• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ 1079 (21.3.1995) Αρ.Πρωτ.: 1036112/609/Α/0012 Αντικειμενικός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1277 (1994) Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1238/1994 (31.10.1994) - Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2214/1994, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131 (1994) Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1080 (1994) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2166/1993
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1077 (1994) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2198/1994
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1343/1993 (29.10.1993) - Φορολογική αντιμετώπιση των μισθωτών που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης από ελεύθερους επαγγελματίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206 (1993) Φορολογία εισοδήματος των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του Ν. 383/1976, καθώς και των μελών τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1071 (1993) Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής και βεβαίωσης προκαταβολής φόρου σε λυθείσες εταιρίες και εκτελωνιστές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1042/1993 (8.2.1993) - Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2065 1992 που ρυθμίζουν θέματα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131 (8.6.1990) - Από τα κέρδη των οικοδομικών επιχειρήσεων δεν εκπίπτονται οι δαπάνες του άρθρου 35 Ν.Δ. 3323/55
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1094 (1989) Προσδιορισμός, της φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1020 (1989) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υπόχρεους με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης με βάση την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 12962 (ΠΟΛ)2029 (1987) Καθορισμός των δαπανών που αφορούν επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και εντάσσονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ/Α/161) «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία»
ΑΝΟΙΓΜΑ