ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 2171 ΕΞ (03.04.2018) - Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π.

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αθήνα, 03/04/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 2171 ΕΞ

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π.

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ανώνυμος εταιρεία, μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο αξιών εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α. με πρώτη περίοδο εφαρμογής την χρήση 1/1-31/12/2007. Κατά την 31/12/2017 και ενώ έχει παρέλθει η 5ετής περίοδος υποχρεωτικής εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., προτίθεται να μεταβάλλει το λογιστικό πλαίσιο σύνταξης των Οικονομικών της Καταστάσεων από Δ.Π.Χ.Α. σε Ε.Λ.Π.

Ερωτάται, εάν κατά την ημερομηνία μετάβασης 1/1/2016 από Δ.Π.Χ.Α. σε Ε.Λ.Π. έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 37 Ν.4308/2014 και πιο συγκεκριμένα εάν τυχόν προσαρμογές δύνανται να επιβαρύνουν απευθείας τα αποτελέσματα εις νέον της 1/1/2016;ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το άρθρο 37 «Πρώτη Εφαρμογή» του Ν.4308/2014 εφαρμόζεται κατά την έναρξη οποιασδήποτε λογιστικής περιόδου αποφασισθεί η μετάβαση, από το Λογιστικό Πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α στο Λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014), υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται οι περιορισμοί που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 του Ν.4308/2014 (πενταετία).

Οι διαφορές που προκύπτουν από την προσαρμογή, καταχωρίζονται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον».

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή

Δημήτριος Κακούρας

Χαράλαμπος Συρούνης

Νικόλαος Σγουρινάκη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Χαράλαμπος Ξένος

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

DOC