Αριθμ. Β/οικ/17654/932 (02.03.2018) - Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του» (Β’ 476/17-02-2017).

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 1089 – Β’ 27/03/2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. Β/οικ/17654/932

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του» (Β’ 476/17-02-2017).

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία των αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις»,

β) της παρ. 2 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 του ν. 711/1977 (Α’ 284) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων», όπως τελευταία προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,

γ) της παραγράφου 4δ του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 40/23.02.2007),

δ) του π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομία, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ε) του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ) της αριθμ. 4402/88/24-1-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (Β΄127),

ι) της αριθμ. 20871 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153/29-03-2017) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της Απόφασης προκειμένου η αξία του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος (ΗΑΣ) να καλύπτει το κόστος κατασκευής και λειτουργίας του συστήματος και να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

3. Την ανάγκη οι φορείς χορήγησης να διατηρούν αξιόπιστο μητρώο ανενεργών ηλεκτρονικών ετικετών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

1) Την τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με αριθμ. πρωτ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του» (Β’ 476), ως εξής:

1.1) Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

2. Η αξία του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, καθορίζεται από τον κάθε φορέα χορήγησης, με αντίτιμο που δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ευρώ και με ελάχιστο που δεν θα είναι κατώτερο του ποσού των σαράντα (40) ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων., επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Φ.Δ.Χ. ή του Τ.Λ.Δ.Χ. και καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση έκδοσης έγκυρου ΗΑΣ.

 

2) Στο τέλος του στοιχείου (στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής Φορέα Χορήγησης, ο νέος Φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα και με επίσημο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, κ.λπ.) τον προηγούμενο Φορέα ο οποίος και καθιστά εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών την αρχική ηλεκτρονική ετικέτα ανενεργή, ενημερώνοντας το αρχείο «Ανενεργές Ηλεκτρονικές Ετικέτες».

 

3) Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/17 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του» (Β’ 476).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC