Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1140864 ΕΞ 2018 (21.09.2018) - «Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 30/003/000/3231/09-08-2018 ΑΥΟ «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16

Ταχ. Κώδικας : 11521- Αθήνα

Πληροφορίες : Στ. Σάμιος, Αρ. Αλίβερτη

Τηλέφωνο : 2106479221, 223

Fax : 210 6468272

E-Mail : alcohol_food@gcsl.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα

Πληροφορίες : Μ. Ανδρούτσου

Τηλέφωνο : 2106987413

Fax : 210 6987408,424

E-Mail : finexcis@2001.syzefxis.gov.gr

Url: www.aade.gr

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018

 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1140864 ΕΞ 2018

 

 

Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 30/003/000/3231/09-08-2018 ΑΥΟ «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

 

Α. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αναφερόμενη στο θέμα Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄3457 και ισχύει από τη δημοσίευσή της (20-08-2018).

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των σχετικών διατάξεων (άρθρο 16 παρ. 1) του π.δ. 965/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του β.δ. της 28.9.1922 «περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου Νόμων» (Α΄243), όπως τροποποιήθηκε με τη σχετική διάταξη (άρθρο 17 παρ.1) του ν.4474/2017 (Α’ 80), καθορίζονται οι τηρητέοι όροι, οι προϋποθέσεις, ως και οι διαδικασίες ελέγχου προκειμένου για τη συστέγαση και συλλειτουργία των ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Β. Ειδικότερα και αναφορικά με τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης Απόφασης, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 αυτής, η κατά τα ανωτέρω συστέγαση και συλλειτουργία αφορά αποκλειστικά και μόνον μονάδες που ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτουμένης προς τούτο, για μεν τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού ΣΟ 22.06 της ειδικής αδείας που χορηγείται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/2030/18-05-2018 (Β’ 2161), για δε τη συστέγαση και συλλειτουργία με μονάδες που παράγουν και εμφιαλώνουν ελεύθερα αλκοόλης ποτά/ή και εμφιαλώνουν νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ειδικής έγκρισης που χορηγείται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου 2.

Για τις χορηγούμενες, κατά τα ανωτέρω, ειδική άδεια παραγωγής ποτών από ζύμωση και ειδική έγκριση χρησιμοποιούνται τα οικεία υποδείγματα που περιλαμβάνονται, αντιστοίχως, στο Παράρτημα της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1108111ΕΞ2018/11-07-2018 Εγκυκλίου μας με την οποία κοινοποιήθηκε η προαναφερθείσα ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/2030/18-05-2018, ως και στο Παράρτημα της παρούσας.

2. Στο άρθρο 3 αυτής, καθορίζονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις αναφορικά με τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των συστεγαζόμενων και συλλειτουργουσών μονάδων , οι οποίοι θα πρέπει να είναι οι κατάλληλοι ώστε να διατηρείται η αυτονομία της κάθε παραγωγικής δραστηριότητας - η οποία αφορά στην παραγωγή των οικείων προϊόντων (ζύθος & προϊόντα ζύθου, ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, ποτά ελεύθερα αλκοόλης, νερό ανθρώπινης κατανάλωσης) - με εξαίρεση την περίπτωση της εμφιάλωσης, η οποία μπορεί να πραγματοποιείται σε κοινή γραμμή, αποκλειστικά υπό τον όρο ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και όροι της ειδικής, κατά περίπτωση προϊόντος, νομοθεσίας και διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός της γραμμής μέσω κατάλληλου προγράμματος που υποβάλλεται στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία Ελέγχου από τον ενδιαφερόμενο επιτηδευματία.

Ακόμη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του εν λόγω άρθρου 3, παρέχεται η δυνατότητα συναποθήκευσης των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών, ως και των προσυσκευασμένων τελικών προς διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων, εκ των οποίων τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. αποθηκεύονται σε ιδιαίτερους αποθηκευτικούς χώρους.

3. Στο άρθρο 4 αυτής, ορίζεται, κατά τρόπο ρητό και σαφή, ότι προκειμένου για τον έλεγχο της εισαγωγής και κατεργασίας των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών καθώς και της παραγωγής των οικείων προϊόντων, ως και για τα παραγόμενα και διατιθέμενα στην κατανάλωση προϊόντα (κατηγορίες, επιτρεπόμενες και μη πρακτικές, επεξεργασίες, περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση, όροι διάθεσης, διατυπώσεις για τη διακίνηση κλπ) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της ειδικής, κατά περίπτωση προϊόντος, ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Έτσι, προκειμένου ειδικότερα για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού ΣΟ 22.06, οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 4 της εν λόγω ΑΥΟ παραπέμπουν ευθέως και αμέσως στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί φορολογίας του ζύθου και στις σχετικές διατάξεις της προαναφερθείσας ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/2030/18-05-2018.

4. Στα άρθρα 5 και 6 αυτής, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ζυθοποιών που, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης ΑΥΟ, παράγουν και εμφιαλώνουν ποτά από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 ή/και ποτά ελεύθερα αλκοόλης ή/και εμφιαλώνουν νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, καθώς και οι διαδικασίες, ο σκοπός και το εύρος του ασκουμένου ελέγχου ως και οι προς τούτο αρμόδιες αρχές.

5. Στο άρθρο 7 αυτής, καθορίζονται τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα αναφορικά με το ζήτημα της ογκομέτρησης των δεξαμενών που προορίζονται για την τοποθέτηση των παραγόμενων προϊόντων στις συστεγαζόμενες και συλλειτουργούσες οικείες μονάδες, ως και σχετικά με τη χορήγηση της προβλεπόμενης (άρθρο 2) ειδικής έγκρισης προκειμένου για την συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής και εμφιάλωσης ποτών ελεύθερων αλκοόλης ή/και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Έτσι, σύμφωνα το εν λόγω άρθρο παρέχεται στους νομίμους λειτουργούντες ζυθοποιούς, προκειμένου για την ογκομέτρηση των οικείων δεξαμενών η προβλεπόμενη, στις σχετικές διατάξεις [άρθρο 9, παρ. 1 (γ)] της ΑΥΟ υπ’ αριθ. 30/003/000/1614/2018 (Β’ 1624), κοινοποιηθείσας με την υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1090857ΕΞ2018/05-06-2018 Εγκύκλιό μας, προθεσμία, ήτοι δύο έτη από την έναρξη ισχύος της εν λόγω ΑΥΟ, ενώ για την υποβολή των προβλεπόμενων, στις σχετικές διατάξεις (άρθρο 2, παρ.3) της εν λόγω κοινοποιούμενης Απόφασης, δικαιολογητικών προκειμένου για τη λήψη της σχετικής (άρθρο 3, παρ.1 αυτής) έγκρισης παρέχεται προθεσμία τριών (3) μηνών.

Γ. Τέλος, για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω κοινοποιούμενης ΑΥΟ, μπορείτε να απευθύνεστε στις Υπηρεσίες μας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC