Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ 1050392ΕΞ2018 (29.03.2018) - «Κοινοποίηση της αριθμ. 46/6.3.2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ-Δ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Γιάννακα

Τηλέφωνο : 210-6987772

Fax : 210-6987506

E-Mail : ipr@otenet.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 29/03/2018

 

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ 1050392ΕΞ2018

 

Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθμ. 46/6.3.2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους»

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. 46/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή αρμοδίως.

Ειδικότερα, με την εν λόγω Γνωμοδότηση το ΝΣΚ γνωμοδότησε ως εξής:

α) χρόνος έναρξης της πενταετούς παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου σχετικά με το ν.2861/1954 είναι αποκλειστικά το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε εξαγωγή. β) Η υποβολή αίτησης επιστροφής διακόπτει την πενταετή παραγραφή. Εάν δοθεί απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία στην υποβληθείσα αίτηση, η νέα πενταετής παραγραφή αρχίζει μετά την απάντηση, ενώ εάν δεν δοθεί απάντηση εντός 6 μηνών, η νέα πενταετής παραγραφή αρχίζει μετά την παρέλευση έξι μηνών. γ) Η τυχόν κατάθεση του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ» σε χρόνο μεταγενέστερο της εξαγωγής δεν διακόπτει την παραγραφή, ούτε αρχίζει νέα παραγραφή. Στο δεύτερο ερώτημα η γνωμοδότηση αποφαίνεται ότι η αίτηση περί επιστροφής μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του χρόνου της πενταετούς παραγραφής, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους που πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων συναρμόδιων υπηρεσιών.

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC