• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

1149 (2004) Έναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας και Ελλάδας Ιρλανδίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1154 (2004) Τύπος και περιεχόμενo της οριστικής δήλωσης φόρου εισοδήματος από εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, καθώς και της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1142 (2004) Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1143 (2004) Διευκρινίσεις σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1131 (2004) Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1130 (2004) Κοινοποίηση της 326/2004 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με άρση του φορολογικού απορρήτου στο στάδιο διενέργειας προανάκρισης και υποχρέωση διενέργειας ελέγχου κατόπιν παραγγελίας Εισαγγελέα ή προανακριτικού υπαλλήλου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1127 (2004) Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2004 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1128 (2004) Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1 - 11) του ν.3259/2004 και του άρθρου 56 του ν.3283/2004 που αναφέρονται στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1126 (2004) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1124 (2004) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1121 (2004) Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1114 (2004) Τροποποίηση της 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 (ΦΕΚ 328 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1115 (2004) Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων και λοιπά θέματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1118 (2004) Τροποποίηση 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1-4-2003 της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1109 (2004) Καθορισμός του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 3% επί της αξίας των εισαγομένων κεφαλαίων του άρθρου 38 του Ν. 3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1110 (2004) Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο δήλωσης - εξουσιοδότησης, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του N.3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1083023 (2004) Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων Ν. 3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1104 (2004) Καθορισμός των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της διακράτησης των Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1103 (2004) Προσωπική ευθύνη για πληρωμή φορολογικών εσόδων από πρόσωπα που ο νόμιμος τίτλος είσπραξης δεν έχει εκδοθεί στο όνομά τους (συνυπόχρεοι κλπ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1096 (2004) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