Ν. 4606/2019 (11.04.2019) - Άρθρο 14 - Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄116)

 

 

Νόμος υπ' αριθμ. Ν. 4606 - Α’ 57 - 11/04/2019

 

 

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.

 

 

Άρθρο 14

Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄116)

1. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.): είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση».2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018 προστίθενται υποπεριπτώσεις ηη΄ και θθ΄ ως εξής:

«ηη) μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί,

θθ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί».3.α) Στην υποπερίπτωση βα΄ της περίπτωσης β΄ του άρθρου 4 του ν. 4551/2018 διαγράφονται οι λέξεις «οικονομικής θέσης».

β) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ προστίθεται υποπερίπτωση βη΄ ως εξής:

«βη) το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου σε αντιστοιχία με το Α.ΝΗ.ΚΟ. που καταβάλλεται για την ίδια διαδρομή σε μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς».4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη χορηγείται Α.ΝΗ.ΚΟ. για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 11 ορίζονται οι δραστηριότητες αυτές».

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

DOWNLOADS

DOC