Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 10 - Καταργούμενες διατάξεις

 

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4606 - Α’ 57 - 11/04/2019

 

 

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 10

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 3133/2003 (Α΄ 85) και το άρθρο 20 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24). Υφιστάμενες νομοθετικές παραπομπές στον ν. 3133/2003 θεωρείται ότι γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος. Η λειτουργία της Κ.Ε.Κ. Που συγκροτήθηκε με τις Υ42/2.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 388) και Υ105/26.11.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 704) αποφάσεις του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με τον ν. 3133/2003, συνεχίζεται και υπό την ισχύ του παρόντος.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

DOWNLOADS

DOC