Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 11 - Τροποποιήσεις του ν. 2667/1998 (Α΄ 281)

 

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4606 - Α’ 57 - 11/04/2019

 

 

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 11

Τροποποιήσεις του ν. 2667/1998 (Α΄ 281)

1. Στον ν. 2667/1998 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Από πρόσωπα οριζόμενα από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που η δράση τους καλύπτει την περιοχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 9».

β) το μόνο εδάφιο του άρθρου 9 αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από τις ακόλουθες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: τη Διεθνή Αμνηστία, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ», το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), το «Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας – Athens Pride (Άθενς Πράιντ)», την «Ομοφυλοφιλική και Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας» (ΟΛΚΕ), το COLOUR YOUTH – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας (COLOUR YOUTH)», τις «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο», «Hellenic Roma Action» (HEROMACT) και πρόσωπα οριζόμενα από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΣΔΓ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομά (ΠΟΣΕΡ), η συμμετοχή των οποίων αποφασίστηκε κατά την από 6.2.2003 συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

γ) το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή απαρτίζεται από:

α) τέσσερις (4) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους που καλύπτουν τις περιοχές της βιολογίας, της γενετικής, της ιατρικής και της βιοτεχνολογίας,

β) πέντε (5) επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, από τους οποίους δύο προέρχονται από τη νομική επιστήμη και ανά ένας από τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία και τη θεολογία. Από τους νομικούς επιστήμονες ο ένας καλύπτει το δημόσιο δίκαιο ή το δημόσιο διεθνές δίκαιο και ο άλλος το ιδιωτικό δίκαιο.

2. Για τα μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 προβλέπονται ισάριθμοι αναπληρωτές, που ορίζονται όπως και τα τακτικά μέλη. Το αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει το αντίστοιχο τακτικό σε περίπτωση που αυτό απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, καθώς και τα τακτικά μέλη της Επιτροπής και οι αναπληρωτές τους.

4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής».2. Η ισχύς των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 αρχίζει την 1.5.2019. Η ισχύς της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, ως προς τον ορισμό αναπληρωματικών μελών της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 τα αναπληρωματικά μέλη της Εθνικής Επιτροπής Βιοθικής ορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των αντίστοιχων τακτικών.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

DOWNLOADS

DOC