• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

- (2007) Περί της υποχρέωσης χορήγησης προξενικής θεώρησης στα έγγραφα Κρατών, που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση του Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 188/Α΄) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 1030580/336/0006Δ (2007) Περί της δυνατότητας χορήγησης από τις Δ.Ο.Υ., αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης αστικών ή γεωργικών ακινήτων, στον εκμισθωτή και στο μισθωτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1060 (2007) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ.Πρωτ.: 1030397/2565/0016 (2007) Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1054 (2007) Kαταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1047 (2007) Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. 1011236/3175/ΔΕ-Β/1-2-2007 (Φ.Ε.Κ. 174Β΄/09-02-07) «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1042 (2007) Υπολογισμός των φόρων κεφαλαίου από 1/3/2007
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1020584/202/0006Δ (2007) Περί της προσχώρησης του Βασιλείου της Δανίας στη «Σύμβαση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» (Σύμβαση της Χάγης).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1034 (2007) Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1033 (2007) Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1035 (2007) Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 1144814/26361/30-12-98, ΠΟΛ. 1310 (ΦΕΚ.1328/Β/31-12-98) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1037 (2007) Καθορισμός τιμής βιβλίων πινάκων τιμών προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των με οποιανδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το σύστημα αυτό, σύμφωνα με τις με αριθ. Πρωτ. 1020562/486/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1033/27-02-2007, 1020564/487/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1034/27-02-2007, 1020571/489/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1036/27-02-2007, αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1036 (2007) Αναπροσαρμογή τιμών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, με αντικειμενικό σύστημα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1040 (2007) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης τέλους συναλλαγής ακινήτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1041 (2007) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος
ΑΝΟΙΓΜΑ

1028 (2007) Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2007.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1032 (2007) Κοινοποίηση της 53437/22.9.2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την απόδοση στη Δ.Ο.Υ. της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α για το βαμβάκι.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1029 (2007) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276 τ.Α’/22-12-06) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Πρωτ.: 1014848/165/0006Δ (2007) Περί της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής πολιτών, στα νομιμοποιητικά έγγραφα των οποίων αναγράφεται η φράση «αδυναμία υπογραφής».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1016 (2007) Κοινοποίηση της 329513/2006 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Απόδοση στη ΔΟΥ της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των κτηνοτροφικών προϊόντων.
ΑΝΟΙΓΜΑ