Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1161261 ΕΞ 2018 (06.11.2018) - Σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Καπούτσου

Τηλέφωνο : 210 – 3375312

Fax : 210 – 3375001

E-mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1161261 ΕΞ 2018

 

 

Θέμα: Σχετικά με την επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε υποκαταστήματα Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. 51233/1342/27.9.2018 έγγραφό σας

 

 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (νυν τήρηση αρχείων με το απλογραφικό ή διπλογραφικό σύστημα), υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται για τα νομικά πρόσωπα σε οκτακόσια (800) ή χίλια (1000) ευρώ, κατά περίπτωση, ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλης στην οποία ασκείται η εμπορική επιχείρηση. Τα ως άνω ποσά επιβάλλονται για τα οικονομικά έτη 2013 και επόμενα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4430/2016, ορίζεται ότι ειδικά για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως, ενώ με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4430/2016, ορίζεται ότι από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.

Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.4430/2016, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31.10.2016.

3. Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους έχουν δοθεί με το αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018/17.9.2018 έγγραφό μας.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας οι οποίοι εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους αυτονόητο είναι ότι δεν επιβαρύνονται με το τέλος αυτό και για τα υποκαταστήματα που τυχόν διατηρούν για το διάστημα αυτό. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα υποκαταστήματα των οποίων έχει επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος, ενώ οι εν λόγω Φορείς εξαιρούνται του τέλους για τα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, αιτούνται τη διαγραφή του σχετικού ποσού στην αρμόδια φορολογική αρχή.

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

KEYWORDS

DOWNLOADS

PDF DOC