 εγγράφου σας και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η προθεσμία που τίθεται στην Ενότητα Ε΄ της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου (31.3.2018) και η οποία αφορά στην υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο παρατείνεται μέχρι 31.8.2018 για λόγους χρηστής διοίκησης και ειδικότερα για την πληρέστερη ενημέρωση του συνόλου των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που προκύπτει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την έναρξη συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για μείωση της σύνταξης λόγω απασχόλησης δεν έχουν εφαρμογή για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης μέχρι 31.8.2018.

Μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία (31.8.2018) ο ασφαλισμένος δύναται επίσης να ανακαλέσει την αρχική αίτηση συνταξιοδότησης, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 20 του ν.4488/2018.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC