• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

1037 (2003) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003 (ΧΡΗΣΗ 2002)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.πρωτ.: 1019046/395/Α0012 (24.02.2003) - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1016378
ΑΝΟΙΓΜΑ

1029 (2003) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.2238/1994, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1022 (2003) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1011563 (2003) ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003, ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1018 (2003) ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΌ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920
ΑΝΟΙΓΜΑ

1017 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1016 (2003) ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΑΝΟΙΓΜΑ

1013 (2003) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1012 (2003) ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1011 (2003) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1275 (12.12.2002) - Απορρόφηση επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις των ν. 2515/1997 και 2166/1993 και μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1122/2002 (12.4.2002) - Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2954/2001, οι οποίες αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1275 (2001) Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1125 (2001) Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1080 (2001) - Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1088 (2001) - Φορολογική μεταχείριση τεχνικής επιχείρησης από πώληση διαμερισμάτων που περιήλθαν σ' αυτή λόγω αντιπαροχής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1255 (2000) Φορολογικές υποχρεώσεις συνεπεία της μετατροπής Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1225 (2000) - Σε περίπτωση εισφοράς δημόσιο τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 παρακράτηση φόρου 3 % θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη ( Δημόσιο, ν.π.δ.δ., κλπ).
ΑΝΟΙΓΜΑ