Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ 1051415 ΕΞ2018 (28.03.2018) - «Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 – Λειτουργικό Στάδιο 3 (Phase 3 –FS3) του συστήματος EMCS στις 15 Φεβρουαρίου 2018».

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄

2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Κ. Κοράκης, Μ. Γυφτοπούλου

Μ.Παπαδοπούλου, Μ.Σύλλα

Τηλέφωνο : 210-6987421, 418,422,

210-4802445

Fax : 210 6987408

E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 28/03/2018

 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ 1051415 ΕΞ2018

 

Θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3 – Λειτουργικό Στάδιο 3 (Phase 3 FS3) του συστήματος EMCS στις 15 Φεβρουαρίου 2018».

 

ΣΧΕΤ. : α) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5054303 ΕΞ 2010/27-12-2010 Ε.Δ.Υ.Ο.

β) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5053775 ΕΞ 2011/23-12-2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

γ) H με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5014610 ΕΞ 2012/28-03-2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

δ) H με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5015370 ΕΞ 2012/02-04-2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

ε) Η με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Γ 5026571 ΕΞ 2012/27-06-2012 Ε.Δ.Υ.Ο.

στ) H με αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5003879 ΕΞ 2014/13-02-2014 Ε.Δ.Υ.Ο.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρων σχετικών εγκυκλίων αναφορικά με τις διάφορες φάσεις λειτουργίας του EMCS και με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της φάσης 3.3 του συστήματος EMCS (Phase 3.3) από 15-02-2018, σας γνωρίζουμε τις αλλαγές που επέρχονται με τη φάση αυτή στα μηνύματα ως ακολούθως :

Με την έναρξη της παρούσας φάσης υλοποιούνται αλλαγές στις λειτουργίες ορισμένων μηνυμάτων, ενώ σε άλλα μηνύματα τίθενται σε εφαρμογή νέες λειτουργίες. Οι υλοποιηθείσες αλλαγές αφορούν στα μηνύματα σχετικά με την κατοχή και τη διακίνηση των προϊόντων ΕΦΚ καθώς και σε μηνύματα σχετικά με την διοικητική συνεργασία και την επαλήθευση της διακίνησης. Τέλος, δίνονται οδηγίες για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων με τη Ρουμανία, η οποία προς το παρόν δεν έχει υλοποιήσει τη Φάση 3.3. του EMCS.

A. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.

1) Μέγιστη διάρκεια μεταφοράς

Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρει η Φάση 3.3 του EMCS αφορά στην μέγιστη διάρκεια μεταφοράς, η οποία πλέον διαμορφώνεται με βάση το χρησιμοποιούμενο μέσο μεταφοράς. Η διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να εκφραστεί είτε σε ημέρες, είτε σε ώρες. Στην τελευταία περίπτωση η διάρκεια της μεταφοράς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό 24.

Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές αναλόγως του μέσου μεταφοράς διαμορφώνονται ως ακολούθως:

 

Κωδικός Μέσου Μεταφοράς

Μέγιστη διάρκεια μεταφοράς

0-Άλλο

45 ημέρες

1-Θαλάσσια μεταφορά

45 ημέρες

2-Σιδηροδρομική μεταφορά

35 ημέρες

3-Οδική μεταφορά

35 ημέρες

4-Αεροπορική μεταφορά

20 ημέρες

5-Ταχυδρομική αποστολή

30 ημέρες

7-Σταθερές εγκαταστάσεις μεταφοράς

15 ημέρες

8-Εσωτερική πλωτή μεταφορά

35 ημέρες

 

Σημείωση: Η τιμή «0-Άλλο» αφορά τις περιπτώσεις που υπάρχει κατά τη διάρκεια της διακίνησης, εκφόρτωση και μεταφόρτωση των εμπορευμάτων σε άλλο μεταφορικό μέσο, ομαδοποίηση συσκευασιών-αποστολών σε πολλούς παραλήπτες της ίδιας εταιρείας, εξαγωγή ή αλλαγή προορισμού.

2) Μήνυμα ΙΕ871 (Συμπληρωματικές πληροφορίες αναφοράς παραλαβής για έλλειμμα ή πλεόνασμα)

Στο μήνυμα ΙΕ871 το πεδίο αιτιολόγησης των ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων γίνεται πλέον υποχρεωτικό, ενώ παράλληλα καταργείται η δυνατότητα αναφοράς του Τελωνείου- Αποστολής-Εισαγωγής καθώς αυτή η πληροφορία αντλείται από το μήνυμα ΙΕ801.

