• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

1083023 (2004) Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων Ν. 3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1104 (2004) Καθορισμός των προϋποθέσεων για τη διασφάλιση της διακράτησης των Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1103 (2004) Προσωπική ευθύνη για πληρωμή φορολογικών εσόδων από πρόσωπα που ο νόμιμος τίτλος είσπραξης δεν έχει εκδοθεί στο όνομά τους (συνυπόχρεοι κλπ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1096 (2004) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1069482 (2004) Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών και υποβολής εκπροθέσμων δηλώσεων ν.3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1093 (2004) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1 – 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1089 (2004) Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα κέρδη των αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1090 (2004) Φορολογική μεταχείριση των κερδών αλλοδαπών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων από τη ναύλωση πλοίων τους για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1091 (2004) Προθεσμία υποβολής προσωρινών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος για την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1086 (2004) Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 18, 19 και 20 του ν.3259/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1085 (2004) Οι τόκοι που αποκτούν από καταθέσεις και από πράξεις REPOS τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 ή του Α.Ν. 89/1967, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1083 (2004) Παράταση προθεσμίας μετατροπής κεφαλαίου Α.Ε. και ΕΠΕ σε ευρώ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1084 (2004) Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της 1024962/282/Τ & ΕΦ/23-3-04 εγκυκλίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1082 (2004) Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε σύζυγο αποβιώσαντος, ως συμμετοχή της στα αποκτήματα του γάμου
ΑΝΟΙΓΜΑ

1062398 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1078 (2004) ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1076 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1070 (2004) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ Ο.Ε.Ο.Α. - ΑΘΗΝΑ 2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1069 (2004) ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1067 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