• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Έλεγχος / Μητρώο / Λοιπά

ΠΟΛ 1024 (2005) Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασής μας 1106485/6220/0016/27-11-2001 (ΦΕΚ 1685/01 Β΄).
ΑΝΟΙΓΜΑ

1015 (2005) Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1013 (2005) Κοινοποίηση της αρ. 633/04 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (ατομικής), σχετικά με τον τρόπο που υπεισέρχονται στη θέση θανόντος εταίρου (προσωπικής εταιρίας ή ΕΠΕ) οι κληρονόμοι αυτού, για την ανάλογη υποβολή από την υπόχρεη εταιρία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εντύπου (Μ3) «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου».
ΑΝΟΙΓΜΑ

1008 (2005) Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

ΠΟΛ 1006 (2005) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3296/2004 σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1007 (2005) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 23, 24, 26 και 33 του Ν. 3296/2004 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1004 (2005) Κοινοποίηση της απόφασης Δ 174167/19-10-04 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1003 (2005) Δικαιολογητικά Χορήγησης ΑΦΜ σε Αλλoδαπά Νομικά Πρόσώπα που μεταβιβάζουν μετοχές ημεδαπής Α.Ε. ή ζητούν επιστροφή φόρου από καταθέσεις ή ομόλογα.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1001 (2005) Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1002 (2005) Κοινοποίηση της 562/2004 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1147 (2004) Κοινοποίηση διατάξεων περί παροχής διευκόλυνσης ληξιπροθέσμων οφειλών και περί αποδεικτικού ενημερότητας.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1146 (2004) Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου εφ΄ όσον επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο η την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2004.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1144 (2004) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2005 φυσικών και νομικών προσώπων και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1141 (2004) Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 534/2004 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1145 (2004) Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων προς το Δημόσιο.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1139 (2004) Συμπληρωματικός πίνακας περιοχών εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας κατά το ελαιοκομικό έτος 2004-2005.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1136 (2004) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2005 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1137 (2004) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1129 (2004) Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου.
ΑΝΟΙΓΜΑ

1132 (2004) Κατάργηση των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων. Παροχή οδηγιών.
ΑΝΟΙΓΜΑ