3) Μήνυμα ΙΕ904 (Αίτημα Κατάστασης)

Για τη διευκόλυνση των ελέγχων από τις Τελωνειακές Αρχές που δεν εμπλέκονται σε μία διακίνηση ως Κ-Μ Αποστολής/Παραλαβής (πχ. έλεγχος από Κ-Μ διέλευσης ή όταν το Τελωνείο Εξόδου είναι σε άλλο Κ-Μ από το Τελωνείο Εξαγωγής), στον μηχανισμό «Αίτηση Κατάστασης για Ιστορικότητα Κίνησης» έχει προστεθεί πλέον η δυνατότητα αποστολής αιτήματος διάθεσης των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται σε εθνικό μόνο επίπεδο (στο Κ-Μ Αποστολής ή Παραλαβής), επιλέγοντας στην οθόνη «Δημιουργία Αιτήματος Κατάστασης» το πεδίο «Αίτημα Εθνικών Μηνυμάτων».

4) Μηνύματα ΙΕ840 (Αναφορά Συμβάντος) και ΙΕ717 (Αναφορά Ελέγχου)

Με την παρούσα έκδοση επιτρέπεται πλέον η αποστολή μηνυμάτων ΙΕ840 (Αναφορά Συμβάντος) και ΙΕ717 (Αναφορά Ελέγχου) για διακινήσεις προϊόντων Ε.Φ.Κ. που έχουν τεθεί σε ανάλωση με την χρήση του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (Α.Σ.Δ.Ε.) από επιχείρηση προς επιχείρηση (Β2Β-business to business), από επιχείρηση προς πελάτη (B2C-business to customer) για πωλήσεις εξ αποστάσεως, αλλά και για οποιαδήποτε μη καταχωρημένη διακίνηση που πραγματοποιείται χωρίς τυποποιημένα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το μενού «EMCS-Παρακολούθηση» στα μηνύματα «Υποβολή Αναφοράς Συμβάντος» και «Υποβολή Αναφοράς Ελέγχου» έχει προστεθεί καρτέλα πληροφοριών «Συνοδευτικά έγγραφα» με επιλογή τύπου συνοδευτικού εγγράφου (τιμή 0:άλλο, τιμή 2:Α.Σ.Δ.Ε) και δυνατότητα επισύναψης του συνοδευτικού εγγράφου.

Σημειώνεται ότι, εφόσον κατά την υποβολή των μηνυμάτων ΙΕ 840 και ΙΕ717, για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, δεν έχει επισυναφθεί το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο, τότε καθίσταται υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων: "Μέσο Μεταφοράς", "Κωδικός Σ.Ο. "(CN code), "Ποσότητα" και "Μονάδα Μέτρησης".

Τέλος, για το μήνυμα ΙΕ840 καταργείται πλέον η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών αναφοράς συμβάντος.Β. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Κ-Μ.

1) Μήνυμα ΙΕ725 (Αυτόνομο Αποτέλεσμα Επαλήθευσης Διακίνησης)

Το μήνυμα ΙΕ725 υλοποιήθηκε για την υποβολή αυτόνομων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη αίτηση για διακινήσεις που πραγματοποιούνται με Α.Σ.Δ.Ε. από το γραφείο Συνδέσμου Ε.Φ.Κ. (ELO).

Τα Τελωνεία δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργία μέσω του EMCS, οπότε οι αυτόνομες πληροφορίες για διακινήσεις με Α.Σ.Δ.Ε θα υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο Συνδέσμου Ε.Φ.Κ. (ELO) της χώρας μας, για περαιτέρω κοινοποίηση από το ELO της χώρα μας προς ένα ή περισσότερα γραφεία Συνδέσμου Ε.Φ.Κ. άλλων Κ-Μ.

2) Μηνύματα ΙΕ868 και ΙΕ723 (Μηνύματα αιτήσεως παράτασης της προθεσμίας για απάντηση)

Με την παρούσα έκδοση δίνεται η δυνατότητα στα αιτήματα διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης της διακίνησης, για τα οποία έχει ήδη υποβληθεί μήνυμα-αίτησης παράτασης απάντησης ΙΕ868 ή ΙΕ723, να παραμείνουν στην κατάσταση "Παρατεινόμενη" και μετά την εκ νέου υποβολή των μηνυμάτων IE868 ή IE723 αντιστοίχως και πριν τη λήξη των χρονομετρητών για την υποβολή των αποτελεσμάτων.

3) Αιτιολογημένη άρνηση απάντησης σε αίτημα διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης της διακίνησης

Με την παρούσα έκδοση του EMCS προστέθηκε η δυνατότητα αιτιολογημένης άρνησης σε απάντηση για Αίτημα Διοικητικής Συνεργασίας ή/και Επαλήθευσης Διακίνησης, μέσω της Παρακολούθησης EMCS από το μενού «Ενέργειες- Υποβολή Απάντησης- Πληροφορίες Απάντησης- Κωδικός Αιτιολογημένης Άρνησης».

