• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1119 (1996) Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 2386/1996 και 2390/1996
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1115 (29.3.1996) - Τροποποίηση των διατάξεων της αριθμ. Π. 8272/4880/18.12.1987 απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, όσον αφορά την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που είναι σχετικές με τις παραδόσεις αγαθών που προορίζονται να τεθούν ή βρίσκονται σε ένα από τα καθεστώτα της παραγράφου 1 της ως άνω ΑΥΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1102/1996 (22.03.1996) - Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1070 (1996) Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996) και για βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (έντυπο 051-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 1996).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 783/1995 - Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Εμφιαλωμένα κρασιά. Χαρακτηρισμός. Απαλλαγή από Φ.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1234 (1995) Κοινοποίηση της αριθ. 507/1995 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1221 (1995) Κοινοποίηση των παραγράφων 2 και 3, του άρθρου 11 του ν.2303/1995 (ΦΕΚ 80A/5.5.95)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1198 (1995) Συμπλήρωση της 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ.1262 απόφαση Υπουργού Οικ/κών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1184 (1995) Κοινοποίηση της 269/1995, γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1180 (1995) Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ.1281/1993 απόφασής μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1155 (1995) Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/ΠΟΛ.1075/13.3.95 απόφασης του Υπ. Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1104 (1995) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν. 1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1075 (1995) Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1103551/8478/Α0014/2.8.93 ΠΟΛ.1262 απόφασής μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1071 (1995) Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων ιγ΄ και ιθ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1642/86.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1041 (1995) Κοινοποίηση της αριθμ. 598/94 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1034 (1995) Υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών και μεταβολών – μετάταξης από τους υποκείμενους στο φόρο μεταπωλητές και διοργανωτές δημοπρασιών οι οποίοι εφαρμόζουν τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. των άρθρων 36α και 36β του ν. 1642/86.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1029 (1995) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών" Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1135 (1994) "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1642/86, όπως ισχύει σχετικά με τη μεταφορά αγαθών από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες (εξαγωγή)".
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002 (1994) Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1306 (1993) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1642/86 σχετικά με μεταφορές αγαθών και τις παρεπόμενες αυτών πράξεις, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις δραστηριότητες αυτές.
ΑΝΟΙΓΜΑ