• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

Αριθμ.Πρωτ.: 1042725/497/0006Δ (2006) Περί της δυνατότητας επικύρωσης από τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π. αντιγράφων συμβολαιογραφικών, δικηγορικών, δικαστικών και εκκλησιαστικών εγγράφων, από ακριβή αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1078 (2006) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Ν.3228/2004, ΦΕΚ 32τ.Α΄/9.2.2004) Τροποποίηση στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι Τουρκικές αρχές.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1079 (2006) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Η.Π.Α. (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ. 231/27.8.1953, τ.Α΄). Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής που χορηγούν οι Φορολογικές Αρχές των Η.Π.Α.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1075 (2006) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν.3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και Ε9 έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1072 (2006) Οίκοθεν απόδοση ΑΦΜ σε φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, κατοίκους εξωτερικού, με σκοπό τη βεβαίωση οφειλών σε βάρος τους, χωρίς την καταχώριση στο μηχανογραφικό σύστημα των στοιχείων του αντικλήτου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1073 (2006) Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1069 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74/Α΄) «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις» που αφορούν θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1061 (2006) Μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου των εργολαβικών συμβάσεων για ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1062 (2006) Παροχή οδηγιών σχετικά με το άρθρο 13 του ν. 3453/2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1037687/187/0013 (2006) Διόρθωση τυπογραφικών σφαλμάτων του 1034466/160/0013/4-4-2006 εγγράφου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1057 (2006) Κοινοποίηση ΑΥΟΟ ΙΕ/10493/2083/22-3-2006 περί καθορισμού απαραίτητων δικαιολογητικών για την αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών των αλλοδαπών εταιρειών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.89/1967
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1034466/160/0013 (2006) Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1033049/682/Α0012 (2006) Στεγαστικό επίδομα φοιτητών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1055 (2006) Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30.12.05 ΠΟΛ.1158 (Φ.Ε.Κ. 1982/Β΄/30.12.05) απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1029621/79/Τ.& Ε.Φ. (2006) Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1027182/131/0013 (2006) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1026062/270/0006Δ (2006) Ενέργειες των Δ.Ο.Υ, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1026065/271/0006Δ (2006) Περί της δυνατότητας συμπλήρωσης και υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1040 (2006) Τροποποίηση της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005(ΦΕΚ 1062/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1041 (2006) Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
ΑΝΟΙΓΜΑ