Αριθ. Πρωτ: 84395 (30.03.2018) - Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.4387/2016 για την χορήγηση παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΤΕΑΕΠ

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Πληροφορίες: Σαρακινιώτη Αικ.
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 2103357800
E-mail: t.asf-par@eteaep.gov.gr

Αθήνα, 30/3/2018

 

Αριθ. Πρωτ: 84395

 

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.4387/2016 για την χορήγηση παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

 

 

Σχετ: Η υπ αριθ. Φ.21250/οικ.7262/Δ15.1100/10-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΣ7465Θ1Ω-2Ι6)

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή ότι η Υπηρεσία μας είναι αποδέκτης ερωτημάτων, αναφορικά με την χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας, διευκρινίζονται τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85/Α/12-5-2016 δημοσιεύθηκε ο Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάζεις», όπου στο άρθρο 96 καθορίζονται οι παροχές του ΕΤΕΑ για όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ταμείου και η αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 5 του παρόντος νόμου ορίζεται ότι «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις τον άρθρου αυτού και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη

Συνεπώς, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.4387/2016 και με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του εποπτεύοντος Υπουργείου, διευκρινίζεται ότι, με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις. «από την έναρξη ισχύος του νόμου (13.5.2016) το πρώην ΕΤΕΑ και από 1.1.2017 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό, και παύει να χορηγεί λοιπές παροχές πλην της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επίδομα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου-τέκνων).

Αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12.5.2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο (καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάζεις, ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξη τους υπολογίζεται με τον νέο τρόπο του άρθρου 42 του Ν.4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν.4387/2016

Ειδικότερα, όσον αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης που η έναρξη καταβολής της σύνταξης αρχίζει μετά την 1.1.2015 παύει να υπολογίζεται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων, καθότι ο υπολογισμός της σύνταξης καθορίζεται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο του άρθρου 42 του Ν.4052/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν.4387/2016.

Ενόψει όλων των ανωτέρω για την άμεση και ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες.

 

 

 

Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Ασφάλισης και Παροχών

ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

DOC