Η λίστα των κωδικών που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση μπορεί να λάβει τις παρακάτω τιμές:

 

Κωδικός

Περιγραφή

0

Άλλος

1

Η έρευνα ή οι πληροφορίες που ζητήθηκαν δεν είναι διαθέσιμες βάσει της νομοθεσίας ή τη διοικητική διαδικασία του ερωτώμενου Κράτους Μέλους για ιδία χρήση (π.χ. Εμπιστευτικές πληροφορίες)

2

(δεσμευμένο πεδίο)

3

Γνωστοποίηση σε αντίθεση με τη δημόσια πολιτική του κράτους - Η διάθεση της πληροφορίας θα οδηγούσε στην αποκάλυψη εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής πρακτικής, ή η γνωστοποίηση είναι αντίθετη με τη δημόσια πολιτική

4

Η δικαστική αρχή του ερωτώμενου Κράτους Μέλους αρνήθηκε να επιτρέψει τη διάθεση των πληροφοριών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της

5

Το αίτημα αφορά πληροφορίες που δεν είναι πλέον διαθέσιμες λόγω εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με το μέγιστο χρόνο διατήρησης των δεδομένων (5 χρόνια ή περισσότερο κατ' ελάχιστον)

6

Η αιτούσα αρχή δεν έχει εξαντλήσει τις συνήθεις πηγές πληροφόρησης των οποίων θα μπορούσε να έχει κάνει χρήση στην περίπτωση

7

Το πλήθος και η φύση των αιτημάτων για παροχή πληροφοριών από την αιτούμενη αρχή, εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος επιβάλλουν δυσανάλογο διοικητικό βάρος στην ερωτώμενη αρχή

8

Το αιτούν Κράτος Μέλος δεν δύναται, για νομικούς λόγους, να παρέχει παρόμοιες πληροφορίες

9

Ο αποστολέας δεν έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα σε αυτόν μέσα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διακίνηση των προϊόντων ειδικού φόρου κατανάλωσης μεταξύ των Κρατών Μελών έχει περατωθεί

10

Δεν διενεργήθηκε έλεγχος

11

Εκτός πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού 389/2012/ΕΕ (πχ Συνθήκη Νάπολης II)

 

Εφόσον έχει δοθεί "κωδικός αιτίας άρνησης", τότε οι προθεσμίες που ορίζονται για την απάντηση στα μηνύματα αιτημάτων διοικητικής συνεργασίας ή επιβεβαίωσης διακίνησης, δεν έχουν ισχύ.

4) Παροχή πληροφοριών για αποτελέσματα έρευνας

Με την υποβολή των μηνυμάτων ΙΕ867 ή ΙΕ725 (Αποτελέσματα μηνυμάτων διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης της διακίνησης) παρέχεται πλέον η δυνατότητα στο ερωτώμενο Κ-Μ να ζητήσει πληροφορίες από το Κ-Μ που υπέβαλλε το αίτημα, σχετικά με τις ενέργειες που προέβη το ερωτών Κ-Μ, με βάση τα αποτελέσματα που έδωσε, επιλέγοντας από το μενού «Ενέργειες –Υποβολή Αποτελέσματος –Αίτηση Αναπληροφόρησης- Δοθείσα ή Αιτηθείσα Αναπληροφόρηση- τιμή 1:Αίτημα αναπληροφόρησης». Το Κ-Μ που υπέβαλλε το αρχικό αίτημα οφείλει να απαντήσει παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες.

Η κατάσταση των μηνυμάτων ΙΕ867 και ΙΕ725 (Αποτελέσματα Μηνυμάτων Διοικητικής Συνεργασίας/Επαλήθευσης Διακίνησης) θα μεταβάλλεται από «Ανοικτό», «Καθυστερημένο» ή «Παρατεινόμενο» σε «Αναμονή αναπληροφόρησης» όταν τα εν λόγω μηνύματα ληφθούν από το Ερωτών Κ-Μ με την ένδειξη ότι αναμένεται αναπληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα που δόθηκαν. Όταν το Ερωτών Κ-Μ θα έχει παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες, η κατάσταση των ανωτέρω μηνυμάτων θα μεταβληθεί από «Αναμονή αναπληροφόρησης» σε «Οριστικοποιημένο».

Οι ανωτέρω αλλαγές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου το μηχανογραφικό σύστημα του EMCS να εναρμονιστεί με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 8, 15 και 16 του Κανονισμού 389/2012/ΕΕ.

5) Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης

Εισάγεται νέο πεδίο με τίτλο «Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης» για τα αιτήματα Διοικητικής Συνεργασίας και Επαλήθευσης της Διακίνησης, προκειμένου για την ομαδοποίηση και συνολική διαχείριση πλήθους αιτημάτων για το ίδιο θέμα από το Κ-Μ αποδέκτη ή αποστολέα των αιτημάτων.

