Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (31.10.2018) - Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμός Φύλλου 4898 Β’ 01/11/2018

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α' 31), ≪Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις≫, και ιδίως το άρθρο 30, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α' 38), ≪Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις≫, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α' 98), ≪Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα≫.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α'128), ≪Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας≫, όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α' 116), ≪Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών≫.

6. Την με αριθμ. Υ80/06/11/2017 (Β' 3904) απόφαση του Πρωθυπουργού, ≪Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη≫.

7. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού ≪Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Α. Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

8. Την με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/18-06-2018 κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα ≪Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθ. πρωτ. Φ. 90380/25916/3294/31-10-2011 (Β' 2011) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με θέμα ≪Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)≫ (Β' 2315), όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 73503/28-09-2018 (Β'4374) όμοια απόφαση.

9. Την με αριθμ. 1320 απόφαση της 505ης/17-10-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

10. Την με αριθμ. Β2β/Γ.Π. 81955/25-10-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του ΕΟΠΥΥ, τα ανώτατα όρια της οποίας, όπως καθορίστηκαν με το ΜΠΔΣ, δεν μεταβάλλονται. Η προαναφερόμενη δαπάνη καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Οργανισμού, ενώ τυχόν επιβάρυνση θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, διότι αφενός μεν σε περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων της από ιδιώτες παρόχους, θα αντισταθμιστεί με την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) αφετέρου δε στους δημόσιους φορείς (νοσοκομεία ΕΣΥ) συμπεριλαμβάνεται στην απόδοση νοσηλίων που αποτελεί κλειστό ετήσιο προϋπολογισμό.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF