Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Δ 0011158 ΕΞ 2018 (02.07.2018) - Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/ τ. Β΄ /12-06-2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 & Πειραιώς

Ταχ. Κώδικας: 10437 Αθήνα

Πληροφορίες Α. Καλοπούλου

Τηλέφωνο : 210 5235643, 5233829

Τηλεομοιοτυπία: 210 5234003

Αθήνα, 2/7/2018

 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Δ 0011158 ΕΞ 2018

 

Θέμα: Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/ τ. Β΄ /12-06-2018

 

Στην αριθμ. ΠΟΛ.1113/12-06-2018 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2192/ τ. Β΄ /12-06-2018 στις σελίδες από 23434 έως 23598, στην τέταρτη στήλη του Πίνακα τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.), διορθώνεται :

το εσφαλμένο : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

στο ορθό : «ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ».

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΤΟΚΑΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ Α΄

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC