• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

Αριθ. 2/37653/0020 (2002) Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με χαμηλά εισοδήματα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ 758/397/5.6.2002 (5.6.2002) - Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, που αναλογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1150 (15.5.2002) - Οδηγίες για τη διόρθωση των τυχόν λανθασμένων στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Φ.254/167 (22.3.2001) - Καθιέρωση εντύπου με την ονομασία «ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1068 (2001) Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1300 (2000) Κοινοποίησή των διατάξεων των άρθρων 25-33 του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1270 (2000) Παροχή οδηγιών για τις διαδικασίας και τον τρόπο υποβολής των συμφωνητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1106210/3960/ΔΕ - Γ (7.11.2000) - Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1093246/5486/0016 (2000) Καθορισμός κατηγοριών και κλάσεων των Ειδικών Εντύπων παραβόλων σε Ευρώ
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ. Πρωτ. Φ7/103/Γ1/445 (2000) Εννεαετής Υποχρεωτική Εκπαίδευση
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. Δ 257/139 (2000) Καθορισμός τύπου «Δελτίου Κίνησης» (TRANSIT LOG)
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ. 1223 (1999) «Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1211 (1999) Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.2717/1999"Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας" και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Φ.883/530/1999 (1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1310/1198 (30.12.1998) - Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1205 (1998) Απαλλαγή αγροτών στη φορολογία κεφαλαίου - Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1064406/1250/0006Β (1998) Τροποποίηση αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών ως προς το τύπο και το περιεχόμενο ορισμένων εντύπων Δ.Ο.Υ., των Υποσυστημάτων «Μητρώου», «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», «Έσοδα - Έξοδα», «Δικαστικών Ενεργειών» και «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), καθώς και τις ΔΟΥ που χρησιμοποιούν αυτά
ΑΝΟΙΓΜΑ

1027320/678/0006Β (1998) Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιούμενων από τη ΔΟΥ Μοσχάτου εντύπων στα Υποσυστήματα "Έσοδα - Έξοδα" και "Δικαστικών Ενεργειών" του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS)
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθ. 1135781/4484 (17.11.1997) - Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 (ΦΕΚ Α' 179) για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1317 (1997) Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) "Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις"
ΑΝΟΙΓΜΑ