• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

ΠΟΛ 1079/1997 (4.3.1997) - Φορολογία Εισοδήματος Ιερών Ναών, Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Μονών των νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λ.π.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1271 (1996) Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης για πρόωρη παύση της γεωργικής δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1240 (1996) Φορολογική μεταχείριση εσόδων από την αγοραπωλησία ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς τα προσαρτημένα τοκομερίδια την οποία πραγματοποιεί αμοιβαίο κεφάλαιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1187 (1996) Κοινοποίηση μερικών διατάξεων του ν. 2399/1996
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1163/1996 (23.5.1996) - Κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 του ν. 1828/1989
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1120 (9.4.1996) Αριθ. Πρωτ : 1043731/986/A0012 - Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος επιτροπής άρθρου 42 παρ. 2 ν.2238/1994 οικον. έτους 1996 (χρήση 1995).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1032/1996 (7.2.1996) - Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1892/1990.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1187 (1995) Εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1145 (1995) Υποβολή δηλώσεων της παραγρ. 1 του άρθρου 29 και της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, από υποκείμενες στο φόρο επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται κατ` εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2166/93.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1105 (7.4.1995) Αρ. Πρωτ. 1044146/787/Α0012 - Διάκριση περιοχών σε πεδινές ή ημιορεινές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1098 (4.4.1995) Αρ. Πρωτ.: 1041664/755/Α0012- Διάκριση περιοχών σε πεδινές, ημιορεινές, ορεινές για την εφαρμογή της 1036112/609/Α0012/ΠΟΛ.1079/21.3.1995 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1079 (21.3.1995) Αρ.Πρωτ.: 1036112/609/Α/0012 Αντικειμενικός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1277 (1994) Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1238/1994 (31.10.1994) - Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2214/1994, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1131 (1994) Παρακράτηση φόρου κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1080 (1994) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2166/1993
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1077 (1994) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2198/1994
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1343/1993 (29.10.1993) - Φορολογική αντιμετώπιση των μισθωτών που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης από ελεύθερους επαγγελματίες.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1206 (1993) Φορολογία εισοδήματος των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιριών του Ν. 383/1976, καθώς και των μελών τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1071 (1993) Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό της επιχειρηματικής αμοιβής και βεβαίωσης προκαταβολής φόρου σε λυθείσες εταιρίες και εκτελωνιστές.
ΑΝΟΙΓΜΑ