• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

Αριθμ.Πρωτ.: 1034466/160/0013 (2006) Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1033049/682/Α0012 (2006) Στεγαστικό επίδομα φοιτητών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1055 (2006) Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30.12.05 ΠΟΛ.1158 (Φ.Ε.Κ. 1982/Β΄/30.12.05) απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1029621/79/Τ.& Ε.Φ. (2006) Έγκριση παράτασης κατά μία (1) ημέρα, μόνο της ημερομηνίας καταβολής τελών κυκλοφορίας με την προμήθεια του ειδικού σήματος, από την ημερομηνία χορήγησης το πρώτον της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1027182/131/0013 (2006) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1026062/270/0006Δ (2006) Ενέργειες των Δ.Ο.Υ, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας τους ή κλεισίματός τους, από λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1026065/271/0006Δ (2006) Περί της δυνατότητας συμπλήρωσης και υπογραφής υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για λογαριασμό τρίτων, από πρόσωπα εφοδιασμένα με πληρεξούσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1040 (2006) Τροποποίηση της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005(ΦΕΚ 1062/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1041 (2006) Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1020146/215/0006Δ (2006) Περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1030 (2006) Έναρξη εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Κουβέιτ, Κίνας, Λετονίας, Μεξικού και αναθεώρηση της Σύμβασης με το Βέλγιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1026 (2006) Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2006.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1025 (2006) Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας (Ν. 1939/1991/ΦΕΚ 37 Α) - Αίτηση Εφαρμογής της Σύμβασης - Αίτηση Επιστροφής του Φόρου
ΑΝΟΙΓΜΑ

1024 (2006) Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1022 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του ν. 3427/2005(ΦΕΚ 312/Α) σχετικά με τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του α.ν 89/1967 (ΦΕΚ 132/Α).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1020 (2006) Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 περ. β΄ και γ΄ του άρθρου 3 του ν. 3399/2005 - Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1011553/357/ΔΜ (2006) Σχετικά με τη δήλωση μεταβίβασης ακινήτων λόγω μετασχηματισμού βάσει του νόμου 2166/93.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1015 (2006) Σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων.
ΑΝΟΙΓΜΑ

Αριθμ.Πρωτ.: 1009387/534-20/0016 (2006) Παράταση υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών στο νομό Κεφαλληνίας. .
ΑΝΟΙΓΜΑ

1013 (2006) Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
ΑΝΟΙΓΜΑ