• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ 1122/2002 (12.4.2002) - Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2954/2001, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1275 (2001) Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1125 (2001) Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1080 (2001) - Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1088 (2001) - Φορολογική μεταχείριση τεχνικής επιχείρησης από πώληση διαμερισμάτων που περιήλθαν σ' αυτή λόγω αντιπαροχής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1255 (2000) Φορολογικές υποχρεώσεις συνεπεία της μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1225 (2000) - Σε περίπτωση εισφοράς δημόσιο τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 παρακράτηση φόρου 3 % θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη ( Δημόσιο, ν.π.δ.δ., κλπ).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β' (2000) α) Εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 β) Καθορισμός διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της ίδιας παραγράφου, άρθρου και νόμου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1073 (2000) Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2000.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1279 (1999) Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1217/1999 (16.11.1999) - Τροποποίηση της αριθμ. 1144815/26360/30-12-98, ΠΟΛ 1312/1998 ΦΕΚ 1328 Β΄/98, απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου του εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1202 (1999) Τροποποίηση της 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α΄0012/8-4-1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1107 (1999) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α')
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1312/1998 (30.12.1998) - Τύπος και περιεχόμενο εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1225 (1998) Μη επιβολή προστίμου κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι ποσού για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1205 (1998) Απαλλαγή αγροτών στη φορολογία κεφαλαίου - Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1136 (1998) Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 για την έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του παρακρατηθέντος φόρου 7,5% επί των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1027319/677/0006Β (1998) Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα «Μητρώου» του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1028 (1998) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 101 (ΕΠΕ) του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 1998 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1317 (1997) Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις"
ΑΝΟΙΓΜΑ