• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Εισόδημα

1052 (2004) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1049 (2004) ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Ν.2601/1998 ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1048 (2004) ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1047 (2004) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ N.3207/2003.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1044 (2004) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13, 15, 27 ΚΑΙ 32 ΤΟΥ Ν. 3229/2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1043 (2004) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1045 (2004) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν. 2601/1998 ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΚΟΔ – 91 ΤΗΣ ΕΣΥΕ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1042 (2004) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1035 (2004) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1034 (2004) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1032 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1031 (2004) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1029 (2004) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2004 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1028034 (2004) ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1026 (2004) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2003, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1026946 (2004) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΓΠΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2004 ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ Κ.Α. 067-068
ΑΝΟΙΓΜΑ

1023447 (2004) ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1025 (2004) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 (ΧΡΗΣΗ 2003).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1014566 (2004) ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004 ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε5 ΚΑΙ Ε3.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1021 (2004) ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ.
ΑΝΟΙΓΜΑ