Ο Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης αποτελεί ελεύθερο πεδίο, συμπληρώνεται από τα αρμόδια Τελωνεία, στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται χρήσιμο, και μπορεί να λάβει μέχρι 99 αλφαριθμητικά ψηφία (αφορά στα μηνύματα ΙΕ721, ΙΕ722, ΙΕ723, ΙΕ724, ΙΕ725, ΙΕ820, ΙΕ867, ΙΕ868, ΙΕ869). Επίσης το πεδίο «Εθνικός Κωδικός Αναγνώρισης» προστίθεται και στο μήνυμα ΙΕ820 (Αποτελέσματα Αιτήματος Διάθεσης Ιστορικού).

Ως δομή του αριθμού ορίζεται η ακόλουθη: τα δύο πρώτα ψηφία θα αφορούν στο έτος που υποβλήθηκε το αίτημα, τα δύο επόμενα ψηφία θα αφορούν στο διεθνή κωδικό της χώρας που υπέβαλλε το αίτημα, τα τέσσερα επόμενα ψηφία θα αφορούν στο τελωνείο που δέχθηκε το αίτημα και τα τελευταία πέντε ψηφία θα αφορούν στον αύξοντα αριθμό της υπόθεσης (για παράδειγμα 18FR120200008).

Γ. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώθηκε ότι η Ρουμανία δεν θα θέσει προς το παρόν σε παραγωγική λειτουργία τη Φάση 3.3 του EMCS. Προκειμένου να περιοριστούν οι λειτουργικοί κίνδυνοι από αυτό το γεγονός, η Επιτροπή ανέπτυξε έναν μετατροπέα μηνυμάτων από τη Φάση 3.2 στη Φάση 3.3 ειδικά για την ανταλλαγή μηνυμάτων με τη Ρουμανία. Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρεις αλλαγές στα μηνύματα της Φάσης 3.3 τις οποίες δεν υποστηρίζει ο μετατροπέας των μηνυμάτων, για τις οποίες δίνονται οι ακόλουθες συστάσεις:

1. Η υλοποίηση της περιγραφόμενης στην ενότητα Β.2 αλλαγής σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων ΙΕ868 και ΙΕ723 για αίτημα παράτασης για απάντηση σε αίτημα διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης της διακίνησης όταν η κατάσταση του αιτήματος είναι ήδη «Παρατεινόμενη», δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί στην παρούσα Φάση.

2. Επιπλέον, για τα μηνύματα IE717, IE820 και IE867 δεν είναι δυνατή η χρήση των νέων κωδικολιστών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με τη Φάση 3.3. Ως εκ τούτου, προτείνεται η χρήση της επιλογής «0-Άλλο» στα πεδία «Ευρήματα στον Προορισμό» και «Αποτέλεσμα Ελέγχου» των εν λόγω μηνυμάτων. Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση των παλαιών επιλογών των κωδικολιστών, όπως γινόταν με τη Φάση 3.2.

3. Όσον αφορά στα μηνύματα επαλήθευσης της διακίνησης, δεν είναι δυνατή η αποστολή Αυθόρμητων Πληροφοριών για αυτά (ΙΕ725).

Δ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών στοιχείων, ανά πεδίο, στα έντυπα που αφορούν σε αιτήματα επαλήθευσης της διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ, σας έχει κοινοποιηθεί με την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 5003879ΕΞ2014 Ε.Δ.Υ.Ο. Στην περίπτωση που τα σχετικά έντυπα αποσταλούν στην Υπηρεσία μας, χωρίς να τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, αυτά θα επιστρέφονται στα αρμόδια τελωνεία ως μη έγκυρα, προκειμένου να υποβληθούν εκ νέου, ορθά συμπληρωμένα.

2) Η συμπλήρωση των κειμένων στα ελεύθερα πεδία, στις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης διακίνησης προς άλλα Κ-Μ (μηνύματα ΙΕ721, ΙΕ722) και υποβολής αποτελεσμάτων διοικητικής συνεργασίας ή επαλήθευσης διακίνησης (μηνύματα ΙΕ867, ΙΕ725), οφείλει να γίνεται στην Αγγλική γλώσσα με σκοπό την άμεση προώθηση αυτών στα Κ-Μ που αφορούν.

Με την έναρξη ισχύος, από 15/02/2018, της Φάσης 3.3. του EMCS, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ανωτέρω α) έως στ) σχετικές Ε.Δ.Υ.Ο., πλην όσων έρχονται σε αντίθεση με αυτές που δίνονται στην παρούσα εγκύκλιο. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC