• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ 1217/1999 (16.11.1999) - Τροποποίηση της αριθμ. 1144815/26360/30-12-98, ΠΟΛ 1312/1998 ΦΕΚ 1328 Β΄/98, απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου του εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1202 (1999) Τροποποίηση της 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α΄0012/8-4-1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1107 (1999) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α')
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1312/1998 (30.12.1998) - Τύπος και περιεχόμενο εντύπου προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας της γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1225 (1998) Μη επιβολή προστίμου κατά την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ή συνταξιούχων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι ποσού για το οποίο δεν προκύπτει φόρος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1205 (1998) Απαλλαγή αγροτών στη φορολογία κεφαλαίου - Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1136 (1998) Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 για την έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του παρακρατηθέντος φόρου 7,5% επί των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1027319/677/0006Β (1998) Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στο Υποσύστημα «Μητρώου» του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1028 (1998) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 101 (ΕΠΕ) του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 1998 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1317 (1997) Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις"
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206/1997 (21.7.1997) - Έκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1142/1997 (24.4.1997) - Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 2459/1997, οι οποίες αναφέρονται στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, την έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κλπ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131/1997 (15.4.1997) - Καθορισμός των δικαιολογητικών για την επιβάρυνση της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης με γενικά έξοδα διαχείρισης και άλλα έξοδα, τα οποία πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή από την έδρα της αλλοδαπής επιχείρησης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1123 (1997) Καθορισμός δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α').
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079/1997 (4.3.1997) - Φορολογία Εισοδήματος Ιερών Ναών, Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Μονών των νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λ.π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1271 (1996) Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1240 (1996) Φορολογική μεταχείριση εσόδων από την αγοραπωλησία ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς τα προσαρτημένα τοκομερίδια την οποία πραγματοποιεί αμοιβαίο κεφάλαιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1187 (1996) Κοινοποίηση μερικών διατάξεων του ν. 2399/1996
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1163/1996 (23.5.1996) - Κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 του ν. 1828/1989
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1120 (9.4.1996) Αριθ. Πρωτ : 1043731/986/A0012 - Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής άρθρου 42 παρ. 2 ν.2238/1994 οικον. έτους 1996 (χρήση 1995).
ΑΝΟΙΓΜΑ