• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Φ.Π.Α.

ΠΟΛ 1034 (1995) Υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών και μεταβολών – μετάταξης από τους υποκείμενους στο φόρο μεταπωλητές και διοργανωτές δημοπρασιών οι οποίοι εφαρμόζουν τα ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. των άρθρων 36α και 36β του ν. 1642/86.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1029 (1995) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών" Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1135 (1994) "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1642/86, όπως ισχύει σχετικά με τη μεταφορά αγαθών από την Ελλάδα σε τρίτες χώρες (εξαγωγή)".
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1002 (1994) Φ.Π.Α. στις ενδιάμεσες εργασίες για την εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1306 (1993) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1642/86 σχετικά με μεταφορές αγαθών και τις παρεπόμενες αυτών πράξεις, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για τις δραστηριότητες αυτές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1262 (1993) Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1247 (1993) Υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικές εργασίες πώλησης στην περίπτωση που ο παραγγελέας είναι ιδιώτης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1196/1993 (20.05.1993) - Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ. 634/435 (29.4.1993) - Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ. 635/436 (29.4.1993) - Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1143 (1993) - Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός Κοινότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1024 (1993) Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1004 (1993) Διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος φορολόγησης των πωλήσεων από απόσταση.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1282 (1992) Ερμηνευτική εγκύκλιος του Φ.Π.Α. οδηγίες εφαρμογής Ν. 2093/92
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1218 (1992) Συντελεστής ΦΠΑ στις ενδιάμεσες εργασίες έκδοσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1164 (1992) Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των υπηρεσιών της περίπτ. λα΄ της παραγρ.1 του άρθρου 18, των περιπτώσεων ε΄ και στ της παραγρ . 1.του άρθρου 20 του Ν.1642/1986 και συμπλήρωση της απόφασής μας Π.7395/4269/1987.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1057 (1992) Υπαγωγή ή μη στο ΦΠΑ των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και Κοινοτικών ενισχύσεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1176 (14.8.1991) Αρ.Πρωτ.: 1074879/5291/1410/Α0014 - Φόρος προστιθέμενης αξίας εργαζόμενοι με μίσθωση έργου στο Δημόσιο - Εφαρμογή διατάξεων των αποφάσεων Σ.800/1987 και Σ.866/1987
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1078 (2.4.1991) - Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν. 1642/86.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1254 (1990) Κοινοποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 1881/90 (Φ.Ε.Κ. 42/Α) και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 των Ν. 1884/16.6.90 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών
ΑΝΟΙΓΜΑ