• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

ΠΟΛ 1156/2018 (01.08.2018) - Απαλλαγή πληγέντων από πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κ.λπ. για τις προς αυτούς δωρεές τρίτων. – Άρθρο 8 της από 26-7-2018 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 138).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1149/2018 (30.07.2018) - «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΙΣ 23.07.2018 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1146/2018 (26.07.2018) - Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε υπέστη- σαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Δ 1118928 ΕΞ 2018 (26.07.2018) - «Οδηγίες για την έκδοση απόφασης διαγραφής ή επιστροφής εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1144/2018 (24.07.2018) - «Παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, λόγω ανακαθορισμού της αρμοδιότητάς της».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1142/2018 (23.07.2018) - Παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν σε οχήματα που ταξινομήθηκαν ως αναπηρικά και εμφανίστηκαν αυτόματα στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσόμενα και από τέλη κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την χορήγηση της συγκεκριμένης απαλλαγής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 1862/104375 (25.07.2018) - 3η Τροποποίηση της 593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014 - 2020» (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (B΄ 3668) και 979/35486/07-03-2018 (Β’ 866) και ισχύει.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1113648 ΕΞ 2018 (25.07.2018) - «Ανακοίνωση στους εισαγωγείς σχετικά με τις εμπορικές συναλλαγές στα πλαίσια των προτιμησιακών συμφωνιών Ε.Ε - Τουρκίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1135/2018 (18.07.2018) - Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις - κατάστροφικές πλημμύρες) στο Δήμο Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1134/2018 (17.07.2018) - Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1132/2018 (12.07.2018) - «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις) από την 26.06.2018 στο Δήμο Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1140/2018 (23.07.2018) - «Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ1115742ΕΞ2018 (24.07.2018) - Οδηγίες σχετικά με την επιβολή του Ειδικού Τέλους 5 ‰, του ν.2093/92 (ΦΕΚ 181/Α΄) και της Ειδικής Εισφοράς 1,2 % του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄), σε απαλλασσόμενα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακά προϊόντα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. 29845/2423 (13.07.2018) - Τροποποίηση της αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. 3113.10-12/55573/18 (20.07.2018) - «Σχετικά με τον ορισμό των ορίων Λιμένος Πειραιώς.»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1137/2018 (18.07.2018) - «Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου»
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ. ΔΣΤΕΠ Δ 1110978 ΕΞ 2018 (17.07.2018) - Κοινοποίηση του νέου άρθρου 119Β του Ν. 2960/2001 – Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας περί πληρωμών εξαρτώμενων από τις κατασχέσεις βιομηχανοποιημένων καπνών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1136/2018 (17.07.2018) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 «Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών», του μέρους Δ΄, του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1133/2018 (17.07.2018) - Εφαρμογή της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β΄2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Β 1108111 ΕΞ 2018 (11.07.2018) - «Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 30/003/000/2030/18-05-2018 (Β΄2161) Α.Υ.Ο. «Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β΄ 2785)».
ΑΝΟΙΓΜΑ