• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

1065798 (2003) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1044171/1369/ ΠΟΛ.1155/2002 ΚΑΙ 1052506/1380/ΠΟΛ.1085/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1062187 (2003) ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1061203/11438ΠΟΛ.1144/1998 ΚΑΙ 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1062241 (2003) ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.3091/2002
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2003/49/ΕΚ (2003) ΟΔΗΓΙΑ 2003/49/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 2003 για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών
ΑΝΟΙΓΜΑ

1052699 (2003) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1067 (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ Ν.2238/1994 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 (ΧΡΗΣΗ 2002).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1077 (2003) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1035630 (2003) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1035038 (2003) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1064 (2003) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

1060 (2003) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2753/1999, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2000-2002 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1053 (2003) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η ΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1050 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 Α) ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε., Ε.Ε. Κ.ΛΠ. (Ε5) ΚΑΙ Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (Ε3).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1023527 - (2003) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δ.Χ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1046 (2003) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1048 (2003) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1038 (2003) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3091/2002
ΑΝΟΙΓΜΑ

1040 (2003) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.3091/2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1041 (2003) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3091/2002
ΑΝΟΙΓΜΑ

1044 (2003) ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